Domeinen

Fysiek Domein

Programma 7. Vitale wijken

Beschrijving

Zwolle streeft naar vitale wijken, waar iedereen meedoet en waar bewoners actief en trots met elkaar leven en oog hebben voor elkaar. Een wijk waar het fijn wonen is en waar iedereen zich thuis en veilig voelt. De wijken zijn goed toegankelijk, met passende woningen en goede voorzieningen. Een vitale wijk is nu én in de toekomst aantrekkelijk om in te leven. Daarvoor zijn ze voorbereid op een veranderend klimaat, leveren ze een bijdrage aan de energietransitie en gaan ze mee met de tijd.

In vitale wijken is het mogelijk elkaar te ontmoeten en om gezond en veilig te leven. Dat gebeurt onder andere buiten. Dat noemen we #buitengeluk. Een groene omgeving nodigt uit om te bewegen, sporten, spelen en recreëren. We willen Zwolle groener maken. Hoe we dat gaan doen, staat in de nieuwe groene agenda. Ook willen we dat inwoners meer bewegen. Daarom stellen we een nieuw uitvoeringsprogramma Gezondheid 2022 – 2026 op. Daarin is een nieuwe omgevingsinrichting uitgewerkt.   

Corona en de 1,5 metersamenleving hebben ervoor gezorgd dat we de buitenruimte veel meer gebruiken. Dat zien we ook nu thuiswerken en de 1,5 meterrichtlijn niet meer de norm zijn. Dat is positief, want het zorgt voor meer buitengeluk in de stad. Maar het brengt ook complexe vraagstukken met zich mee. Want de buitenruimte stond al onder druk: boven én onder de grond. Grote opgaven – zoals de verstedelijking, klimaat en energie - hebben namelijk allemaal ruimte nodig. Dit vraagt om een nauwe en tijdige samenwerking tussen alle partners die met de ontwikkeling en het beheer van de stad bezig zijn. Voor een gezonde en prettige leefomgeving.

Zwolle is een veilige stad, met veilige wijken. We werken er dagelijks aan om dit zo te houden. Jaarlijks stellen we een verkeersagenda op, over de aanpak van onveilige verkeerssituaties. Samen met onze partners en inwoners werken we aan veiligheidsthema’s zoals jeugd, cybercrime, ondermijnende (drugs)criminaliteit en mensenhandel. Maar denk ook aan het veilig laten verlopen van evenementen en betogingen. Dit doen we niet alleen repressief, maar ook steeds meer preventief. Op deze manier werken we duurzaam aan een veilige stad.

Scholen, wijkcentra, sportaccommodaties en andere voorzieningen maken het mogelijk dat inwoners elkaar ontmoeten. Als dat kan ondersteunen we met ons gemeentelijk vastgoed ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen en activiteiten. Ook dragen we bij aan de energietransitie. Per wijk bekijken we wat daarvoor nodig is. En wat we met elkaar willen bereiken.

Voor vitale wijken is het van belang dat bewoners ‘participatieruimte’ ervaren in hun eigen woonomgeving. Bewoners nemen steeds vaker zelf initiatief en verantwoordelijkheid voor dingen die ze in hun wijk belangrijk vinden. We gaan onderzoeken hoe wijken meer invloed kunnen krijgen op de besteding van wijkbudgetten. We moedigen eigen initiatief aan en bieden meer ruimte aan bewonersinitiatieven die de overgang naar een klimaatneutrale samenleving versnellen. Ook zijn we met buurten en wijken in gesprek en luisteren we naar wat zij belangrijk vinden. Via de methodiek ‘Start voor de start’ zorgen we dat we eerst denken en dan doen, door aan het begin met alle interne en externe betrokkenen het vraagstuk te doorlopen. Samen met bewoners, partners en betrokkenen werken we zo aan vitale wijken, waar de mens centraal staat. We willen dat iedereen in Zwolle kan meedoen en prettig kan leven en wonen. Daarbij hebben we ook oog voor het welzijn van (huis)dieren.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2023-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

 

Doel 

Omschrijving 

 Berap-2  

2024

2025

2026

2027

7.1.2

Vervanging verhardingen 

                 58.000

7.1.2

 - activering 

                -58.000

7.1.2

Recognities Prorail 

                 50.000

       50.000

       50.000

       50.000

       50.000

7.1.2

 - Dekking beheerskosten vervoershub

                -50.000

      -50.000

      -50.000

      -50.000

      -50.000

7.1.2

Vervangsinvesteringen bruggen herinzet middelen 

                 88.400

7.1.2

 - activering

                -88.400

7.1.2

Prijsstijgingen vervangingsinvestering houten bruggen 

                 64.226

7.1.2

 - activering 

                -64.226

7.1.4 

Meerkosten schoonmaak gymzalen 

                 25.000

       25.000

       25.000

       25.000

       25.000

7.1.4 

 - Dekking uit budget onderwijs vanadalismeschade

                -25.000

      -25.000

      -25.000

      -25.000

      -25.000

7.1.4 

Verhoging voorbereidingskrediet Bruisend Trefpunt

                 85.000

7.1.4 / 9.1.1 / 

Vervangsinvestering (VVI) gemeentelijke panden 

           2.545.868

1.1.2

 - activering

          -2.545.868

 - Lagere lasten

          -1.871.077

 - Lagere onttrekking reserve

           1.871.077

 - Storting in reserve 

               450.000

 - Onttrekking uit reserve 

             -450.000

7.1.4 

Kredietverhoging Stadsfoyer Stadshagen 

               145.000

       50.000

7.2.2

Hogere bijdrage gemeentelijke regeling veiligheidsregio Ijsselland 

               682.415

7.3.1

Meevaller afval & Grondstoffen 

             -416.639

7.3.1

 - Lagere inkomsten en storting in voorziening

               416.639

7.3.1

Vrijval gemeentelijke middelen in voorziening afval 

             -750.000

7.3.2

Riolering 

               791.081

7.3.2

 - Dekking onttrekking voorziening

             -821.636

7.3.4

Hogere bijdrage Omgevingsdienst 

                 91.000

Subtotaal programma 7. Vitale wijken

               222.859

       50.000

                -  

                -  

                -  

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55