Domeinen

Sociaal domein

Doel 1.2.1 Gezondheid

We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners

Beschrijving

Inwoners zijn vitaal en gezond, dat is een van de ambities van spoor 1 (het vormen van een sterke sociale basis) van de hervormingsagenda. Gemeente Zwolle zet zich samen met partners in om bij te dragen aan het vitaler, gezonder en weerbaarder maken van haar inwoners. De taken die aan de gemeente Zwolle zijn opgedragen vanuit de wet Publieke gezondheid zijn voor een groot deel taken die we regionaal laten uitvoeren door de GGD. De lokale aanpak van Zwolle richt zich op het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners vooral door middel van preventie. Onze visie is een brede kijk op gezondheid, namelijk dat het meer is dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid gaat ook over veerkracht, over meedoen in de maatschappij, over betekenisvol werk of andere activiteiten en over de omgeving waarin je leeft. Positieve gezondheid is een richtinggevend concept voor het beleid.

Een belangrijk uitgangspunt voor ons gezondheidsbeleid is het terugdringen van gezondheidsverschillen. Onze gezondheid wordt voor een groot deel bepaald door de omstandigheden waarin we worden geboren, opgroeien, wonen en werken. Maar ook bijvoorbeeld onze seksuele geaardheid en genderidentiteit. Allemaal factoren die traditioneel buiten het gezondheidsdomein liggen en waar niet iedereen in eenzelfde mate vat op heeft of verantwoordelijkheid over kan nemen. Wat het zo complex maakt, is dat er vaak sprake is van een stapeling en interactie van zaken. Zoals én bestaansonzekerheid én een precaire huisvesting. Of schulden én een instabiele gezinssituatie. Of laaggeletterdheid én het hebben van een migratieachtergrond. Of een migratiegeschiedenis én discriminatie. Iedereen is anders en dat maakt dat de kans op gezondheid niet gelijk is voor iedereen. Die kansengelijkheid op het gebied van gezondheid willen wij vergroten.

Dit willen we bereiken door in te zetten op de volgende speerpunten:

  • Bevorderen van een gezonde leefstijl
  • Gezond opgroeien met een kansrijke start
  • Mentaal welbevinden in verschillende levensfasen
  • Gezonde leefomgeving
  • Vitaal en waardig ouder worden

Criteria

We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners, zodanig dat:

  • Inwoners beter in staat zijn om de eigen gezondheid te bevorderen qua kennis, houding en gedrag.
  • Meer inwoners een gezonde leefstijl volgen (gezond gewicht, bewegen, gezonde voeding en matiging alcohol- en middelengebruik).
  • De gezondheidsverschillen tussen wijken of buurten worden verkleind en de gezondheid in de wijken met een lage Sociaal Economische Status verbetert.
  • De leefomgeving stimuleert tot het maken van gezonde keuzes.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Verhoging algemene inwonersbijdrage GGD

Aanvullende uitgaven

401000

GGD IJsselland heeft een begrotingswijziging doorgevoerd voor 2023 met financiële gevolgen voor de algemene inwonersbijdrage van de deelnemende gemeenten. Op 6 april 2023 is een nieuwe Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (cao SGO) afgesloten. De afspraken over onder andere salaris, thuiswerkvergoeding, verlof en arbeidsongeschiktheid hebben betrekking op het jaar 2023. In de nieuwe cao is een salarisontwikkeling afgesproken van eerst per 2 januari 2023 € 240,- bruto gevolgd door 2%. In de Programmabegroting 2023 is rekening gehouden met 2% loonindexatie. De in de cao afgesproken loonontwikkeling komt uit op een gemiddelde indexatie van 9,73%. Dit betekent een structureel verschil van 7,73% tussen de begrote en de werkelijke loonkosten. De totale impact van de nieuwe cao voor 2023 is berekend op € 1.800.000,-. De indexering van de personeelslasten past niet binnen de begroting van GGD IJsselland en daarom komt GGD met deze begrotingswijziging. Voor de gemeente Zwolle betekent dit € 401.000,- extra voor 2023. De structurele doorwerking wordt verwerkt in de programmabegroting 2024 van de GGD. Gemeenten hadden tot 12 juli om een zienswijze in te dienen tegen de begrotingswijziging. De Zwolse gemeenteraad heeft geen zienswijze ingediend. De begrotingswijziging is vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55