Financiën

Financieel overzicht Berap 2023-2

Financieel overzicht Berap 2023-2

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2023-2. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam.

 

Doel 

Omschrijving 

 Berap-2  

2024

2025

2026

2027

1.1.2

Inwoners zijn vitaal en gezond 

               460.000

1.2.1

Verhoging algemene inwonersbijdrage GGD

401.000

1.3.1

Doelgroepenvervoer (Wmo vervoer), rolstoelen 

                 70.000

1.2.3

Sportpark Marslanden

100.000

50.000

1.2.3

- Dekking reserve nog uit te voeren werken sport

-70.000

1.2.3

Hogere Energie openbare zwembaden 

               735.707

1.2.3

 - Dekking SPUK Energie openbare zwembaden 

             -684.188

1.3.2 / 10.1.1

Leerlingenvervoer Oekraïners

             -245.000

1.3.4

Informatiepunt Digitale Overheid 

               122.734

     122.734

     122.734

     122.734

     122.734

1.3.4

 - Dekking SPUK Informatiepunt Digitale Overheid 

             -122.734

   -122.734

   -122.734

   -122.734

   -122.734

1.3.4

Beroepsonderwijs (zwolse8) & Arbeidsmarkt 

                 47.500

1.3.4

Wijziging verlening educatiemiddelen 2023

               122.033

1.3.4

 - Dekking SPUK Wijziging verlening educatiemiddelen 2023

             -122.033

1.3.4

Uitbetaling reserve Wet Educatie en Beroepsonderwijs 

               316.887

1.3.4

 - Dekking reserve Wet Educatie en Beroepsonderwijs 

             -316.887

Subtotaal programma 1. Samenleving

               815.019

       50.000

                -  

                -  

                -  

2.1.1 

Voorbereiden invoering WAMS per 1-1-2024

                 20.000

2.1.3 

WMO maatwerkvoorzieningen 

          -1.700.000

2.2.1  

Procesmanager opgave participatie 

                 25.000

       52.416

2.2.1  

Beleidsadviseur arbeidsmarktbeleid 

                 16.935

       33.871

2.2.1  

Tiem energiekosten en jaarrekening 2022

               276.000

2.2.1

 - Dekking compensatie energiekosten 

             -150.000

2.3.1 / 10.1.1

Beleidsmedewerkers Jeugd

-285.192

2.3.2

Passende jeugdhulp 

          -1.100.000

Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning

          -2.897.257

       86.287

                -  

                -  

                -  

3.1.2

Bijdrage Regiogemeenten budget huiselijk geweld

             -263.560

3.2.1  

Voorkomen maatschappelijke uitval of overlast 

             -100.000

3.3.2

Reserve beschermd Wonen: uitkering regionale middelen 

           7.394.867

3.3.2

 - Dekking Reserve beschermd Wonen 

          -7.394.867

Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming

             -363.560

                -  

                -  

                -  

                -  

4.1.1

Bijstand (BUIG)

           1.079.000

4.1.1

Hogere uitgave Energietoeslag 2022

           1.400.000

4.1.1

 - Dekking uit budget bijzondere bijstand

             -500.000

Subtotaal programma 4. inkomen

           1.979.000

                -  

                -  

                -  

                -  

5.1.1

Verkenning Hessenpoort 4 

               131.000

5.1.1

Regiodeal Port of Zwolle 

                -82.882

5.1.1

Regiodeal Port of Zwolle 

                 82.882

5.1.1

Port of Zwolle

79.400

5.2.1

Verrekenen kosten Broerenkwartier (Stadshart)

               300.289

5.2.1

 - Dekking reserve nog uit te voeren werken fysiek

             -315.000

5.2.1

Extra uitgaven Panorama Hanze 

               424.000

5.2.1

 - Dekking Extra inkomsten Panorama Hanze 

             -424.000

5.3.1

Blueyard onderzoek klassieke muziek

                 24.950

5.3.1

 - Dekking subsidie 

                -24.950

5.3.1

Herman Brood Museum 

                 70.000

Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad

               265.689

                -  

                -  

                -  

                -  

6.1.1

NOVEX-regio Zwolle / Programma Stedelijk Zwolle

               161.218

6.1.1

 - Dekking provincie en Novex-gebied

             -161.218

6.1.1

Versnelling Woningbouwopgave 

               125.000

6.1.2

Actualisering Dorpsplan Wijthmen 

                 48.380

6.1.2

Herontwikkeling Ruusbroecstraat 205 en Geert Grootestraat 1

               145.000

6.1.2

 - Dekking bijdrage derden

             -145.000

6.1.2

Startnotitie Holtenbroek-Zuid

                 20.000

6.1.2

Zwartewaterzone

               476.000

6.1.2

 - Plankosten verhalen op ontwikkelaar (onzeker) 

             -476.000

6.1.2

Plankosten uitwerking gebiedsvisie Oosterenk

               371.000

6.1.2

 - Dekking bijdrage derden

                -51.000

6.1.2

Plankosten Midwest Oosternk

                 70.000

6.1.2

 - Dekking bijdrage derden

                -55.000

6.1.2

Plankosten Stadshagen Buckhorstlaan 

                 39.000

6.1.2

 - Dekking bijdrage derden

                -39.000

6.1.2

Visie Holtenbroek 

                 50.000

6.1.2

Gebiedsontwikkeling Broerenkwartier 

               600.000

6.1.2

 - Dekking budget Fraterhuis

             -100.000

6.1.3

Omgevingswet gerelateerde activiteiten 

               852.000

6.1.3

 - Dekking via GF en milieuleges

             -852.000

6.1.3

Bouwleges, hogere lasten 

               500.000

6.1.3

Bouwleges, hogere leges 

          -1.150.000

6.1.4

Vervolg nagedachtenis Joan Derk van der Capellen tot den Pol 

                -55.000

6.1.4

Lagere bijdrage provincie

                 55.000

6.1.5

Resultaat Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV)

        -12.000.000

6.1.5

Resultaat Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) algemene reserve 

           6.000.000

6.1.5

Resultaat Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) SIA

           6.000.000

6.1.5

Erfpacht Kegelhuis 

                 50.000

6.1.5

Grondverkoop MVA - Zwartewaterallee

                 675.000

6.1.5

Grondverkoop MVA - Zwartewaterallee

          -2.675.000

6.2.1

Subsidie Wijthmen fase 1 

               150.000

6.2.1

Blijven bouwen: Zwols Actieplan Woningbouw 

                 93.460

6.2.1

Stilohallocatie 

               150.000

6.2.2

Subsidieregeling Wonen en zorg 

               917.000

6.2.2

 - Dekking rijksbijdrage

             -917.000

6.2.2

Flexwoningen 

               920.601

6.2.2

 - Dekking tlv CA budget voor flexwonen + verkeer flex (2023)

             -450.000

6.2.2

 - Dekking bijdragen andere partijen

             -277.292

6.3.1

Autoloze zondag

15.000

6.3.1

Actualisatie projecten Spoorzone 

                 50.000

6.3.1

 - Dekking bijdrage derden

                -50.000

6.3.1

Wijziging dekking VCN - N340 lagere lasten

               137.798

6.3.1

Wijziging dekking VCN - N341 lagere subsidie

             -137.798

6.3.2

Samentrekken budgetten MegaBits

                 79.000

      128.000

       128.000

6.3.2

 - Dekking subsidie

                -29.000

      -45.500

      -45.500

6.3.2

 - Dekking bestaand budget

-50.000

-82.500

-82.500

6.3.3

Wijziging afschrijvingstermijn (schattingswijziging) parkeerapparatuur 

                  -3.875

        -3.875

        -3.875

        -3.875

        -3.875

6.3.3

 - Dekking verrekening met reserve parkeren

                   3.875

         3.875

         3.875

         3.875

         3.875

6.3.3

Exploitatie parkeren voordeel

             -517.000

6.3.3

 - Verrekenen met reserve parkeren

               517.000

6.4.1

Energietransitie bijdragen vanuit diverse doelen ivm doel overschrijdende activiteiten 

               207.882

     100.000

     100.000

6.4.1

 - Dekking andere begrotingsbudgetten

             -207.822

   -100.000

   -100.000

6.4.2

Groen- en recreatiebeleid / natuurinvesteringsagenda (NIA)

                 37.000

Subtotaal programma 6. Toekomstige stad

             -883.322

                -  

                -  

                -  

                -  

7.1.2

Vervanging verhardingen 

                 58.000

7.1.2

 - activering 

                -58.000

7.1.2

Recognities Prorail 

                 50.000

    50.000

       50.000

       50.000

       50.000

7.1.2

 - Dekking beheerskosten vervoershub

                -50.000

      -50.000

      -50.000

      -50.000

      -50.000

7.1.2

Vervangingsinvesteringen bruggen herinzet middelen 

                 88.400

7.1.2

 - activering

                -88.400

7.1.2

Prijsstijgingen vervangingsinvestering houten bruggen 

                 64.226

7.1.2

 - activering 

                -64.226

7.1.4 

Meerkosten schoonmaak gymzalen 

                 25.000

       25.000

       25.000

       25.000

       25.000

7.1.4 

 - Dekking uit budget onderwijs vandalismeschade

                -25.000

      -25.000

      -25.000

      -25.000

      -25.000

7.1.4 

Verhoging voorbereidingskrediet Bruisend Trefpunt

                 85.000

7.1.4 / 9.1.1 / 

Vervangingsinvestering (VVI) gemeentelijke panden 

           2.545.868

1.1.2

 - activering

          -2.545.868

 - Lagere lasten

          -1.871.077

 - Lagere onttrekking reserve

           1.871.077

 - Storting in reserve 

               450.000

 - Onttrekking uit reserve 

             -450.000

7.1.4 

Kredietverhoging Stadsfoyer Stadshagen 

               145.000

       50.000

7.2.2

Hogere bijdrage gemeentelijke regeling veiligheidsregio Ijsselland 

               682.415

7.3.1

Meevaller afval & Grondstoffen 

             -416.639

7.3.1

 - Lagere inkomsten en storting in voorziening

               416.639

7.3.1

Vrijval gemeentelijke middelen in voorziening afval 

             -750.000

7.3.2

Riolering 

               791.081

7.3.2

 - Dekking onttrekking voorziening

             -821.636

7.3.4

Hogere bijdrage Omgevingsdienst 

                 91.000

Subtotaal programma 7. Vitale wijken

               222.859

       50.000

                -  

                -  

                -  

8.1.2

Huldiging PEC Zwolle 

               124.000

8.1.3

Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht 

               217.000

8.1.3

 - Dekking regio Zwolle

             -217.000

8.2.1

Uitbreiding formatie Verkiezingen 

                 40.050

8.2.1

Vervroegde tweede kamer verkiezingen 2023

               455.000

8.2.1

Vrijval POK-gelden 2023

                -95.000

Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening

               524.050

                -  

                -  

                -  

                -  

9.1.1

Externe uitbreiding vergaderzalen 

                 50.000

9.1.1

Aanschaf keukenapparatuur stadskantoor en Stadshuis 

                 80.000

         8.000

         8.000

         8.000

         8.000

9.1.1

 - Dekking uit bestaand budget/reserve

                -80.000

        -8.000

        -8.000

        -8.000

        -8.000

9.1.1

Inzet Blik

                 60.977

       60.977

       60.977

       60.977

       60.977

9.1.1

 - Dekking bijdrage derden

                -60.977

      -60.977

      -60.977

      -60.977

      -60.977

9.1.1

Vrijval overhead medewerker jeugd ivm omzetting naar structureel

                -29.000

Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering

                 21.000

                -  

                -  

                -  

                -  

1.1.3

Integraal bestedingsvoorstel vluchtelingen en asielzoekers 

         12.577.180

10.1.1

 - Dekking: gereserveerde gelden uit vrijval krediet Oekraïne

        -13.967.059

10.1.1

Rentemutaties taakveld Treasury 

          -2.195.000

10.1.1

Hogere bijdrage GBLT

               197.000

10.1.1

OZB

          -1.290.000

10.1.1

Storting in reserve SIA

               500.000

10.1.1

 - Dekking storting in reserve SIA uit concernstelpost

             -500.000

10.1.1

Lasten hogere energiekosten 

               970.000

10.1.1

 - Vrijval concernstelposten loon- en prijsaanpassingen

          -8.400.000

10.1.1

Vrijval concernstelpost lasten kapitaalgoederen

             -925.000

10.1.1

Doorlichting projecten en reserves

          -1.542.305

Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

        -14.575.184

                -  

                -  

                -  

                -  

Totaal Berap II

        -14.891.706

     186.287

                -  

                -  

                -  

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55