Home

Algemeen

Samenvatting

Op financieel vlak is er sprake van afwijkingen. Er is sprake van budgetaanpassingen met een budgettair neutraal verloop waartoe het college reeds eerder heeft besloten. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de periodieke begrotingswijziging.
Daarnaast is er sprake van aanvullende inkomsten en aanvullende uitgaven ten opzichte van de
begroting. Per saldo resulteert de Berap in een voordelig resultaat van € 14,9 miljoen in 2023. Een aantal bijstellingen heeft een kleine doorwerking naar latere jaren.

Het grootste voordeel in deze Berap zit in de vrijval van de concernposten voor risicoreservering vanwege extra kostenstijgingen en geparkeerde gelden van het rijk voor loon- en prijsaanpassing. Na verrekening met hogere uitgaven bij verbonden partijen en hogere energiekosten bij de gemeente valt per saldo € 6 miljoen vrij. Het structurele effect de loon- en prijsaanpassingen is in de begroting 2024 verwerkt.  
Andere grote meevallers in deze Berap zijn onder meer de hogere ozb opbrengsten hoofdzakelijk door minder verminderingen en areaaluitbreiding op het onderdeel niet woningen, hogere rente inkomsten uit het overschot aan liquide middelen en een vrijval van het Oekraïne krediet in verband met de afrekening over 2022. Maar ook een vrijval van de stelpost kapitaalgoederen ter dekking van toekomstige onderhoudskosten naar aanleiding van de nota kapitaalgoederen. Daarnaast zien we dat het afgelopen jaar een voordeel is ontstaan op thuisondersteuning. Dit is enerzijds het gevolg van de personeelstekorten bij de huishoudelijke ondersteuning anderzijds het gevolg van een verschuiving van de inzet van integrale thuisondersteuning naar nieuwe ondersteuningsvormen in het kader van beschermd thuis.

De belangrijkste tegenvallers zijn tekort BUIG in verband met bijstelling macrobudget, een nadeel op de energietoeslag 2022 onder andere door aangepaste beleidskeuzes, de vervroegde Tweedekamer verkiezingen en aanvullend krediet voor de gebiedsontwikkeling Broerenkwartier.

Naast bovenstaande mee- en tegenvallers zijn er diverse budgetneutrale mutaties. Denk hierbij aan verschuivingen van budget tussen doelen of het verwerken van extra lasten waar bijdragen derden tegenover staan. Een totaal overzicht van alle mutaties is opgenomen in het in de Berap opgenomen overzicht “Financieel overzicht Berap 2023-2”. Via de linkjes in dat overzicht kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Er wordt in deze Berap enkele te activeren kredieten aangevraagd, te weten:

  • Aanschaf keukenapparatuur Stadskantoor en Stadhuis, wordt gedekt uit de stelpost vervangingsinvestering Bedrijfsvoering.  
  • Vervanging verhardingen, wordt gedekt uit beschikbaar gesteld vervangingsbudget beheer en openbare ruimte.
  • Vervangingsinvesteringen bruggen, wordt gedekt uit beschikbaar gesteld vervangingsbudget beheer en openbare ruimte.
  • Vervangingsinvesteringen gemeentelijke panden, wordt gedekt uit bestaande stelpost vervangingsinvesteringen verhuurde panden.
Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55