Domeinen

Sociaal domein

Doel 3.2.1 Voorkomen maatschappelijke uitval of overlast

We voorkomen (verder) maatschappelijk uitval of overlast door het bieden van passende zorg en ondersteuning richting maatschappelijk herstel

Beschrijving

Verslaving kent als risico dat inwoners geïsoleerd raken, er gezondheidsrisico's optreden en de deelname aan de maatschappij vermindert en er maatschappelijke uitval of overlast optreedt. Verslaving is er in veel vormen: alcohol, roken, drugs, gokken, gamen, enzovoort. We zetten in op het voorkomen en verminderen van verslavingsproblematiek. We zetten preventief in op gezonde leefstijl door o.a. roken en alcoholgebruik te ontmoedigen (zie doel 1.2.1.) Inzet op preventie van middelengebruik voor jongeren werken we verder uit binnen de opgave jeugd en veiligheid. Er is aandacht voor voorkomen van verslaving bij een aantal partners in de stad zoals Tactus. Programma 3 zet in op gerichte preventie (als er al problematisch middelengebruik is) en begeleiding van langdurig verslaafden. Hierbij kijken we steeds hoe iemand zo goed mogelijk kan blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en/of hoe verder maatschappelijke uitval is te voorkomen.

Zorgmijding kan leiden tot verergering van problematiek en maatschappelijke uitval en overlast. De GGD en zorgpartners leggen actief contact met mensen in zorgwekkende situaties, die niet zelf om hulp vragen, maar dit wel nodig hebben omdat (verder) maatschappelijke uitval dreigt. Na contactlegging brengen zij, samen met de persoon (of directe omgeving), in kaart welke ondersteuning nodig is en hoe dit het beste kan aansluiten op de situatie van de persoon zelf. Als het mogelijk is wordt geprobeerd mensen te motiveren om reguliere ondersteuning te accepteren. Zolang geen aansluiting bij reguliere ondersteuning kan worden gevonden, maar ondersteuning wel nodig is, zetten we bemoeizorg in. Bemoeizorg wordt in de Wmo (2015) niet als wettelijke taak voor gemeenten genoemd, maar is maatschappelijk en bestuurlijk wel relevant. Juist omdat hiermee ingegrepen kan worden bij complexe situaties, waar reguliere hulpverlening geen grip op kan krijgen. Bemoeizorg is een belangrijk instrument om verder maatschappelijke uitval te voorkomen.

De achterliggende problematiek van personen die verward gedrag laten zien wordt soms niet, of niet op tijd herkend. Daardoor wordt de juiste ondersteuning, hulp en zorg niet, of niet op tijd genoeg ingezet. Dit kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van deze personen zelf, maar ook die van hun directe omgeving aantasten. We hebben in Zwolle een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag georganiseerd. Deze is gericht op het vroegtijdig signaleren, het bieden van passende ondersteuning en zorg, op tijd opschalen wanneer nodig en het kunnen leveren van maatwerk, wat zoveel mogelijk aansluit op de leefwereld van de persoon die verward gedrag vertoont. De aanpak voor personen met verward gedrag zetten we in 2023 voort. Daarbij kan de uitwerking van de regionale agenda zorg en veiligheid van invloed zijn op onze lokale aanpak. Zie ook programma 7 (doel 7.2.1).

De Wet verplichte GGZ (Wvggz) ging in 2020 in. Deze wet ziet toe op het leveren van verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis die als gevolg van deze stoornis gedrag laten zien dat leidt tot ernstig nadeel voor de persoon zelf, of een ander. De wettelijke taken die de gemeente en betrokken partners volgens deze wet hebben, zijn in 2020 vastgelegd in lokale en regionale uitvoeringsafspraken. Op basis van tussentijdse evaluaties en/of landelijke ontwikkelingen kunnen de uitvoeringsafspraken eventueel aangepast worden.

Criteria

We voorkomen (verder) maatschappelijk uitval of overlast door het bieden van passende zorg en ondersteuning richting maatschappelijk herstel, zodanig dat:

  • verslavingsproblematiek zo veel mogelijk voorkomen en verminderd wordt;
  • zorgmijding zo veel mogelijk voorkomen en verminderd wordt;
  • personen die verward gedrag vertonen vroegtijdig in beeld komen en er tijdig op- en afgeschaald wordt tussen sociaal domein en veiligheid, daar waar er sprake is van ernstige overlast en/of de persoon een gevaar vormt voor zichzelf en zijn directe omgeving (of hiermee wordt dreigt);
  • verplichte zorg (Wvggz) aan mensen met een psychische stoornis alleen wordt ingezet als uiterst middel (als zorg in een vrijwillig kader niet mogelijk blijkt en zorg wel nodig is, vanwege ernstig nadeel voor betrokkene of anderen).

Portefeuillehouder(s)

Dorrit de Jong

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

GGD opvoedingsondersteuning

Lagere uitgaven

100000

Op het budget "Voorkomen zorgmijding" worden diverse DVO's met de GGD geboekt. In het budget is ook rekening gehouden met een bijdrage ad €100.000,- voor opvoedondersteuning. Deze dekking zit ook elders bij Jeugd in de begroting. Hierdoor kan dit bedrag structureel vrijvallen op dit doel. In de basisbegroting 2024 is dit al verwerkt. Daarom nu incidenteel een voordeel van €100.000,- in 2023.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55