Domeinen

Sociaal domein

Doel 2.1.3 Maatwerk Wmo

(maatwerk)Voorzieningen Wmo

Beschrijving

Veel inwoners van Zwolle zijn in staat actief maatschappelijk te participeren en wonen zelfstandig, ook als zij ouder worden. Een gezonde leefstijl, actieve deelname aan de samenleving en een sterk sociaal netwerk zijn daarin bevorderend (programma 1. Samenleving). Daar waar het bij inwoners beperkt mogelijk is of wordt om actief te participeren en zelfredzaam te zijn in de eigen leefomgeving, ondersteunen we inwoners met voorzieningen in het kader van de Wmo. De inzet van (maatwerk)ondersteuning verloopt via het sociaal wijkteam en vindt plaats in aanvulling op de eigen kracht, de kracht van het sociaal netwerk en de Sociale Basis en sluit aan op de persoonlijke situatie en behoefte.

We bieden ondersteuning aan mensen zoals begeleiding in de thuissituatie, rolstoelen, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en dagbesteding.

Wij hebben de afgelopen jaren als gevolg van het invoeren van het abonnementstarief Wmo een toename gezien van het beroep op maatwerkvoorzieningen Wmo waaronder de vraag naar huishoudelijke ondersteuning. Mede als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt is het aanbod van huishoudelijke hulpen onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Hierdoor is er een wachtlijst voor huishoudelijke ondersteuning. Samen met de aanbieders en Sociaal Wijkteam (SWT) zijn in 2022 acties in gang gezet om deze wachtlijst te verkleinen.
Daarnaast zien we binnen thuisondersteuning dat er deels een verzwaring plaatsvindt van de ingezette arrangementen. Dit heeft te maken met de ingezette beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis waarbij cliënten mbv thuisondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, we zien dit effect met name bij de doelgroep jongvolwassenen. Ook zien we dat binnen de geestelijke gezondheidszorg er aanzienlijke wachtlijsten zijn. Dit resulteert voor de groep inwoners die behandeling nodig hebben, dat er ter overbrugging zo nodig zwaardere en/of omvangrijker ondersteuning wordt geboden vanuit de Wmo, met thuisondersteuning.   

Bij de hulpmiddelen (woonvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen, vervoersvoorzieningen) zien we een afname van het aantal aanvragen als gevolg van de COVID-19 crisis en de overgang van een (deel) van de hulpmiddelen naar de Wlz.
We zien een toename in uitgaven voor de medische advisering. Het aantal aanvragen is gelijk gebleven. Deze ontwikkeling heeft te maken met het feit dat de tarieven zijn gestegen doordat we opnieuw hebben moeten aanbesteden. Een belangrijke voorwaarde hierin is dat we marktconforme tarieven hanteren waardoor deze hoger liggen dan voorheen. Hierbij schatten we in dat als de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis verder worden doorgezet het aantal adviezen zal toenemen en daarmee de uitgaven zullen stijgen.

De verdere implementatie van het contract voor de maatwerkvoorziening Dagbesteding Perspectief is in 2022 goed verlopen. In 2022 en 2023 wordt de verbinding tussen sociaal wijkteam, aanbieders en ketenpartners, waaronder Samen Zwolle en Tiem versterkt. Het belang van het verkrijgen van welzijn bij inwoners door middel van een vorm van participatie staat voorop. Er wordt lichte ondersteuning geboden wanneer het kan en zwaardere ondersteuning geboden waar nodig. De medewerkers hebben kennis van elkaars expertise en kunde en weten elkaar te vinden om tegemoet te komen aan de ondersteuningsvragen van inwoners.

Nu de dienstverlening aan de inwoners in het kader van de decentralisaties op orde is, komt er steeds meer aandacht voor toezicht en handhaving binnen het sociaal domein. Integrale aandacht voor het tegengaan van zorgfraude, voor de rechtmatige uitvoering van de ondersteuning en voor het borgen van kwalitatief goede ondersteuning zorgt voor meer duidelijkheid over wat wij van aanbieders en inwoners vragen. Onze verwachting is dat dit tot een grotere nalevingsbereidheid leidt. Het doel is dat de inwoner ontvangt wat hij daadwerkelijk nodig heeft en het budget voor ondersteuning ook daadwerkelijk aan ondersteuning wordt uitgegeven

Eind 2021 is het Lokaal uitvoeringsplan voor beschermd wonen naar beschermd thuis door het College vastgesteld. Op basis van dit uitvoeringsplan willen wij ondersteuning aan psychisch kwetsbare inwoners de komende jaren dusdanig vormgeven, dat zij hun ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen woon- en leefomgeving ontvangen. Samen met onze partners organiseren we passende ondersteuning op de plek waar die het meest tot zijn recht komt. Hiermee zetten wij in op optimale en voor de hand liggende maatschappelijke participatie en worden onnodige verhuisbewegingen (voor het kunnen ontvangen van passende ondersteuning) zo veel mogelijk voorkomen.  Dat betekent dat we zoveel mogelijk uitgaan van lokale ondersteuning, in de wijken van Zwolle. Dat kan in de vorm van  thuisondersteuning, maar ook in de vorm van geclusterde woon-zorgvoorzieningen. Hiermee zijn we in 2022 gestart en deze lijn zullen we in 2023 doortrekken, zodat we in 2024 zoveel mogelijk passend lokaal aanbod hebben.
Daar waar dat voor ondersteuning en/of voor de inwoner zelf noodzakelijk is, blijft uiteraard beschermd wonen beschikbaar, maar dan wel zo kort als mogelijk (en zo lang als nodig). Ook zetten we in op een goede aansluiting op de Sociale Basis waaronder een zinvolle daginvulling.

Criteria

In aansluiting op het voorliggende veld bieden we indien nodig (maatwerk)voorzieningen Wmo, zodanig dat:

  • Maatwerkvoorzieningen worden ingezet in aanvulling op andere voorliggende voorzieningen (Sociale Basis).
  • Waar mogelijk de ondersteuning die nu in maatwerkvoorzieningen wordt ingezet, ook in andere collectieve vormen van ondersteuning ingezet kan worden.
  • Maatwerkvoorzieningen zo integraal mogelijk worden ingezet.
  • Maatwerkvoorzieningen worden ingezet in samenhang met voorzieningen uit de zorgverzekeringswet zoals wijkverpleging.
  • Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, de inwoner naast Zorg in Natura een keuzemogelijkheid heeft voor een Pgb.

Portefeuillehouder(s)

Dorrit de Jong

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

WMO Maatwerkvoorzieningen

Lagere uitgaven

1700000

Maatwerkvoorzieningen Wmo zijn een open einderegeling en kunnen fluctueren in de tijd.
We zien dat er het afgelopen jaar een voordeel is ontstaan op thuisondersteuning van 1.100.000. Dit is enerzijds het gevolg van de personeelstekorten bij de huishoudelijke ondersteuning waardoor er minder ondersteuning ingezet kon worden en anderzijds het gevolg van een verschuiving van de inzet van integrale thuisondersteuning naar nieuwe ondersteuningsvormen in het kader van beschermd thuis. Het komende jaar vindt besluitvorming plaats over de toekomst van huishoudelijke ondersteuning.

Daarnaast zien wij het afgelopen jaar een voordeel op Wmo-verstrekkingen ontstaan. Als gevolg van corona zijn er minder aanvragen geweest. De verwachting was dat dit in de afgelopen periode weer zou toenemen, maar dat is niet gebeurd. Hierbij wordt opgemerkt dat enkele dure aanpassingen / verstrekkingen snel van invloed kunnen zijn op het totale budget. Daarnaast merken we op dat door de oorlog in Oekraïne er vertragingen in leveringen zijn ontstaan. Tevens zien we dat de overgang van hulpmiddelen voor cliënten in een intramurale instelling vanuit de Wmo naar de WLZ leidt tot minder kostbare rolstoelverstrekkingen vanuit de Wmo. Dit leid tot een besparing van €400.000,- structureel op het onderdeel rolstoelen. Op het gebied van Wmo-vervoer is een incidenteel voordeel ontstaan van €200.000,-. Om het chauffeurstekort het hoofd te bieden is in het najaar 2022 tot februari 2023 een spitsmaatregel voor Wmo reizigers ingevoerd. Hierdoor hebben minder mensen gebruik gemaakt van het Wmo vervoer. De maatregel is per maart 2023 weer ingetrokken.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55