Domeinen

Sociaal domein

Doel 1.1.2 Samenkracht

We vergroten de veerkracht van inwoners en buurten

Beschrijving

Zwolle groeit als stad. Wijken veranderen qua samenstelling door nieuwe bewoners, van binnen en buiten Zwolle. Ook zien we dat  mensen langer thuis blijven wonen en minder snel naar een instelling voor beschermd wonen of jeugdzorg of naar verpleeghuis verhuizen. Voor alle inwoners willen we een sterke sociale basis bieden. Een basis die zelfredzaamheid bevordert en waar we laagdrempelig en preventief ondersteuning bieden, zodat hulp snel en dichtbij geboden wordt.

De meeste inwoners zijn zelf in staat om sociale contacten op te bouwen, een zinvolle dagbesteding te hebben, zoals betaald werk of het doen van vrijwilligerswerk. Niet alle Zwolse inwoners zijn in staat op eigen kracht of met hulp van eigen sociale netwerken en verbanden mee te doen in de samenleving en maatschappelijk zelfredzaam te zijn. Door inzet van onder andere wijkgericht welzijnswerk (bijvoorbeeld opbouwwerk) willen we het menselijke kapitaal in buurten en wijken versterken, vergroten, mobiliseren en ondersteunen zodat er een leefomgeving ontstaat die sociale samenhang kent. Dat doen we samen met inwoners en hun vrijwillige inzet en professionele partijen. Voor zowel kinderen, volwassenen als ouderen, maar ook statushouders en psychisch kwetsbaren  zijn er mogelijkheden om sociale contacten en daginvulling te hebben. Er zijn inloopplekken en aanbod van sportieve, culturele en welzijnsactiviteiten en ruimte voor ontmoeten van buurt- en lotgenoten. Welzijnswerkers zijn proactief in de wijk om escalatie of eenzaamheid te voorkomen, maar ook om te helpen bij persoonlijke ontwikkeling. Samen zorgen voor een inclusieve stad waarin iedereen mee kan doen, een stad die gelijke kansen en bestaanszekerheid biedt.
We streven naar sociale inclusie en samenhang tussen inwoners, ongeacht geslacht, afkomst, religie of seksuele geaardheid. We zijn een toegankelijke stad, waarin iedereen zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij. Er is geen plek voor discriminatie en racisme in Zwolle. We accepteren en waarderen elkaars verschillen. Als regenbooggemeente maken we ons sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en gelijkheid van LHBTI+’ers. We vinden het belangrijk dat mensenrechten worden beschermd en dat we met ons beleid en de uitvoering daarvan, daarop inzetten. Vanuit onze visie op diversiteit en inclusiviteit richten we onze aandacht en inzet richten op versterking van een inclusieve samenleving
Ook omvat dit doel de regionale en stedelijke opvang en begeleiding van vluchtelingen en statushouders.

Criteria

We vergroten van de veerkracht van inwoners en buurten, zodanig dat:

  • De veerkracht in de buurten/ wijken stijgt, specifiek daar waar deze (ver) onder het Zwolse gemiddelde ligt.
  • Deze de buurt en de individuele inwoner ten goede komt, de leefomgeving verbetert, eenzaamheid vermindert, de zelfredzaamheid toeneemt en nieuwe initiatieven in buurten en wijken ontstaan.
  • Mensen zich prettig voelen in de wijk waarin zij willen wonen (sociale inclusie), er meer wederzijdse bewustwording is en er minder uitsluiting plaatsvindt.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Integratie-uitkering Inburgering

Budgettair neutraal

Voor de uitvoering nieuwe wet Inburgering ontvangt de Gemeente Zwolle vanaf 2022 jaarlijks een bedrag. In 2022 was deze bijdrage als een integratie uitkering verstrekt. Deze inkomst was rechtstreeks op het doel verwerkt om daarmee de gemaakte uitvoeringskosten te kunnen dekken. In de begroting 2023 is deze inkomst op dezelfde manier wederom op doel 1.1.2 verwerkt.

M.i.v. 2023 heeft het Rijk deze integratieuitkering echter toegevoegd aan de Algemene Uitkering (AU). De AU wordt in onze begroting verwerkt op programma 10. Op doel 1.1.2 wordt de geraamde inkomst dus niet gerealiseerd. Dit betekent dat er op dit doel een incidenteel nadeel wordt gerealiseerd van € 460.000,-. Indirect is er een voordeel op programma 10, maar doordat de middelen niet meer 1 op 1 gelabeld zijn is dit niet direct te herleiden.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55