Domeinen

Sociaal domein

Doel 1.3.1 Eigen kracht, samenkracht en opvoedklimaat

We versterken de eigen kracht en samenkracht van kinderen, jongeren en ouders / verzorgers zelf én het opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen in Zwolle

Beschrijving

Zwolse jongeren en hun ouders zijn meestal prima in staat op eigen kracht of met hulp van eigen sociale netwerken (samen-kracht) mee te doen in de samenleving en op te groeien tot zelfstandige volwassenen. Tegelijk gaat opgroeien bij bijna alle kinderen en jongeren niet zonder vallen en opstaan. Afhankelijk van de mate van eigen kracht en samen-kracht hebben sommige ouders en jeugdigen daarbij meer ondersteuning nodig dan anderen. We lossen ondersteuningsvragen zoveel mogelijk binnen de sociale basis op. In alle gevallen willen we perspectief bieden, zodat jeugdigen en ouders (weer) in staat zijn om zelfstandig én samen met anderen een goed leven te leiden.

We richten ons daarom in de eerste plaats op het ondersteunen en waar nodig versterken van eigen kracht en samen-kracht van alle kinderen, jongeren en ouders. Zij blijven daarbij zoveel mogelijk zelf het stuur van hun eigen leven in handen houden. We ondersteunen ouders om hun verantwoordelijkheid waar te maken om een stimulerende, gezonde en veilige omgeving voor hun kind(eren) te creëren en hen kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Ouders staan daar gelukkig niet alleen voor. Ook familie, buren, vrienden, de school en vrijwilligers bij buitenschoolse activiteiten en professionals die met kinderen en jongeren werken geven vorm aan het opvoedklimaat waarin kinderen en jongeren opgroeien. Het helpt als er om gezinnen heen andere volwassenen zijn die ook een positief voorbeeld voor jeugdigen zijn. Een positief sociaal opgroei-klimaat is daarom een belangrijke opgave. In 2023 werken we samen met ouders, onderwijs en partners in de sociale basis verder aan deze opgave, zodat inwoners bereid en in staat zijn om in de eigen sociale netwerken en in het publieke domein bij te dragen aan het opgroeien en opvoeden van kinderen (‘It Takes a Village to Raise a Child’).
Waar zich toch hobbels voordoen in het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren is preventieve professionele ondersteuning beschikbaar als dat nodig is. Preventie is erop gericht om problemen zoveel mogelijk te voorkomen, knelpunten zo vroeg mogelijk te signaleren en zo klein mogelijk te houden. Dat kan door ze aan te pakken en op te lossen en/of door er goed mee te leren omgaan. Investeren in gerichte preventie voor de jeugd bevordert de kwaliteit van leven van jeugdigen en hun ouders en kan ook helpen om tijdig intensievere zorg in te zetten voor wie en wanneer dat echt noodzakelijk is.

In de periode 2021-2022 hebben met name jongeren te maken gekregen met meer of ernstiger problemen, met name als gevolg van corona en de sociale beperkingen die de aanpak daarvan met zich meebracht. Hoewel veel kinderen, jongeren en ouders grote veerkracht hebben getoond, staat die met name op het gebied van mentaal welbevinden wel onder druk. Dit belemmert hen ook op andere terreinen, zoals onderwijs. Onderzoeken van de GGD (zie criteria) bevestigen dat weerbaarheid en veerkracht onder druk staan. Dit vergroot ook de risico’s dat jongeren verstrikt raken in criminele activiteiten en netwerken, met name rondom middelengebruik en -handel. Om die reden zetten we het beleid op grond van het sociaal herstelplan na(ast) corona voort. Daarin is extra inzet op mentale weerbaarheid een belangrijk element.
We zetten samen met de Zwolse schoolbesturen de ontwikkeling en uitvoering voort van het programma Samen voor een stevige basis, gericht op samenwerking onderwijs en jeugd(hulp) in het kader van de Strategische onderwijsagenda (2021) en het Nationaal Programma Onderwijs. We onderzoeken met welke gerichte investeringen op basis van het IJslands model we de sociale basis rondom opgroeien en opvoeden verder kunnen versterken om daarmee gezond en veilig opgroeien voor alle kinderen en jongeren te bevorderen. Met deze inzet dragen we bij aan de uitvoering van de Hervormingsagenda sociaal domein en het versterken van de sociale basis. We werken toe naar een samenhangende aanpak voor ondersteuning en zorg voor jeugd in een gebiedsgerichte aanpak, zoals die onder meer vorm krijgt in de proeftuin Samenspel in de wijk en de aanpak jeugd en veiligheid.
In het kader van maatwerk jeugdgezondheidszorg blijven we inzetten op een kansrijke start voor alle kinderen. We breiden de ondersteuning van jonge (aanstaande) moeders in een kwetsbare situatie uit en starten met de landelijk ontwikkelde aanpak Nu Niet Zwanger. De medio 2022 met extra landelijke financiering mogelijk gemaakt uitbreiding van prenataal huisbezoek zetten we vanaf 2023 voort.
We continueren de werkwijze ‘Sterk Ouderschap, scheiden zonder schade’ gericht op het zo veel mogelijk voorkomen van negatieve gevolgen van echtscheiding voor opgroeien en opvoeden van kinderen.

Criteria

We versterken eigen kracht en samen-kracht van kinderen, jongeren en ouders / verzorgers zelf én het opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen, zodanig dat:

  • In 2025 minimaal evenveel kinderen 0-12 jaar (naar de mening van hun ouders) weerbaar zijn als in 2021.
  • In 2024 het opvoedklimaat is verbeterd ten opzichte van 2020.
  • In 2025 het percentage jongeren 12-23 dat meestal of altijd weerbaar is minimaal gelijk is aan 2021.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Doelgroepenvervoer

Aanvullende uitgaven

70000

In 2022-2023 is het onrustig geweest binnen het doelgroepenvervoer (leerlingenvervoer en Wmo vervoer). Door een chauffeurstekort heeft voor langere tijd (tot aan maart 2023) de uitvoering van het doelgroepenvervoer (DGV) onder druk gestaan. De kosten zijn in 2022 opgelopen en daarom is €600.000,- incidenteel aan de begroting 2023 toegevoegd. Hoewel het doelgroepenvervoer in rustiger vaarwater is gekomen, wordt op basis van de prognose medio 2023 verwacht dat deze kosten structureel hoger blijven.

Om deze trend te keren wordt een aantal maatregelen genomen. Met een combinatie van aangepast beleid, de inzet Go-OV app, fietsbegeleiding en maatjesvervoer streven we naar een versterking van het voorliggend veld, vermindering van de instroom naar het doelgroepenvervoer en op termijn een besparing van €290.000,- .

Met deze projecten willen we al in 2023 starten. Voor implementatiekosten en extern advies wordt incidenteel € 70.000,- geraamd

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55