Domeinen

Sociaal domein

Doel 2.2.1 Arbeidsparticipatie

Samen met werkgevers ondersteunen we inwoners met arbeidspotentieel, vallend onder de Participatiewet, om deel te nemen aan de arbeidsmarkt

Beschrijving

Inclusieve arbeidsmarkt
We blijven werken aan een inclusieve arbeidsmarkt: goede aansluiting tussen opleidings- en arbeidsaanbod in de veranderende arbeidsmarkt vraagt om een gerichte aanpak, waarbij wordt geïnvesteerd in mensen. We willen dat iedere Zwollenaar met arbeidspotentieel participeert naar vermogen op de arbeidsmarkt. Dit kan in een betaalde baan / zelfstandigheid (en eventueel met ondersteuning / subsidie wanneer sprake is van een arbeidsbeperking) of door werkervaring op te doen vanuit een bijstands- of ondersteuningssituatie. Bij het bevorderen van participatie en uitstroom uit de bijstand gaan we uit van de mogelijkheden van de inwoner. De afspraken die we maken, zijn erop gericht om, met niet-vrijblijvende inzet van beide kanten, passend werk te vinden.

Arbeidsmarkt
We hebben te maken met enorme krapte op de arbeidsmarkt. De krapte is dusdanig dat ook zorg- en dienstverlening sterk wordt gehinderd. Dit is ook wat we als gemeente ondervinden bij Thuisondersteuning en doelgroepenvervoer. We willen inwoners ondersteunen die via (om)scholing snel begeleid kunnen worden naar ander werk. Tegelijkertijd vragen wij van Tiem aanvullende maatregelen te treffen om het aantal personen dat uitstroomt uit de bijstand, positief te beïnvloeden. De mensen die instromen in de bijstand, hebben meer belemmeringen te overwinnen om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Voor personen met een grote afstand continueren wij onze dienstverlening gericht op maatschappelijke participatie. Zoals vrijwilligerswerk in het voorveld en dagbesteding, waarmee iemand arbeidsvaardigheden kan ontwikkelen en werkervaring op kan doen. Dit wordt in samenhang tussen spoor 1 en spoor 4 van de lokale hervormingsagenda Sociaal Domein (door)ontwikkeld.

Regio
Om te anticiperen op de arbeidsmarkt en matching van kwetsbaren mogelijk te maken, werken we in een regionale context (Werkbedrijf Regio Zwolle) samen met partners, zoals werkgevers, werknemers, onderwijs en UWV aan een inclusieve arbeidsmarkt. Hierbij vormt een regionale arbeidsmarktagenda met bijbehorend werkplan, opgesteld door de arbeidsmarktregio Zwolle in samenwerking met alle partners. Flankerend beleid wordt vormgegeven vanuit de Human Capital Agenda (HCA). Dit is gericht op het mogelijk maken van ontwikkeling en scholing van werknemers en werkzoekenden. Hierbij gaat het om ontwikkeling en scholingstrajecten die zich richten op het versterken van de arbeidsmarktpositie van een individu bij één van de erkende opleiders.

Inbugeringswet
Per 1 januari 2022 is de nieuwe inburgeringswet ingevoerd. De gemeente heeft de regie over het inburgeringsproces van de statushouder en draagt zorg voor een passend inburgeringstraject. De nieuwe wet heeft als maatschappelijke doelstelling om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen en volwaardig mee te laten doen in de Nederlandse maatschappij. Samen met de statushouder worden afspraken gemaakt over hoe te komen tot participatie naar vermogen, waarbij arbeidsparticipatie en duurzame uitstroom uit de bijstand voorop staat. De instrumenten die we inzetten tijdens het inburgeringstraject zorgen ervoor dat het proces van integratie in een versnelling raakt. We zetten – in lijn met de nieuwe wet – in op dualiteit; het leren van de taal en het gelijktijdig participeren naar vermogen. We regisseren het inburgeringstraject vanuit de volgende beleidsdoelen; tijdigheid van handelen, het leveren van maatwerk en het borgen van kwaliteit. Sinds 2019 hebben we ervaring mogen opdoen met deze uitgangspunten. In de uitvoering hebben we samen met o.a. de convenantpartners die zich verbonden hebben aan onze doelstelling om de nieuwe Zwollenaren goed te laten participeren en integreren in Zwolle veel geleerd. Dit vormt de basis voor de uitvoeringspraktijk en het door ontwikkelen van een Zwolse methodiek.

Ondertussengroep
Vanaf 2018 zet Zwolle in op ondersteuning van de zogenoemde ‘ondertussengroep’; statushouders die vanaf 2015 gehuisvest zijn in onze gemeente en zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering.  
Het niet functionerende inburgeringsbeleid (tot 1 januari 2022) en de behoefte aan een actievere aanpak op basis van de verplichtingen die verbonden zijn aan de participatiewet hebben geleid tot het ontstaan van de ‘aanpak ondertussengroep statushouders’. Momenteel begeleiden we ongeveer 340 statushouders richting maximale participatie en inburgering en het volwaardig integreren in de Nederlandse samenleving. We doen dit in de lijn van de nieuwe inburgeringswet. In 2023 zetten we deze aanpak voort en intensiveren we de inzet op arbeidstoeleiding en duurzame uitstroom. De doelgroep ‘ondertussengroep’ zal de komende jaren in omvang afnemen door o.a. uitstroom naar werk en opleiding. Voor deze activiteiten is bestedingsvoorstel A18. Ondertussengroep statushouders en A20. Ontwikkeltrajecten statushouders B1 en Z-route opgenomen.

Laagdrempelige werkplekken (hervormingsagenda)
In 2023 worden twee nieuwe uitvoeringspraktijken voortgezet (die zijn gestart in 2021 en 2022). Deze maken onderdeel uit van spoor 4 Participatie van de Hervormingsagenda Sociaal Domein. In de praktijk toetsen we of het bieden van laagdrempelige werkplekken de overgang naar betaalde arbeid versoepeld voor Zwollenaren die al 2 jaar of langer afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. De plekken zijn laagdrempelig, omdat er minder eisen aan deelnemers wordt gesteld dan bij het huidige aanbod geldt en het gaat om passend werk. Zo streven we ernaar dat deze groep vaker naar betaald werk uitstroomt.

Ketensamenwerking
In de afgelopen jaren (vanaf 2013) zijn er keuzes gemaakt wat heeft geleid tot een uitvoeringsketen zoals deze vandaag de dag functioneert. Deze keten bestaat uit de afdeling Inkomensondersteuning, Sociaal Wijkteam, RMC, Tiem, Regionaal Bureau Zelfstandigen en Team IPA. Keuzes hebben elkaar opgevolgd, bijvoorbeeld bij de voorbereiding op de decentralisaties (taakverdeling schakels van de bijstandsketen), invoering van de participatiewet met bijhorend gedachtegoed (werk voor inkomen) en de oprichting van Tiem. In de praktijk lopen we tegen een reeks belemmeringen aan, die in de uitvoering onvoldoende ‘weggewerkt’ kunnen worden. De verschillende uitvoeringsorganisaties zien kansen om de ketensamenwerking te verbeteren en de bereidheid zich hiervoor in te zetten wordt op alle niveaus (van uitvoering tot management/directie) gevoeld. Bij het verbeteren dan wel ontwerpen van een uitvoeringsmodel voor de doelgroepen van de participatiewet werken we sinds 2022 vanuit het perspectief van de eindgebruiker, de inwoners in een innovatielab.
Naast deze gemeentelijke bijstandsketen blijven we inzetten op het verbeteren van de ketensamenwerking met:

  • Private partners en werkgevers en;
  • De verschillende domeinen, zoals Goede dagen & Perspectief, Beschermd Thuis (hervormingsagenda sociaal domein), maar ook GGZ.

Uitvoeringsovereenkomst Tiem
Tiem is onze partner voor arbeidsontwikkeling en arbeidstoeleiding. Deze organisatie heeft de opdracht om arbeidstoeleiding samen met werkgevers en waar mogelijk in publiek-private samenwerking vorm te geven. De dienstverlening naar werkgevers om mensen met beperkte aansluiting op de arbeidsmarkt naar werk te leiden is in regionaal verband georganiseerd in het Werkgeversservicepunt Regio Zwolle. Tiem is één van de belangrijke uitvoeringsorganisaties die onderdeel is van dit netwerk en dé link is naar een groot deel van het (onbenut) arbeidspotentieel in de regio.
De opgave is om de lijn van (arbeids-)ontwikkeling van mensen met een beperkte arbeidsmarktaansluiting naar arbeid in partnerschap vorm te geven. Tiem is hierin een belangrijke schakel. Partnerschap in regionaal verband met gemeenten, UWV en in de keten ‘vanuit de wijk naar werk’ met maatschappelijke partners verbonden aan de gemeentelijke organisatie. In 2023 zal Tiem werken vanuit een nieuwe uitvoeringsovereenkomst, waarin lessen getrokken zijn om in de toekomst nog succesvoller te zijn in de opgave voor een inclusieve arbeidsmarkt. Hierbij moet een juiste wisselwerking gevonden worden tussen afspraken met Tiem en de herijkte opdracht van het Sociaal Wijkteam.

Criteria

Samen met werkgevers ondersteunen we inwoners met arbeidspotentieel, vallend onder de Participatiewet, om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, zodanig dat:

  • Alle inwoners met een arbeidsbeperking en / of beperkte aansluiting op de arbeidsmarkt in beeld zijn en worden ondersteund voor wat betreft hun arbeids- / participatiemogelijkheden.
  • Alle jongeren onder de 27 jaar en met een beperkte aansluiting op de arbeidsmarkt toekomstperspectief hebben en in een actief traject zitten met een actieplan richting opleiding / werk / zorg.
  • Specifieke aandachtsgroepen, zoals 50-plussers, statushouders, kwetsbare jongeren en mensen met psychische kwetsbaarheid, hun talenten en ervaring kunnen blijven inzetten op de arbeidsmarkt.
  • Er voor mensen die aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving beschutte werkplekken worden gecreëerd.
  • Mensen die binnen afzienbare tijd aan het werk kunnen, actief naar werk worden begeleid.
  • De regionale doelstelling voor de landelijke banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking wordt gehaald.
  • De uitstroom uit de bijstand naar werk (loondienst en ondernemerschap) is in 2020 en 2021 als gevolg van de coronacrisis gestagneerd. Ondanks alle onzekerheden rondom de gezondheidscrisis en de uitwerking op de economie en arbeidsmarkt de komende jaren streven we ernaar om het uitstroompercentage in 2022 tov van 2020 en 2021 te verhogen. Op deze manier proberen we het bijstandsvolume te beperken.

Portefeuillehouder(s)

Paul Guldemond

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Beleidsadviseur arbeidsmarktbeleid

Aanvullende uitgaven

16935

De gemeente Zwolle ziet zich net als andere steden, geconfronteerd met forse veranderingen op de arbeidsmarkt. De wettelijke taken zijn formeel belegd, de feitelijke opgave van de regio en de stad gaat over concrete bedrijven en mensen. Tot deze ontwikkelingen heeft de stad, als gemeente en als centrumgemeente, zich te verhouden om haar ambities waar te maken. Zwolle heeft de ontwikkeling van economie en inclusiviteit hoog in het vaandel staan. Die ambities kunnen nu niet ten volle worden waargemaakt. Dat komt onder andere vanwege het ontbreken van een brede lokale visie op arbeidsmarktbeleid. Een gezamenlijke opgavebepaling en verbindend beleid en visie op lokaal niveau ontbreekt om in te spelen op die dynamiek van de arbeidsmarkt en daarbij behorende interventies.

Een toekomstgerichte visie op de brede arbeidsmarkt in Zwolle is noodzakelijk. Het gaat daarbij niet alleen om het ontwikkelen van een (papieren)beleid, maar ook om het bepalen van de gezamenlijke opgaven op de Zwolse arbeidsmarkt en hierbij een passende strategie op de gekozen hoofdlijn. Deze moet starten bij een visie op lokaal arbeidsmarktbeleid waarbij het regionale beleid als vertrekpunt kan worden genomen voor nadere concretisering en aanscherping. Hiertoe is tijdelijke inzet benodigd op senior niveau welke nu niet intern beschikbaar en aanwezig is. Er moet extern worden ingehuurd voor een half jaar. Het betreft een senior beleidsadviseur voor een half jaar 24 uur per week op schaal 12. Wat uitkomt op € 50.806,- (waarvan € 10.767,- overhead en € 40.039,- loonkosten: tarief 2024).

Tiem energiekosten en jaarrekening 2022

Aanvullende uitgaven

126000

Bij de jaarrekening 2022 heeft de gemeente Zwolle rekening gehouden met een exploitatietekort Tiem over het jaar 2022 van € 172.000,-. Dat was op basis van de laatst geldende prognose van Tiem. In de werkelijke jaarrekening van Tiem is het tekort uiteindelijk € 298.000,- geworden. Dat betekent een nadeel in 2023 van € 126.000,-.Daarnaast heeft Tiem te maken met hoge energiekosten. Dit levert hen een nadeel op van € 150.000,-. Dit nadeel kan ten laste van de beschikbare middelen compensatie energiekosten worden gebracht.

Procesmanager opgave participatie

Aanvullende uitgaven

25000

Op het vlak van arbeidsmatige en maatschappelijke participatie lopen diverse separate processen (herijking visie op participatie, opdracht SWT, opdracht Tiem, Innovatielab). Processturing op het geheel is noodzakelijk om ontwikkelen in samenhang te managen. Deze processturing wordt intern geleverd door de gemeentelijke afdeling PPP en betreft ongeveer 20 uur per week, gedurende een jaar. Financiën: 20 uur per week gedurende een jaar op schaal 11 is € 77.416,- ( waarvan € 17.944,- overhead en € 59.472,- loonkosten). De inzet is gespreid over 2023 en 2024.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55