Domeinen

Fysiek Domein

Doel 5.3.1 Culturele basisinfrastructuur

We houden de brede culturele basisinfrastructuur met een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod voor een breed publiek in stand

Beschrijving

In 2040 is Zwolle de experimentele Hanzestad, het kloppend culturele hart van de regio waar kunst en cultuur bijdraagt aan de hoge kwaliteit van leven van een ieder die in de gemeente of regio woont, werkt of deze bezoekt. Cultuur wordt in diverse beleidsnotities aangewezen als belangrijke randvoorwaarde voor de kwalitatieve groei van Zwolle waarmee we kunnen doorgroeien naar het vierde hoekpunt van de economische hoofdstructuur van Nederland. Cultuur versterkt Zwolle als aantrekkelijke stad om in te wonen en werken.

Zwolle omarmt de volle breedte van het culturele veld door de ontwikkeling van de culturele infrastructuur te omvatten in drie pijlers: cirkels, spots en sterren. Met deze pijlers geven we richting aan de kwalitatieve en kwantitatieve groei. De pijlers helpen ons focus te houden en prioriteiten te stellen. De cirkels omvatten cultuur vanuit het maatschappelijk perspectief; cultuureducatie, -participatie en cultuur toegepast binnen bijvoorbeeld het wijkgericht werken en de gezondheidszorg. De spots vertegenwoordigen cultuur vanuit het economisch perspectief; de volle breedte van de kunstdisciplines met instellingen, gezelschappen en zelfstandigen die kunst creëren en presenteren. De sterren vertegenwoordigen cultuur met nadruk op human capital agenda; het creatieve onderwijs en productiehuizen die talenten voorbereiden op hun rol als professional binnen het culturele domein.

Onze eerste stappen richting 2040 betreffen het verder op orde brengen van onze basis om de schaalsprong te maken naar de hoge ambities richting 2040. Dit willen we doen binnen de pijlers op diverse gebieden door uitbreiding van het aantal instellingen in de Basisinfrastructuur en door het ophogen van de budgetten van de incidentele subsidieregelingen. Naast deze investeringen die we in de breedte willen doen brengen we focus aan op drie specifieke aandachtsgebieden:
·ruimte voor kunstenaars om te creëren en te presenteren;
·structurele budgetten voor makers in de podiumkunsten;
·investering in talentontwikkeling.

Criteria

Met instrumenten als subsidies en prestatieafspraken dragen wij bij aan de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Daarnaast zien wij een belangrijke rol als aanjager van nieuwe ambities, verbindingen, samenwerkingen en cross overs met als doel te komen tot een toonaangevende culturele stad:

  • De bestaande samenwerking binnen de Stedelijke Cultuurregio Zwolle wordt verstevigd en er wordt ingezet op een stevige lobby voor het verwerven van rijksmiddelen voor cultuur.
  • De Fundatie gaat intensief samenwerken met de creatieve sector in Fundatie Future Factory, met een tentoonstelling in Academiehuis de Grote kerk.
  • Het Hybrideproductiehuis verandert van regionale proeftuin naar het Zwolse netwerk voor de ontwikkeling van talent, waarin Zwolse Theaters, Hedon en De Fundatie samenwerken.
  • We evalueren de regeling Art Pitch die als doel heeft het ondernemerschap van professionele culturele professionals te stimuleren door cross overs te ondersteunen tussen de artistieke en creatieve sector met andere bedrijven, om het innoverend vermogen van onze economie te versterken.
  • De culturele en cultuurhistorische (Sassenpoort) attractiviteit van de binnenstad wordt zichtbaarder gemaakt, net als bevindingen uit de pilot van het openstellen van de Schepenzaal.
  • Wij ondersteunen Stadkamer in haar positie en rol als bibliotheek van de toekomst en zetten volop in op doorontwikkeling van cultuureducatie en cultuurparticipatie.
  • Wij subsidiëren Zwolse makers en gezelschappen, zodanig dat een bloeiend makersklimaat ontstaat waarin talent tot ontwikkeling kan komen. Het is tevens gericht op de verwerving van de cofinanciering van het rijk en de provincie.
  • Wij subsidiëren atelierruimten en expositieruimten, zodanig dat kunstenaars werken kunnen produceren en presenteren. Daarnaast investeren wij in de ontwikkeling van een netwerk, waarbinnen overdracht van kennis en vaardigheden kan plaatsvinden.
  • De gemeentelijke BKR-collectie wordt “gerevitaliseerd”: waardevolle kunstwerken worden ondergebracht bij De Fundatie, een deel wordt gereed gemaakt voor interne uitleen, een deel wordt teruggegeven aan de kunstenaars of geveild
  • We starten met het meerjarig financieren van de culturele Basisinfrastructuur van Zwolle, de Zwolse BIS. We laten ons adviseren door een externe commissie cultuur in het toekennen van subsidies en beoordelen allen instellingen die deel uitmaken van deze culturele basisinfrastructuur op basis van dezelfde criteria. Deze criteria sluiten aan op criteria van landelijke fondsen. Daarnaast starten we met een visitatietraject van onze Zwolse BIS om ze verder op weg te helpen richting de ambities in het Cultureel Perspectief.

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Het Herman Brood Museum

Aanvullende uitgaven

70000

Het Herman Brood Museum (HBM) is een vaste waarde geworden in de stad Zwolle. Het museum richt zich zowel op de inwoner als de bezoeker van de stad door middel van een vaste opstelling en wisseltentoonstellingen. Zowel de muziek als de beeldende kunst als ‘Herman Brood als cultuurhistorisch fenomeen’ (rock & roll) staan centraal. Daarnaast draagt het museum samen met grotere culturele instellingen bij aan de (toeristische) aantrekkelijkheid van de Blijmarkt. Het museum heeft sinds 2021 een jaarlijkse subsidie van € 30.000,- vanuit het cultuurbudget gekregen op voorwaarde dat het binnen afzienbare tijd zelf aan zijn huurverplichtingen kan voldoen en zelf de energiekosten kan betalen. Dit is om allerlei redenen niet gelukt. Desondanks heeft het museum een plaats gekregen in de culturele Basis Infrastuctuur (BIS). Om het museum te behouden voor zowel de bezoekers als de inwoners van Zwolle is een verkenningsopdracht gegeven aan Blue Yard om de toekomstbestendigheid van het museum te onderzoeken en te komen tot verschillende scenario’s met betrekking tot samenwerking, bedrijfsmatigheid, inhoudelijke scope en marketing. Op dit moment willen wij het museum de mogelijkheid te bieden om – wellicht in een andere gedaante - een toekomst te vinden. Daarom is een eenmalig incidentele verhoging van het subsidiebudget met € 70.000,- nodig, ten behoeve van het exploitatietekort van HBM.

Afwijkingen op kredieten Berap 2023-2

Klassieke muziek in Zwolle

Budgettair neutraal

De gemeente Zwolle heeft Blueyard een opdracht gegeven voor een onderzoek naar de klassieke muziek in Zwolle van totaal € 30.430,-. De gemeente heeft daarvoor een bijdrage van de Provincie Overijssel gekregen € 24.950,-. Het verschil van € 5.480,- wordt opgevangen binnen de begroting van Cultuur.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55