Domeinen

Sociaal domein

Doel 3.1.2 Aanpak huiselijk geweld

We pakken de situatie van huiselijk geweld zo vroeg mogelijk aan en werken toe naar veiligheid en duurzaam herstel

Beschrijving

Geweld in de privésfeer komt in Nederland en ook in IJsselland veel voor; het gaat om één van de omvangrijkste vormen van geweld in onze samenleving. Huiselijk Geweld komt voor in alle sociaaleconomische klassen en binnen alle culturen in de samenleving. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn in de meeste gevallen vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen. De aanpak van Huiselijk Geweld staat in regio IJsselland goed op de agenda. In de nieuwe Regiovisie 2021-2024 bouwen wij voort op het beleid van de afgelopen jaren.
De missie die in de Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland centraal staat is: Wij willen huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling zo veel mogelijk voorkomen en terugdringen, de schade ervan beperken, recidive voorkomen en zo de cirkel van geweld en de overdracht van generatie op generatie doorbreken. De actielijnen van de aanpak zijn: Eerder en Beter in beeld, stoppen en duurzaam oplossen, aandacht voor specifieke groepen en innovatie.

We willen de aanpak van huiselijk geweld zo lokaal mogelijk organiseren en huishoudens en gezinnen zo veel mogelijk in hun eigen omgeving en netwerk ondersteunen. We zijn daarom in alle 11 gemeenten van de regio IJsselland een ontwikkeling gestart om dat te realiseren. Daartoe versterken we de lokale teams waarbij we uitgaan van het Kwaliteitskader Veiligheid voor lokale teams, zoals dat landelijk is vastgesteld. Concreet betekent dat een andere samenwerking tussen lokale teams en Veilig Thuis IJsselland, waarbij de lokale teams het aanspreekpunt voor de huishoudens en gezinnen zijn en blijven. Zij hebben de regie en houden dat tot in de herstelfase. Aanvullend is een uitgebreid deskundigheidsprogramma aangeboden aan de medewerkers van lokale teams en de netwerkpartners.

Op het grensvlak van huiselijk geweld en jeugdzorg speelt de ontwikkeling van het Toekomstscenario Jeugd en gezinsbescherming. In 2022 hebben we als Regio IJsselland hier extra middelen van het Rijk voor ontvangen tot en met 2025. We hebben als regio IJsselland al flinke stappen gezet die aansluiten bij de uitgangspunten van het toekomstscenario (zie ook programma 3.1.1 Jeugdbescherming) en investeren in de beweging om hulp en ondersteuning zo lokaal mogelijk en in nauwe samenwerking met netwerkpartners te organiseren. In 2023 gaan we hiermee door.

Criteria

We pakken de situatie van huiselijk geweld zo vroeg mogelijk aan en werken toe naar veiligheid en duurzaam herstel, zodanig dat:

  • meldingen bij Veilig Thuis IJsselland worden getriageerd (Veiligheidsbeoordeling), vervolgtrajecten worden ingezet en onderzoeken worden afgehandeld binnen de wettelijke termijnen;
  • betrokkenen, zowel daders als slachtoffers, ouderen, ouders en kinderen (systeemgericht) worden ondersteund of toegeleid naar behandeling om duurzaam herstel te realiseren.

We bieden tijdelijke opvang aan slachtoffers van huiselijk geweld en ondersteuning naar een duurzaam herstel, zodanig dat:

  • begeleiding in de opvang gericht is op vergroten van zelfredzaamheid, weerbaarheid en duurzaam herstel van de veiligheid van slachtoffers;
  • opvang van de slachtoffers zo kort mogelijk duurt, maar zo lang als nodig.

Portefeuillehouder(s)

Dorrit de Jong

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Bijdrage regiogemeenten budget Huiselijk Geweld

Aanvullende inkomsten

263560

Vanuit het Rijk ontvangt de regio IJsselvecht jaarlijks een de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang. Daarnaast is in het verleden overeen gekomen dat de gemeenten in de regio jaarlijks een bijdrage doen. De werkelijk te ontvangen bijdrage 2023 van de regiogemeenten is € 263.560,- hoger dan dat er is opgenomen in de begroting 2023.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55