Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven

We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven

Beschrijving

De ontwikkeling van de fysieke leefomgeving wordt meer en meer ter hand genomen door ontwikkelaars, organisaties, particuliere initiatiefnemers, etc. Deze partijen vragen om ruimte om hun plannen te verwezenlijken. Vanuit het streven naar ruimtelijke kwaliteit en een toekomstbestendige leefomgeving gaan we met de partijen in gesprek om aan de voorkant een gezamenlijk beeld te vormen van de kaders en bijdrage aan het versterken van de ruimtelijke structuur. We denken mee met de initiatiefnemers en bieden maatwerk volgens heldere processen. We houden daarbij nadrukkelijk rekening met de belangen van de omgeving. Daarmee dragen de initiatieven bij aan de verdere ontwikkeling van de gemeente Zwolle, waaronder de grote vraag naar betaalbare woningen en de ambitie om de komende jaren 1000 woningen toe te voegen.

Criteria

We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven, zodanig dat:

  • Altijd bewust geschakeld wordt tussen de schalen (ingrepen op gebouw-, perceel- en gebiedsniveau hebben effect op stad en ommeland).
  • Projecten en initiatieven bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid.
  • Partijen uitgedaagd worden om waarde en kwaliteit toe te voegen aan de fysieke leefomgeving.
  • We bijzondere aandacht hebben voor plekken waar nieuwe dynamiek kan ontstaan.
  • Er kansen benut kunnen worden door opgaven met elkaar te verbinden, o.a. op het gebied van klimaatadaptatie, energie, circulariteit, cultuurhistorie, gezondheid en sociale opgaven.
  • Er voldoende aandacht is voor participatie en communicatie met de omgeving.

Portefeuillehouder(s)

Gerdien Rots

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Herontwikkeling Ruusbroecstraat 205 en Geert Grootestraat 1

Budgettair neutraal

Voor de herontwikkeling van de Ruusbroecstraat 205 en Geert Grootestraat 1 is eind 2022 door het college van B&W een startnotitie vastgesteld met kaders voor het opstellen Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP). Initiatiefnemers van de herontwikkeling zijn Deltawonen en Urbaninnovators (in naam van Wise OG) en stellen het ROP op als basis voor de hieruit volgende planologische procedure. Het voornemen is de verouderde bebouwing, waarin diverse maatschappelijke voorzieningen gehuisvest zijn, te slopen en de beide percelen in onderlinge samenhang te verdichten met de toevoeging van een stedelijk woningbouwprogramma met maatschappelijke voorzieningen in de plint.

Het streven is om in 2023 een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de ontwikkelaar, waarin o.a. afspraken worden gemaakt over kostenverhaal. De gemaakte kosten in het kader van deze inzet worden verhaald bij ontwikkelaar. De raad wordt gevraagd aanvullend krediet beschikbaar te stellen. Verwachte inzet t/m vaststelling ruimtelijk ontwikkelingsplan: € 145.000,- (gebaseerd op de plankostenscan). Met het gevraagde krediet kan worden voortgegaan met de begeleiding van de initiatiefnemer om te komen tot een ROP (Ruimtelijk Ontwikkelingsplan

Startnotitie Holtenbroek-Zuid

Aanvullende uitgaven

20000

De planvorming is gestart om Holtenbroek-Zuid te transformeren naar een gemengd gebied met onder andere wonen. De gemeenteraad heeft krediet beschikbaar gesteld om een startnotitie voor Holtenbroek-Zuid op te kunnen stellen met daarin de kaders voor een verdere ruimtelijke planvorming. Bij die planvorming kregen we te maken met de gevolgen van het ‘Didam-arrest’. Een uitspraak van de Hoge Raad dat betrekking heeft op de wijze waarop gemeenten gronden kunnen verkopen/gunnen aan derden. Extra inzet was nodig om op een goede wijze te handelen binnen de kaders van het ‘Didam-arrest’. De raad wordt gevraagd een budget van € 20.000,- beschikbaar te stellen om de planvorming verder vorm te kunnen geven.

Zwartewaterzone

Budgettair neutraal

Vanaf 2018 werken we aan de gebiedsontwikkeling Zwarte Waterzone met onder andere woningvouw. De gemeente heeft hierin een facilitaire rol. BEMOG Projectontwikkeling en BPD zijn de initiatiefnemers voor het ontwikkelen van dit gebied. Gezien de locatie, de woonopgave en de kwetsbaarheid van het gebied (buitendijks) heeft de gemeente een actieve sturende en toetsende rol. De twee deelgebieden Stadskades (Triferto-locatie) en Stadsoevers (Holterbroekerdijk) dienen in samenhang te worden ontwikkeld waarbij de wijk aantrekkelijker wordt zodat het alle (wijk) bewoners iets oplevert. In 2019 is de gebiedsvisie vastgesteld en in de vierde kwartaal 2021 is het Stedenbouwkundig ontwikkelplan (SOP) vastgesteld. De ontwikkeling loopt al enige tijd waarbij door de gemeente kosten gemaakt zijn.  

Wettelijk gezien dienen deze kosten verhaald te worden bij de initiatiefnemers voordat de ruimtelijke procedure gestart wordt. Gezien het economische tij in de bouw hebben de ontwikkelende partijen recent aangegeven dat het plan niet haalbaar is en zij niet verder willen met de in de SOP vastgestelde ontwikkeling. Er vindt nog een (juridische) afwikkeling plaats met de ontwikkelende partijen ten aanzien van de door de jaren heen gemaakte gemeentelijke kosten. Daarnaast is nog ambtelijke inzet nodig om de gebiedsontwikkeling goed ‘af te hechten’. Hierbij is communicatie met de wijkbewoners van groot belang is.  

Aanvullend op het huidige krediet vragen we daarom € 476.000,- aan. De intentie is om deze plankosten alsnog te verhalen op de ontwikkelaar als onderdeel van de juridische afwikkeling van de gebiedsontwikkeling. Nadat de juridische afwikkeling is afgerond kan de hoogte van het verlies worden bepaald en daarmee het verlies worden genomen.

Plankosten uitwerking gebiedsvisie Oosterenk

Aanvullende uitgaven

320000

Voor de uitwerking van de gebiedsvisie Oosterenk werken we aan een uitwerking van het thema mobiliteit en een nadere planuitwerking van de de deelgebieden Mid-West en het Centrumgebied.  Voor het Centrumgebied is door een rijk een een WBI-aanvraag (Woningbouwimpuls) toegekend van €2,6 miljoen. Daarmee komt de realisatie van 600 woningen een stap dichterbij. De volgende stap is dat marktpartijen binnen de kaders van de gebiedsvisie een ‘Ruimtelijke OntwikkelingsPlan (ROP) opstellen.  

Aan Isala is gevraagd te participeren in het opstellen van een ROP voor het hele gebied waardoor een robuuster plan, met meer draagvlak, gemaakt kan worden. Het is echter lastig om een goede samenwerkingsvorm te vinden, waardoor de gemeente een actievere rol moet gaan spelen om deze gebiedsontwikkeling, met een flinke woningbouwopgave, vorm te kunnen geven. De plankosten kunnen niet geheel gedekt worden uit de bijdragen van de ontwikkelend partijen. De extra activiteiten leiden tot aanvullende plankosten € 371.000,- in 2023. Wanneer het ROP uiteindelijk in 2024 wordt vastgesteld ontvangt de gemeente een aanvullende bijdrage van derden ter hoogte van € 51.000,-. De raad wordt gevraagd een aanvullend budget van € 371.000,- beschikbaar te stellen en de ontvangst ad. € 51.000 te autoriseren.

Plankosten Midwest Oosterenk

Aanvullende uitgaven

15000

We werken aan de uitwerking aan de gebiedsvisie Oosterenk. Midwest is daarbinnen één van de deelgebieden. Het transformeren van 7 kantoorlocaties naar woningbouw is hierin de belangrijkste opgave. Twee van de zeven kantoren hebben inmiddels de functie wonen. Voor drie nog te transformeren kantoren loopt de planvorming traag, met als gevolg hogere plankosten. De hogere plankosten bedragen € 70.000,-. De raad wordt gevraagd dit aanvullend budget beschikbaar te stellen. Ter dekking van de plankosten wordt voor twee kantoorlocaties dit najaar een intentieovereenkomst gesloten om transformatie naar wonen te onderzoeken. Voor geheel MidWest zet de gemeente in op maximaal kostenverhaal. De raad wordt gevraagd de geraamde bijdrage van derden ad. € 55.000 te autoriseren. Op een reeds afgesloten project moet een verlies worden genomen van € 15.000,-.

Plankosten Stadshagen Buckhorstlaan

Budgettair neutraal

Bij de ontwikkeling van Stadshagen heeft KPN een telefooncentrale in Stadshagen gebouwd. De technologische ontwikkelingen draagt ertoe bij, dat de telefooncentrale in Stadshagen niet meer nodig is. KPN heeft de gronden overgedragen aan een ontwikkelaar om de locatie te transformeren naar woningbouw. De gemeente ondersteunt deze ontwikkeling en maakt hiervoor plankosten. Deze plankosten worden verhaald. In deze aanvraag worden de plankosten en het kostenverhaal verantwoord. De raad wordt gevraagd een budget van € 39.000,- beschikbaar te stellen met als dekking de geraamde bijdrage van ontwikkelaar.

Visie Holtenbroek

Aanvullende uitgaven

50000

Voor een toekomstbestendig Holtenbroek is een integrale gebiedsaanpak nodig vanuit zowel de sociale als de fysieke opgaven. Het doel is dan ook te komen tot een integraal toekomstbeeld en gebiedsprogramma. Deze aanpak is een pilot in het kader van meer gebiedsgericht werken waar de gemeente Zwolle op inzet. Voor de totstandkoming hiervan zijn reeds eerder middelen toegekend, namelijk € 70.000,-.   

Beoogd was een extern bureau opdracht te geven voor het maken van het integrale toekomstbeeld voor Holtenbroek. Gedurende de pilot bleek dat het eerst nodig is om de opgaven voor Holtenbroek vanuit het sociaal en fysiek domein scherper in beeld te brengen. Dat moet de basis vormen voor een extern adviesbureau om het een toekomstbeeld op te stellen. Het resultaat van het in beeld brengen van de opgaven leggen we vast in een uitgangspuntennotitie als basis voor het toekomstbeeld. Thema’s als wonen, mobiliteit, inzetten op een duurzame samenleving en bestaanszekerheid zijn hier centrale thema’s. Om dit traject af te ronden is in 2023 € 50.000,- extra benodigd. Zie ook het bestedingsvoorstel voor de begroting 2024 over dit onderwerp.

Actualisatie Dorpsplan Wijthmen

Aanvullende uitgaven

48380

Stad en land zijn in de gemeente Zwolle nauw met elkaar verbonden. Daarom investeert Zwolle in een toekomstbestendig Wijthmen, een dorp in het buitengebied van de gemeente. Sinds eind 2021 werken we op basis van een door het college van B&W vastgestelde startnotitie aan de actualisering van het Dorpsplan Wijthmen uit 2010. Aanleiding vormt enerzijds de aanstaande uitbreiding van het dorp met zo'n 117 huishouders (groei van 25%), de toekomst van het Kulturhus, de wens voor ouderenhuisvesting en verdere uitwerking van de omlegging van de Kroesenallee. Anderzijds spelen er nieuwe ontwikkelingen die ten tijden van het opstellen van het huidige dorpsplan nog niet actueel waren, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie.  

De totstandkoming van de actualisatie gebeurt in samenspraak met een vijftal bewoners werkgroepen. Lerende van de ervaringen en veranderingen tot nu toe, is duidelijk geworden dat de stedenbouwkundige uitwerking, ten opzichte van het vlekkenplan (o.a. met woningbouwlocaties) in het huidige dorpsplan een nadere concretisering vraagt voor de ruimtelijke en financiële haalbaarheid. Het doel is behoud van de dorpse identiteit en een levensvatbare dorpsgemeenschap.  Daarnaast behoeft de huidige faciliterende rol van de gemeente mogelijk een herziening om invulling te kunnen geven aan de gewenste maatschappelijke doelen. Alternatieve scenario’s worden daartoe verkend. De overschrijding van het bestaande budget bedraagt: € 14.780,- Euro. Voor de verdere nadere concretisering en de herziening van de gemeentelijke rol is in 2023 extra budget nodig vanuit stedenbouw en vastgoed, totaal € 33.600,-. De raad wordt gevraagd voor 2023 € 48.380,- beschikbaar te stellen voor een goede afronding van de actualisering van het dorpsplan Wijthmen.

Afwijkingen op kredieten Berap 2023-2

Gebiedsontwikkeling Broerenkwartier

500000

De gemeente heeft de ambitie om het Broerenkwartier te transformeren van een monofunctioneel gebied (retail) naar een gebied met een mix van functies zoals (betaalbaar) wonen, werken, retail, horeca en cultuur. Deze ambities zijn vastgelegd in de Ruimtelijke Visie Broerenkwartier uit 2017. Samen met de eigenaren van de vastgoedontwikkelingen in dit gebied wordt gewerkt aan het behalen van deze doelstelling. Daarnaast neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid in de herinrichting van de openbare ruimte. Dit is noodzakelijk aangezien door de intensivering van het programma in het gebied, de druk op de openbare ruimte toeneemt.

Deze ontwikkeling is al gedurende meerdere aantal jaren gaande. In deze aanvraag vragen wij budget aan voor de ambtelijke organisatie en kosten voor inhuur van expertise voor de jaren 2023, 2024 en 2025 om continuïteit vanuit de gemeente te kunnen waarborgen in deze gebiedsontwikkeling voor resp. € 500.000; € 400.000 en € 150.000. Voor de kosten voor de projecten C&A en de herinrichting van de openbare ruimte is reeds dekking beschikbaar gesteld. Deze budgetaanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project Hudson’s Bay pand  en algemene kosten voor het Broerenkwartier. Door de nieuwe situatie die is ontstaan met betrekking tot het Hudson’s Bay pand, neemt de gemeente de regie in handen. Onder meer heeft de gemeenteraad de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd en werkt de gemeente aan een voortzetting van deze ontwikkeling

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55