Domeinen

Sociaal domein

Doel 1.2.3 Sportvoorzieningen

We versterken de vitaliteit van sportverenigingen en sportaccommodaties

Beschrijving

Fitte en gezonde inwoners dragen bij aan een sterke sociale basis. Veel inwoners sporten, individueel of via een sportvereniging. Deze maatschappelijke rol van de verenigingen willen wij benutten bij het versterken van de sociale basis en sterker inzetten op preventie. Speerpunt binnen het sportbeleid is dan ook onze inzet op vitale sportverenigingen oftewel verenigingen die hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid nemen en blijvend kunnen dragen. We ondersteunen verenigingen daarbij om het financieel en / of maatschappelijk verdienvermogen te versterken en hun organisatie en aanbod af te stemmen  en ingaan op de vraag van het toenemend aantal ouderen en de behoefte aan vrijblijvender vormen van sportbeoefening. De bewegingen uit de hervormingsagenda (zorgvragen zo normaal mogelijk en in de eigen omgeving oplossen) zien wij dan ook als een kans voor sportverenigingen hun maatschappelijke rol en positie te vergroten.

Sportaccommodaties en -voorzieningen zijn een randvoorwaarde om aan sport en bewegen en vitaliteit van inwoners en sportverenigingen invulling te geven. Wij realiseren ons dat totstandkoming en instandhouding van accommodaties door sportverenigingen en inwoners moeilijk haalbaar is. De gemeente heeft daarmee een voorname rol in het faciliteren van een kwalitatief en kwantitatief accommodatie- en voorzieningenaanbod dat aansluit bij de behoefte vanuit de breedtesport. Uit het onderzoek naar het sportaccommodatiebeleid blijkt dat het aanbod op het gebied van binnen- en buitensport op stedelijk niveau op orde is. Desalniettemin liggen er uitdagingen, vooral in de wijk Stadshagen (stadsdeel West) waar met de woningbouwontwikkeling de behoefte aan sport en bewegen de komende jaren verder toeneemt. Ook het revitaliseren van Sportpark Marslanden als maatschappelijk middelpunt in de wijk met kansen en uitdagingen op het gebied van de Energietransitie vraagt in 2023 onze aandacht.

Naast de reguliere sportaccommodaties willen we sport en bewegen in de openbare ruimte nog meer stimuleren en faciliteren. Hoewel Zwolle goed scoort volgens de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving en er momenteel veelvuldig gebruik gemaakt wordt van de openbare ruimte voor sport en bewegen, willen we sport en bewegen in de openbare ruimte en het ongeorganiseerd en anders georganiseerd sporten stimuleren en faciliteren. Dit doen we beleidsmatig door aan te sluiten bij het 'Beweegpleinen' beleid. Dit is de combi tussen speelpleinen, sport en groen in de openbare ruimte.

Criteria

We versterken de vitaliteit van sportverenigingen en sportaccommodaties, zodanig dat:

 • Verenigingen hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid kunnen nemen en blijvend kunnen dragen doordat zij:
  • Beschikken over voldoende leden en voldoende vrijwillig kader om de maatschappelijke rol te vervullen.
  • Financieel gezond / draagkrachtig zijn.
  • Kwalitatief en kwantitatief in staat zijn om zelfstandig verdienvermogen te creëren.
  • Duurzame samenwerking aangaan en activiteiten ontwikkelen met andere verenigingen en (maatschappelijke) organisaties in het kader van gezondheid, participatie en zorg.
 • optimaal en efficiënt worden benut, waartoe:
  • Accommodatievraagstukken stadsdeelgericht en zo nodig stedelijk worden opgelost.
  • Sportaccommodaties worden ingezet voor meer en andersoortige activiteiten (een levendige en multifunctionele ontmoetingsplaats) al dan niet voor nieuwe en andere doelgroepen.
  • De sociale infrastructuur van Sportverenigingen wordt ingezet voor Sport als preventie instrument.
  • De verhuur van gemeentelijke accommodaties in hoge mate kostprijsdekkend is.
 • Een aantrekkelijke, stimulerende en laagdrempelige beweegomgeving wordt gerealiseerd op en rondom sportparken en in de openbare ruimte middels hotspots.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Sportpark Marslanden

Aanvullende uitgaven

30000

Stichting Sportpark Marslanden en de 12 verenigingen zien naar aanleiding van een uitgevoerde verkenning  kansen om hun maatschappelijke waarde/bijdrage te vergroten bij revitalisering van het Sportpark. Kansen worden gezien in samenwerking met Isala bij de beoogde uitbreiding van de Vogellanden. Ook zijn er kansen om samen met het onderwijs (Windesheim / Landstede) het beweegaanbod voor de wijk te vergroten en het park meer onderdeel  te laten zijn van de wijken Assendorp en Pierik. Door het gebied efficiënter in te richten kan het sport en beweeg aanbod meegroeien met de stedelijke druk die gaat ontstaan door de bebouwing in o.a. de Spoorzone. Qua fysiek liggen er kansen om door te gaan met de pilot ‘Collectorveld’ (energieopwekking) en bij revitalisering liggen er kansen voor wateropvang om het riool te ontlasten.

Stichting Sportpark Marslanden wil graag van groter maatschappelijk belang zijn voor de wijk en voor de stad.
Sportpark Marslanden is een gemeentelijk Sportpark. In de PPN en het college besluit 2022 is aangegeven dat dit onderwerp belangrijk is, maar dat is nog niet gekoppeld aan middelen. Op dit moment is ook nog niet inzichtelijk welke investering van de gemeente gevraagd wordt om de genoemde kansen te benutten. Nader onderzoek moet uitwijzen wat er nodig is om de het sportpark efficiënter in te richten en beter te laten aansluiten bij de groei van Vogellanden en het grotere beroep wat op het Sportpark wordt gedaan door sporters en gebruikers uit de wijken Assendorp en Pierik. Voor nader onderzoek is incidenteel budget nodig voor o.a. een projectleider, externe advisering en de inzet van een stedenbouwkundige die in 2023-2024 de kansen en wensen (verenigingen) kan onderzoeken en samenbrengen tot één plan wat te zijner tijd afgewogen kan worden op (financiële) haalbaarheid en maatschappelijke waarde. Van de voor 2023-2024 benodigde € 150.000,- is € 70.000,- beschikbaar uit de Reserve Nog Uit Te Voeren Werken (Sport), waardoor nog € 80.000,- incidenteel nodig is: € 30.000,- voor 2023 en € 50.000,- voor 2024.

SPUK Energie openbare Zwembaden

Lagere inkomsten

51519

Er is een SPUK subsidie (SPUK MEOZ) aangevraagd bij het Rijk voor een tegemoetkoming in de energiekosten van de openbare zwembaden. In de jaarrekening 2022 werd rekening gehouden met een nog te ontvangen (NTO) bedrag van € 265.459,-. Inmiddels is er een verleningsbeschikking ontvangen van het Rijk ad € 213.940,-. Over 2022 is er dus een tekort van € 51.519,- op de opgenomen NTO Post. Voor 2023 wordt rekening gehouden met een bate ad. € 470.248,-.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55