Domeinen

Sociaal domein

Doel 1.3.2 Doorgaande leerlijnen

We realiseren een krachtige doorgaande leerlijn

Beschrijving

Het realiseren van doorlopende ontwikkellijnen, waarbij overgangen vloeiend verlopen, is nodig om alle Zwolse kinderen optimale ontwikkelkansen te geven.

We verleggen onze blik van achterstanden naar het kijken in kansen. Onderwijsachterstandenbeleid heet daarom nu Onderwijskansenbeleid. Dit beleid richt zich specifiek op het bieden van extra mogelijkheden en onderwijskansen voor kinderen van 0 tot 13 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand en is één van de speerpunten van het thema Optimale ontwikkelingskansen in de Strategische onderwijsagenda 2022 - 2026. Het beleid richt zich zowel op het kind als op de ouders en kenmerkt zich door een intensieve samenwerking met diverse partners in de stad, zoals de kinderopvang, het basisonderwijs, de jeugdgezondheidszorg, Travers Welzijn en Stadkamer. Voor kinderen is het belangrijk dat voorschoolse voorzieningen, basisscholen en het voortgezet onderwijs in samenwerking een doorlopende ontwikkellijn neerzetten. Wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, onderwijs en voorschool is van belang voor de positieve ontwikkeling van kinderen. Zij werken samen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van een kind. Regelmatige deelname aan het onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van het kind en soms is het bereiken van c.q. het vervoer naar de school een probleem. Als een kind niet zelfstandig naar school kan gaan, ondersteunen wij de ouders met leerlingenvervoer. Corona en personele problemen bij de vervoerder geven aanleiding tot zorgen (zie ook doel 2.1.3.).

Samen met de kinderopvang, het onderwijs en maatschappelijke organisaties scholen zetten we verder in op doorlopende ontwikkellijnen met de ambitie om te zorgen voor optimale ontwikkelkansen, een passende onderwijsplek en een positieve leercultuur. Dit eventueel in combinatie met zorg met als doel dat jongeren economisch zelfstandig worden en/of kunnen functioneren op het niveau dat past bij hun mogelijkheden. Hierbij blijft het behalen van een startkwalificatie voorop staan. Op deze manier willen we onze jongeren de best mogelijke kansen bieden om hun volwassen leven goed te kunnen starten en hun plek in de maatschappij te vinden.

Criteria

We verbeteren doorlopende ontwikkellijnen, zodanig dat:

  • Meer (doelgroep)peuters naar een voorschoolse voorziening gaan.
  • Meer doelgroepkinderen zich ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden.
  • Meer ouders meer worden betrokken bij de taal- en de bredere ontwikkeling van hun kind.
  • Er minder segregatie is in de voorschoolse voorzieningen en het onderwijs.
  • Er sneller passende ondersteuning voor het kind en zijn ouder(s) is.
  • Onderwijsdeelname wordt verhoogd.
  • Jeugdwerkloosheid wordt tegengegaan.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Leerlingenvervoer

Lagere uitgaven

245000

De gemeente Zwolle heeft voor het leerlingenvervoer Oekraïners uit de septembercirculaire 2022 € 77.000 en in de meicirculare 2023  € 168.000 ontvangen. Voor het leerlingenvervoer voor de Oekraïners worden er geen kosten gemaakt omdat de opvang zich op dezelfde locatie bevindt. Deze bedragen kunnen dus vrijvallen.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55