Bijlagen

Afkortingenlijst

Afkorting

Betekenis

APV

algemene plaatselijke verordening

ASV

algemene subsidie verordening

BBV

besluit begroting en verantwoording

BBZ

besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Berap

bestuursrapportage

BIO

baseline informatiebeveiliging

BO-MIRT

bestuurlijk overleg - meerjarenprogramma infratstructuur, ruimte en transport

BPM

belasting personenauto's en motorrijtuigen

BSO

buitenschoolse opvang

BVR

boomveiligheidrichtlijn

COELO

centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden

CPO

collectief particulier opdrachtgeverschap

CSE

center for sports and education

CSO

cultuursensitieve ouderenzorg

DSO

digitaal stelsel omgevingswet

DT&V

dienst terugkeer & vertrek

DTZ

digitale tweelingstad zwolle

DUVV

decentrale uitkering verkeer en vervoer

DUVV

decentralisatie uitkering verkeer en vervoer

DVO

dienstverleningsovereenkomst

EBRZ

economic board regio Zwolle

EPA

ernstige psychiatrische aandoening

FIC

fiets innovatie community

FiDO

financiering decentrale overheden

GBLT

gemeenschappelijk belastingkantoor lococensus-tricijn

GBP

gebiedsbeheerplan

GRP

gemeentelijk rioleringsplan

HCA

human capital agenda

HCO

historisch centrum overijssel

HOF

houdbare overheidsfinanciën

HWBP

hoogwaterbeschermingsprogramma

IHP

integraal huisvestingsplan

IKZ

informatie knooppunt zorg

IND

immigratie- en naturalisatiedienst

IOM

internationale organisatie voor migratie

IoT

internet of things

ISV

investeringsbudget stedelijke vernieuwing

JDK

Jappanse duizendknoop

JOGG

jongeren op gezond gewicht

KCC

klant contact centrum

KEC

klimaatrobuust, energieneutraal en circulair

KGO

kwaliteitsimpuls groene omgeving

KISS

klant interactie service systeem

KNGU

koninklijke nederlandse gymnastiekunie

MAP

module arbeidsmarkt en participatie

MDO

multidisciplinair overleg

MJOP

meerjarenopgavenprogrammering

MOP

meerjaren onderhoudsplan

NAL

nationale agenda laadinfra

NHG

nationale hypotheek garantie

NLIJ

nationaal landschap ijsseldelta

NME

natuur, mileu en educatie

NOVI

nationale omgevingsvisie

NOW

noodoverbrugging werkgelegenheid

NRF

nationaal restauratiefonds

NRI

nieuwe ruimtelijke initiatieven

NTF

nationaal toekomstbeeld fiets

NVRD

nederlandse vereniging van reinigings directeuren

OAB

onderwijs achterstandenbeleid

OD

omgevingsdienst

OPK

oud papier en karton

OTS

ondertoezichtstelling

OZB

onroerende zaakbelasting

PAS

programma aanpak stikstof

PAW

programma aardgasvrije wijken

PFAS

poly- en perfluoralkylstoffen

POLO

ports of logistics overijssel

PPN

perspectief nota

RAP

regionale aanpak personeelstekorten

RBZ

regionaal bureau zelfstandigen

RIBW

regionale instelling voor beschermde woonvormen

RIEC

regionale informatie en expertise centrum

RIJM

regionale ijssellandse monitor

ROB

raad voor het openbaar bestuur

ROV

regionaal orgaan verkeersveiligheid

ROVA

regionaal orgaan verwijdering afvalstoffen

RRE

regeling reductie energiegebruik

RREW

regeling reductie energiegebruik woningen

RUD

regionale uitvoeringsdienst

RUDDO

regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

SDG

sustainable development goals

SDV

schuld dienst verlening

SIA

strategische investeringsagenda

SOW

stichting ontmoetingscentrum Westenholte

SPLIJ

stichting particuliere landschapsdiensten ijsseldelta

SpUk

specifieke uitkering

SSC

Shared Services Centrum

SSZ

sport service Zwolle

STOP

stappen, trappen (fiets), openbaar vervoer, privé vervoer (auto)

SVB

sociale verzekeringsbank

SVN

stimuleringsfonds volkshuisvesting nederland

SWS

stichting waarborgfonds sport

SWT

sociaal wijkteam

Team IPA

inburgering, participatie en arbeid

TONK

tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

TOZO

tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

UZV

uitvoeringsprogramma zwarte water vecht

VAT kosten

voorbereiding, administratie en toezicht

VDW

verhogen digitale weerbaarheid

VIC

verbijzonderde interne controle

VNG

vereniging van nederlandse gemeenten

Vpb

vennootschapsbelasting

VTA

visual tree assessment

VTH taken

vergunningverlening, toezicht en handhaving

VVT

vitaal en veilig thuis

Wabo

wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WEW

waarborgfonds eigen woning

Wijkvereniging WVF

Westenholte, Voorst, Frankhuis

WKB

wet kwaliteitsborging voor het bouwen

WON

wet onafhankelijk netbeheer

WOO

wet open overheid

WSNP

wet schuldsanering wettelijke personen

WSW

wet sociale werkvoorziening

WUR

wageningen university & research

ZAP

zwols architectuur centrum

ZES

zero emissie stadslogistiek

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55