Domeinen

Sociaal domein

Doel 2.3.2 Jeugdhulpverlening

We bieden een kwalitatief passend aanbod aan jeugdhulp (niet vrij toegankelijk) bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen

Beschrijving

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Daarnaast draagt de samenleving als geheel bij aan een positief opvoedingsklimaat voor alle kinderen. Scholen hebben daarin een voorname rol, want ieder kind volgt onderwijs. Eventuele belemmeringen bij opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren worden tijdig gesignaleerd, zodat preventieve ondersteuning ingezet kan worden. Dit is een van de taken van het Sociaal Wijkteam. Voordat we professionele hulp inzetten, kijken we eerst naar de bestaande mogelijkheden in de sociale basis: het gezin, de wijk en de school. Als het nodig is, haalt het Sociaal Wijkteam er specialistische hulp en kennis bij, zo zwaar als moet en zo licht als kan. Zodra het kan wordt de inzet van de hulp weer beëindigd.
Bij de inzet van ondersteuning, hulp en zorg sluiten we zo goed mogelijk aan bij het gewone leven van het betreffende gezin. Daarbij staat het resultaat voor de jeugdige en de ouders centraal (integrale gezinsaanpak) en niet het beschikbare jeugdhulpaanbod.

We stimuleren hulpverleners over de eigen grenzen heen te kijken, samen te werken en te vernieuwen in het belang van kinderen en gezinnen.
Collectief aanbod - bijvoorbeeld in de klas - prevaleert indien mogelijk boven individuele hulpverlening. Ambulante hulp prevaleert boven jeugdhulp met verblijf. En indien hulp met verblijf noodzakelijk is, heeft een kleinschalige, gezinsgerichte voorziening de voorkeur. Voor jongeren die vanwege hun leeftijd uitstromen uit jeugdzorg, optimaliseren de aansluiting tussen jeugdhulp en andere ondersteuning (18-/18+).

Criteria

We bieden een kwalitatief en kwantitatief passend aanbod van jeugdhulp (niet vrij toegankelijk) met als doelstelling dat:

  • die jeugdhulp kinderen, jongeren en ouders aantoonbaar helpt en hen in staat stelt problemen zelfstandig het hoofd te bieden
  • kinderen, jongeren en ouders tevreden zijn over de hulp
  • hulp tijdig beschikbaar is
  • meerdere hulpvragen binnen één gezin in samenhang worden opgepakt
  • jongeren en gezinnen met een hulpvraag geen hinder ondervinden van de overgang naar 18+
  • ondersteuning, hulp en zorg in en dichtbij het gewone leven wordt geboden
  • het Sociaal Wijkteam, jeugdhulpaanbieders, scholen en andere betrokkenen optimaal met elkaar samenwerken op basis van de hulpvraag van inwoners
  • we steeds vaker intensieve vormen van hulp inzetten als alternatief voor jeugdhulp met verblijf
  • we jeugdhulp met verblijf zo kleinschalig en gezinsgericht mogelijk inzetten.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Passende jeugdhulp

Lagere uitgaven

1100000

In de 1e Berap 2023 is het begrote bedrag voor doel 2.3.2 Passende Jeugdhulp om meerdere redenen verhoogd met € 3,05 miljoen. Daarnaast is op dit doel en doel 3.1.1 (Jeugdbescherming) samen ook rekening gehouden met € 3,20 miljoen extra budget voor het opvangen van de effecten van de wijziging van het woonplaatsbeginsel.

Prognose 2023
Op basis van de cijfers over de eerste helft van 2023 is onze verwachting dat we over 2023 minder uitgeven aan jeugdhulp dan begroot. De betrouwbaarheid van de prognose wordt beperkt doordat per 2023 een nieuw inkoopmodel is ingevoerd. Daardoor is sprake van geheel nieuwe productenstructuur (minder en andere producten) met andere tarieven én zijn verschuivingen tussen aanbieders opgetreden.
Wel zien we een stabilisatie tot lichte daling van het jaarlijkse aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt. Wij denken dat dit mede wordt veroorzaakt door de hervormingsmaatregelen die we in Zwolle hebben ingezet. Deze maatregelen komen grotendeels overeen met de maatregelen uit de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. Causaal verband tussen de afzonderlijke maatregelen en besparingen is niet goed vast te stellen, maar het effect van de gezamenlijke maatregelen lijkt nu zichtbaar te worden. Dat de totale uitgaven per jaar desondanks stijgen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door tariefstijgingen.

Afwijking tov begroting
Naar aanleiding van de prognose op basis van de cijfers tot en met juli 2023 verwachten we in 2023 ongeveer € 1,1 miljoen minder uit te geven aan passende jeugdhulp dan begroot. Hiervan is € 0,3 miljoen toe te schrijven aan een positief afwikkelingsresultaat op verplichtingen uit voorgaande jaren. Wij stellen voor de begroting voor doel 2.3.2 incidenteel te verlagen met € 1,1 miljoen.

Perspectief
Op basis van de huidige cijfers over de aantallen jeugdigen met jeugdhulp en de intensiteit van de jeugdhulp zien we nu geen aanleiding de begroting voor 2024 aan te passen. Gelet op de lagere uitgaven in 2023 verwachten we de voor 2024 reeds ingeboekte taakstelling à € 800.000 te halen. Wel verwachten we een forse tariefstijging naar aanleiding van CAO onderhandelingen, maar op dit moment is nog niet bekend wat daarvan de impact zal zijn.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55