Domeinen

Sociaal domein

Doel 2.3.1 Toegang tot jeugdhulp

We versterken de toegang tot jeugdhulp zodat jongeren en hun ouders ondersteuning krijgen die zo zwaar is als nodig en zo licht als kan

Beschrijving

We organiseren hulp en steun dichtbij de jeugdige en zijn gezin: thuis, op school en in de wijk. Deze ondersteuning wordt tijdig geboden, is passend, sluit aan op de vraag en is gericht op duurzaam oplossen en normaliseren. Het Sociaal Wijkteam heeft hierin een belangrijke rol. Het Sociaal Wijkteam kijkt breed en zoekt het antwoord op de échte vraag. De oplossing kan bestaan uit een combinatie van antwoorden in de sociale basis (zie ook doel 1.3.1), door het zelf bieden van ondersteuning (eigen inzet), maar ook door het betrekken van een aanbieder van specialistische jeugdhulp. Het Sociaal Wijkteam weegt daarbij ook af of de noodzakelijke hulp op basis van een ander wettelijk kader dient te worden ingezet (bijv. Passend Onderwijs, Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg). Meer oplossingen in de sociale basis, meer eigen inzet van het Sociaal Wijkteam en beter afgewogen ondersteuning bij multiproblematiek, betekent minder inzet van specialistische jeugdhulpaanbieders. Hiermee zetten we de schaarse specialisten alleen in wanneer het echt nodig is, verkorten we de wachttijden en brengen we de kosten voor jeugdhulp omlaag. Door de specialisten vaker te raadplegen, hoeven zij in individuele trajecten niet altijd zelf te behandelen en wordt de kennis en expertise van het Sociaal Wijkteam versterkt.

Om op deze manier te kunnen werken is een nauw samenspel nodig tussen alle voorzieningen in de sociale basis, het Sociaal Wijkteam en de (jeugdhulp)aanbieders. Dit verkennen en ontwikkelen we in de Proeftuin Jeugd Samenspel in de Wijk, door het kleinschalig uit te proberen in de praktijk om daarvan te leren voor de totale hervorming van het jeugddomein. Dit doen we in eerste instantie in twee stadsdelen: Zwolle Zuid en Zwolle West. In de halfjaar rapportage van de hervormingsagenda vindt u meer informatie over deze proeftuin.

Het Sociaal Wijkteam heeft – naast het versterken van de sociale basis en zelf bieden van ondersteuning - een wettelijke toegangsrol op het moment dat de ondersteuningsvraag expertise van specialistische jeugdhulp vergt. Naast het Sociaal Wijkteam zijn er ook andere wettelijke verwijzers zoals huisartsen en Gecertificeerde Instellingen. De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in goede samenwerkingsrelaties tussen het Sociaal Wijkteam en andere wettelijke toegangen tot jeugdhulp. Zo is bij de meeste huisartsen een jeugd- en gezinswerker van het Sociaal Wijkteam werkzaam. Huisartsen en jeugd- en gezinswerkers werken samen aan het beoordelen van de hulpvraag die jeugdigen en ouders bij de huisarts stellen. Op deze manier worden jeugdigen beter en sneller geholpen en worden onnodige verwijzingen naar de Jeugd GGZ voorkomen. Met de Gecertificeerde Instellingen zijn afspraken gemaakt over de afstemming met het Sociaal Wijkteam wanneer jeugdhulp wordt ingezet. Zo wordt de brede blik van het Sociaal Wijkteam benut. We blijven in de komende periode investeren in deze goede samenwerkingsrelaties.

Daarnaast blijven we investeren in de goede samenwerking met scholen. Op alle basisscholen en de scholen voor voorgezet onderwijs in Zwolle is een jeugd- en gezinswerker van het Sociaal Wijkteam werkzaam in een gezamenlijk ondersteuningsteam met en op school. Zij beoordelen, zo nodig met steun van specialisten, welke ondersteuning nodig is en hoe daarin kan worden voorzien. Veel hulpvragen kunnen hierdoor zo licht en zo normaal mogelijk, in de eigen leefomgeving worden opgelost.

Criteria

  • Tevredenheid ouders en jeugdigen over geboden ondersteuning
  • Tevredenheid bij samenwerkingspartners over geboden ondersteuning
  • Tevredenheid bij partners over het samenspel met het Sociaal Wijkteam
  • Ondersteuning door SWT zelf neemt toe (toename eigen inzet jeugd en toename regie)
  • Inzet specialistische jeugdhulp neemt af (aantallen, kosten en duur)
  • Aantal verwijzingen door derden (niet Sociaal Wijkteam) neemt af
  • Wachttijd jeugdigen neemt af (sneller beschikbaarheid van hulp)

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Beleidsmedewerker Jeugd

Lagere uitgaven

285192

In de begroting 2024 wordt voor beleidsmedewerkers jeugd structurele financiering aangevraagd. Dit is deels ter vervanging van incidentele financiering die hiervoor eerder in het kader van het Sociaal herstelplan is toegekend. Om deze reden kunnen de resterende incidentele middelen komen te vervallen.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55