Domeinen

Sociaal domein

Doel 1.3.4 Beroepsonderwijs

Wij bouwen aan en op het beroepsonderwijs dat onderwijs met de regionale economie en arbeidsmarkt verbindt

Beschrijving

Zwolle is een onderwijsstad om trots op te zijn en biedt een leven lang perspectief in ontwikkeling. Niet alleen tijdens de studie, maar ook op de arbeidsmarkt. Een leven lang ontwikkelen vraagt om doorgaande flexibele leerlijnen, waarin onderwijs en arbeidsmarkt continu op elkaar afstemt. Jongeren beseffen soms nog onvoldoende dat zij zich hun hele leven lang kunnen blijven ontwikkelen. Dit vraagt nauwe afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en om een innovatief onderwijsklimaat.

Als het gaat om de verbinding onderwijs-arbeidsmarkt versterken, staan we hiervoor in verbinding met de regio Zwolle, bijvoorbeeld door aan te sluiten op het sociale herstelplan Economie & Werkgelegenheid en de Human Capital Agenda. Bij alle sectortafels van de HCA is het onderwijs aangesloten. Met de Human Capital Agenda onder het motto ‘Upgrade jezelf’, zetten we in op een leven lang ontwikkelen om de arbeidsmarkt - en daarmee de regionale economie - vitaal en veerkrachtig te houden. Hierin zijn de 4 mbo- en 4 hbo-scholen (hierna Zwolse8) ook vanuit het economisch perspectief een belangrijke partner.

Het onderwijs is een belangrijke speler in innovatie en als katalysator in de schaalsprong die Zwolle de komende jaren maakt. In gezamenlijkheid met het beroepsonderwijs richten we ons de komende jaren op het bieden van perspectief in ontwikkeling op ieder moment en een innovatief onderwijsklimaat. Onder innovatief onderwijsklimaat verstaan we ook het versterken van het academisch klimaat. De onderwijsinstellingen zorgen voor een aantrekkelijk en innovatief studieklimaat. Wij zorgen voor een goede samenwerking in het curriculum op actuele thema's, stageplekken en (maatschappelijke) onderzoeksopdrachten. We blijven inzetten op hybride leervormen, interprofessioneel opleiden en cross-sectorale samenwerking.

In 2022 is samen met de onderwijsbesturen PO en VO de Strategische Onderwijsagenda opgesteld, waarin ook de versterking met het beroepsonderwijs en arbeidsmarkt is opgenomen. Omdat gelijke kansen voor iedereen niet alleen gaat over funderend onderwijs, maar ook de doorgaande lijn naar beroepsonderwijs en werk. De Strategische Onderwijsagenda is leidend voor de doelen waar het onderwijs en de gemeente samen aan werken.  

Voor een leven lang leren geldt ook dat het belangrijk is dat iedereen Gelijke Kansen krijgt. Met behulp van het Nationaal Programma Onderwijs en de Strategische Onderwijsagenda zetten we extra in op het versterken van kansen voor kwetsbare groepen door in te zetten op Sociaal Emotioneel Welbevinden en Perspectief in Ontwikkeling (aansluiting arbeidsmarkt) op scholen. Daarnaast investeren we ook in het versterken van basisvaardigheden voor volwassenen.  

Criteria

Wij bouwen aan en op het (beroeps)onderwijs dat onderwijs met de regionale economie en arbeidsmarkt verbindt, zodanig dat:

 • De aantrekkelijkheid van Zwolle voor studenten (als studie- en woonstad) wordt versterkt.
 • De zichtbaarheid van studenten in de stad wordt vergroot.
 • De binding tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterkt wordt.
 • We kansen blijven creëren voor iedereen, door o.a. versterken van basisvaardigheden.
 • De binding met de groeisectoren vanuit het Economisch Perspectief is geborgd in het onderwijs.
 • Talentontwikkeling met de creatieve opleidingen vanuit het Cultureel Perspectief is gefaciliteerd.  
 • De kennis die er in de stad is, wordt benut bij het tot stand komen en de uitvoering van planvorming.
 • Samenwerking is versterkt op het vlak van innovatie en creativiteit.

Portefeuillehouder(s)

Paul Guldemond

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Informatiepunt Digitale Overheid

Budgettair neutraal

0

De Informatiepunten Digitale Overheid (2019) zijn er voor mensen moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken doen met de overheid. Het kan daarbij gaan om:

 • Hulp bij het digitale verkeer met publieke en private dienstverleners;
 • Begeleiding naar cursussen digitale vaardigheden en digitale overheid;
 • Een warme doorverwijzing naar de bevoegde publieke dienstverlener of professionele hulpverleners.

Iedere vestiging van Stadkamer heeft een laagdrempelig toegankelijk Informatiepunt.

Vanaf 2023 heeft de gemeente de regierol met betrekking tot de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) en is zij verantwoordelijk voor de financiering.

De ontvangen middelen ad € 122.734 worden, na aftrek van de benodigde bijdrage voor accounthouderschap, als subsidie ter beschikking gesteld aan de Stadkamer voor de uitvoering van de informatiepunten.

Beroepsonderwijs (zwolse8) & Arbeidsmarkt

Aanvullende uitgaven

47500

Deze investering in het beroepsonderwijs vanuit Onderwijsstad Zwolle sluit aan bij de pijlers van de PPN gericht op het vergroten van bestaanszekerheid en kansengelijkheid met de aansluiting van onderwijs & arbeidsmarkt als prioritaire opgave.
Het gaat om een tijdelijke investering zolang de uitvoeringsagenda loopt. Het betreft een totale investering van € 437.500 voor 4 jaar, waarvan in totaliteit € 390.000 voor 2024 - 2026. Het betreft voornamelijk cofinanciering onderwijs & gemeente, waarmee de beoogde doelstellingen vanuit het uitvoeringsplan Onderwijsstad Zwolle gerealiseerd worden.  

In samenwerking met de meerjarige agenda van de Regio Zwolle dienen we hiermee de ambitie om te groeien naar een duurzame en wendbare economie en werken we gezamenlijk aan een toekomstbestendige en flexibele arbeidsmarkt. De samenwerking met de Zwolse8 versterkt Zwolle als lokale stad en acteert regionaal en landelijk in de onderwijsregio’s als voorloper om de veranderkundige opdracht van het Onderwijs vorm te geven.

Gezien de samenhang met de aanvraag vanuit Economie om nieuwe kennis (o.a. samenwerking Universiteit Twente) als sleutelfactor voor regionaal-economische vernieuwing in te zetten, versterkt de investering het gezamenlijke doel om het innovatievermogen te vergroten; iets waar Zwolle behoefte aan heeft als oplossing voor benodigde transities. Beide aanvragen beïnvloeden het vergroten van het innovatievermogen en zijn complementair aan elkaar.

Wijziging verlening educatiemiddelen 2023

Budgettair neutraal

0

De specifieke uitkering Educatie 2023 is voor de Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek bijgesteld als gevolg van de loon- en prijsbijstelling 2023. De specifieke uitkering Educatie de Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek was Ꞓ1.663.752,00 en deze is opgehoogd naar Ꞓ1.785.782,00.

De gemeente Zwolle ontvangt deze extra middelen en verdeelt deze middelen conform de verdeelsleutel over de gemeenten in de Arbeidsmarktregio. De middelen worden ingezet voor educatie, het vergroten van basisvaardigheden van volwassenen (18+) die niet inburgeringsplichtig zijn.

Uitbetaling reserve Wet Educatie en Beroepsonderwijs aan gemeenten in Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Budgettair neutraal

0

In de afgelopen jaren is er een regionale reserve Wet educatie middelen ontstaan waarvoor geen verrekening met het Rijk hoeft plaats te vinden. In afstemming met de gemeenten uit de Arbeidsmarktregio IJssel-vechtstreek is besloten om deze reserve ad. € 462.000,00, conform de vastgestelde verdeelsleutel door het Rijk, in 2023 uit te betalen. Deze middelen zijn door de gemeenten vrij in te zetten op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen die niet inburgering plichtig zijn. In totaliteit wordt € 316.887 uitgekeerd aan de regiogemeenten waarvoor geen verantwoording wordt gevraagd.
Het aandeel Zwolle bedraagt € 145.113. Deze middelen blijven tot nadere invulling bekend is in reserve. Het Zwolse aandeel wordt besteed aan PR/marketing met name gericht op NT1 en voor de Week van lezen en schrijven in 2023 en 2024. Ook neemt de wachtlijst toe (NT2). Om de wachtlijst te verminderen, wordt er vanuit het Zwolse aandeel een extra taalverhogingsgroep opgestart. Tot slot wordt de reserve ingezet voor het organiseren van de PACT bijeenkomst in 2024. In het PACT werken werkgevers samen om laaggeletterdheid op de werkvloer te verminderen.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55