Domeinen

Sociaal domein

Doel 2.1.1 Ondersteuning in de wijk

Inwoners worden laagdrempelig en in hun eigen buurt ondersteund om samen tot oplossingen te komen

Beschrijving

Inwoners kunnen bij het Sociaal Wijkteam terecht met ondersteuningsvragen op alle leefgebieden. Het Sociaal Wijkteam is laagdrempelig en toegankelijk voor inwoners. Het Sociaal Wijkteam zet in op normaliseren, eigen regie en zelfstandig leven. Uitgangspunt voor de ondersteuning is: ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’. Met de inwoner wordt besproken wat nodig is, wat mogelijk is en wat voor hem/haar de beste aanpak is. Daarbij is oog voor zowel doelmatigheid als ook rechtmatigheid.

Vertrekpunt van het ondersteuningsplan is wat de inwoner en zijn sociaal netwerk zelf kan en welke voorliggende voorzieningen van meerwaarde zijn (programma 1. Samenleving). Indien nodig biedt het Sociaal Wijkteam zelf lichte en/of kortdurende ondersteuning. Als dat niet volstaat, wordt een maatwerkvoorziening ingezet voor gespecialiseerde ondersteuning. In het ondersteuningsplan worden resultaten benoemd. Dit biedt inwoner en zorgaanbieder flexibiliteit en ruimte in de wijze waarop ondersteuning wordt ingezet (hoe) om het resultaat (wat) te bereiken.

Het Sociaal Wijkteam staat in contact met onder meer de Participatieraad, welzijnsorganisaties en aanbieders van (maatwerk)voorzieningen.

Criteria

Het Sociaal Wijkteam is de uitvoeringsorganisatie voor inwoners van Zwolle voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), JeugdWet, ParticipatieWet (maatschappelijke activering) en psychosociale begeleiding.

Vanuit de kaders van bovengenoemde wetten en de visie zijn de doelstellingen van het Sociaal Wijkteam:

  1. Inwoners doen zoveel mogelijk mee en vinden een passend antwoord voor een ondersteuningsvraag om hun situatie te verbeteren.
  2. Een groot deel van de ondersteuning en zorg is laagdrempelig en zo dichtbij als mogelijk.
  3. We leveren maatwerk door integrale gezinsaanpak (uitvraag, beoordeling, plan en gedeeltelijke uitvoering):
  • Een integrale ondersteuningsplan voor gezinnen met multiproblematiek
  • Goede dosering (niet alles tegelijk) waar meerdere vraagstukken spelen. De prioriteiten worden in samenspraak met de inwoner gesteld en vastgelegd in een ondersteuningsplan.
  • Bestaanszekerheid als prioriteit mee te nemen in ondersteuningsplannen
  • Te sturen op het beter laten aansluiten van regels en systemen van betrokken organisaties waar die de oplossing in de weg staan.

De visie, doelen en taken van het SWT zullen in het najaar 2022 opnieuw worden vastgesteld door de raad en zullen als belangrijk vertrekpunt dienen voor de doorontwikkeling van de SWT organisatie.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Invoering WAMS per 1-1-2024

Aanvullende uitgaven

20000

Binnen het sociaal domein en aanpalende terreinen werken diverse partijen (waaronder ook de gemeente) samen om mensen met meervoudige problematiek zo goed mogelijk te helpen. In die samenwerking lopen zij tegen diverse knelpunten en dilemma’s die zich voordoen bij de aanpak van meervoudige problematiek. Concreet gaat het vaak over de (on) mogelijkheden die zich voordoen bij het uitwisselen van gegevens. Dit geeft de nodige beperkingen en handelingsverlegenheid op een integrale aanpak bij meervoudige problematiek. Het ontbreekt aan een wettelijke grondslag om gegevens uit te wisselen in het kader van hulpverlening. Het wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek Sociaal Domein (Wams), die naar verwachting per juli 2024 van kracht wordt, beoogt dit op te lossen. Er is vanaf het najaar 2023 een projectleider ad € 20.000,- nodig om de uitvoering van de nieuwe wet WAMS binnen het Sociaal Domein en aanpalende terreinen voor te bereiden.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55