Domeinen

Sociaal domein

Doel 3.3.2 Beschermd wonen

We bieden (tijdelijk) beschermd wonen (met begeleiding en toezicht) aan personen met psychische en/of psychosociale problemen

Beschrijving

Wij verlenen voor beschermd wonen zorg aan mensen met psychische en/of psychosociale problematiek. Het toezicht en de begeleiding binnen het beschermd wonen draagt bij aan het maatschappelijk herstel en de participatie van onze inwoners. Hiermee wordt tevens verwaarlozing van inwoners, maatschappelijke overlast en gevaar voor of door inwoners zo veel als mogelijk voorkomen. Het betreft inwoners met een tijdelijke behoefte aan 24/7 ondersteuning en toezicht of 24 uur per dag ondersteuning in nabijheid.

In 2022 is aangekondigd dat de eerder geplande doordecentralisatie van beschermd wonen in 2023 een jaar is uitgesteld. In 2023 bereidt de gemeente Zwolle zich, samen met de andere gemeenten uit de IJssel-Vecht-regio, verder voor op de landelijke doordecentralisatie van het beschermd wonen vanaf 2024. De doordecentralisatie  is gericht op een betere aansluiting met de lokale ondersteuningsstructuur. Alle gemeenten worden gestimuleerd om in te zetten op preventie en herstel. Voor cliënten met een indicatie beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht blijft de centrumgemeente verantwoordelijk.
Met de verdere doordecentralisatie worden de financiële middelen verdeeld over gemeenten op basis van een objectief verdeelmodel. Vanaf 2024 wordt stapsgewijs het huidige historische verdeelmodel vervangen door een verdeelmodel dat bestaat uit een aantal objectieve maatstaven die het verwachte gebruik per gemeente voorspellen.

Wij zetten in op activiteiten en voorzieningen in het lokale en regionale zorglandschap die passen bij de beweging naar beschermd thuis en zorgen voor een betere aansluiting tussen het aanbod en de behoefte van inwoners. Met de nieuwe contractering, die op 1 juli 2023 ingaat, zetten wij in op een meer dekkend zorglandschap.  

Criteria

We bieden (tijdelijk) beschermd wonen (met begeleiding en toezicht) aan personen met psychische en/of psychosociale problemen, zodanig dat:

  • De gemiddelde lengte van een ondersteuningstraject van inwoners met een indicatie beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht afneemt;
  • Het aantal inwoners met een indicatie beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht op de wachtlijst voor instroom beschermd wonen (die langer moeten wachten dan zes weken) afneemt;
  • Het aantal inwoners met een indicatie beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht op de wachtlijst voor uitstroom beschermd wonen (langer dan zes maanden wachtend op een woning) afneemt.

Portefeuillehouder(s)

Dorrit de Jong

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Reserve Beschermd Wonen: uitkering regionale middelen

Budgettair neutraal

0

In de reserve Beschermd Wonen zijn de volgende middelen gestort:

  • € 162.567,- extra regionale middelen decembercirculaire 2020 Beschermd Wonen
  • € 49.315- resterende regionale coronamiddelen Beschermd Wonen
  • € 10.945.129,- regionaal voordeel 2022 Beschermd Wonen

Conform de gemaakte afspraak in het convenant ‘regionale samenwerking beschermd wonen IJssel-Vecht 2022 ’ wordt bovenstaand budget verevend aan de regiogemeenten conform de vastgestelde verdeelsleutel. € 7.394.867,- valt vrij aan de gemeenten in de regio IJssel-Vecht. Het Zwolse deel ad. € 3.762.144,- blijft nog in de reserve om de beweging naar beschermd thuis te kunnen inzetten.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55