Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.2.1 Een passend woningaanbod

We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag

Beschrijving

Wonen is een van de belangrijkste basisbehoeften. Zwolle is een mooie woonstad en dat willen we graag verder versterken. Onze woonvisie (2017) heeft hiervoor 4 ambities geformuleerd;
Zwolle is een:

 • Sterke groeistad (aantrekkelijke woon, werk, en leefstad).
 • Vernieuwende woonstad (ruimte voor vernieuwing).
 • Solidaire leefstad (prettig zelfstandig wonen).
 • Duurzame Deltastad (waterbewust en toekomstbestendig).

Deze vier ambities tezamen maken dat Zwolle voor de komende jaren staat voor de volgende stap in stedelijkheid. Wij willen de stad verder versterken als centrum van deze regio en Noord Oost Nederland en willen de economische toppositie in Nederland behouden. Zwolle kent als bereikbare woonstad een aantrekkingskracht van zowel binnen als buiten de Regio. . We zien dat terug in de migratiecijfers. Zwolle groeit harder dan de eerder geprognosticeerde groei.  Er wordt samen met de partners gewerkt aan de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle om te kijken hoe de groei van Zwolle samen gaat met andere opgaven als mobiliteit, economie en klimaat. . In 2022 hebben we onze bijdrage geleverd aan de verstedelijkingsstrategie, de strategie wordt eind 2022 vastgesteld. In 2023 gaan we aan de slag met de uitwerking van ontwikkelprogramma Zwolle en de stappen uit het adaptieve ontwikkelpad.

Sterke groeistad.
De woonbehoefte in Zwolle is zeer groot, het woningtekort is een van de grootste in Nederland. tegelijkertijd neemt de complexiteit bij de gebiedsontwikkeling en woningproductie toe.  Hoewel het nog urgenter is om woningen toe te voegen, blijven wij sturen op kwaliteit en vernieuwende woonconcepten zoals woonvormen waarbij meer huishoudens in één woning kunnen wonen. In 2023 gaan we verder met de implementatie van het Programma Betaalbaar Wonen in Zwolle. Dit met als doel voldoende betaalbare woningen te realiseren en te behouden en huishoudens met een relatief laag inkomen een grotere kans te geven op een betaalbare woning. Het programma bestaat uit drie onderdelen: aanbod vergroten, stimulerende en beschermende maatregelen, nieuwe concepten die snel zijn te realiseren. Het toevoegen van flexwonen neemt daarbij een belangrijke plaats in. Ook het actief stimuleren van doorstroming gaat helpen om steeds meer Zwollenaren in een bij hun omstandigheden en levensfase passend huis te laten wonen.
Om goed in te kunnen spelen op  de veranderingen in de woningmarkt is nodig beschikbare data in de markt aan elkaar te koppelen. Daarom ontwikkelen we WoonInzicht door tot het data- en kennisplatform voor Wonen in Zwolle. Ook willen wij in 2023 de resultaten van het woonmilieu/doelgroepenonderzoek implementeren in de verschillende gebiedsontwikkelingen.

Vernieuwende woonstad
Binnen de groei wil Zwolle de woonopgave vernieuwen en innoveren. Nieuwe woonbehoeftes ontstaan en verschillende maatschappelijke, economische, financiele ontwikkelingen vragen om innovatie. Wonen en zorg, wonen en werken, wonen en delen van voorzieningen, collectief wonen, betaalbaar wonen, beschermd wonen circulair wonen en leven etc.  De gemeente wil inwoners meer ruimte en locaties bieden voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). We geven uitvoering aan onze ambities met betrekking tot flexwonen. Verder bieden we ondersteuning bij de ontwikkeling van wooncoöperaties. We bieden ruimte aan experiment onder andere in het Woonlab betaalbaar wonen en living lab circulair bouwen.

Solidaire leefstad
We werken samen aan een integrale aanpak voor wonen, zorg en welzijn. Hiervoor is een programma Wonen en Zorg opgesteld voorzien van een visie, strategische doelen en deels? uitvoeringsagenda. Het programma is in een drietal hoofdlijnen uiteengezet, te weten: Vitale, solidaire en gezonde stadsdelen, Voldoende geschikte woningen en Passende zorg en ondersteuning. Samen met onze in- en externe partners, waaronder corporaties, ontwikkelaars, zorg- en welzijnsorganisaties, worden de opgaven uit het programma verder uitgewerkt. We zetten actief in op het bevorderen van doorstroming.

Duurzame deltastad
Het verduurzamen van de woningvoorraad wint aan urgentie. Dit mede als gevolg van de recente energieschaarste en stijgende prijzen. Woningbouw is een aanjager voor de energietransitie in Zwolle. In de Warmtegids laat de gemeente zien in welke richting de energietransitie in de Zwolse wijken gaat plaatsvinden. Daarbij is het wel van belang dat de energietransitie betaalbaar is, met name ook voor de lagere inkomensgroepen. In het scenario van versterkte groei is het des te meer een uitdaging dat Zwolle zich klimaatadaptief, circulair en natuurinclusief ontwikkelt. De uitdaging ligt hierbij vooral in de bestaande stad en in het bijzonder in de particuliere voorraad. Over de verduurzaming van het corporatiebezit zijn in 2022 landelijke prestatieafspraken gemaakt. In 2023 werken we aan de implementatie hiervan.

Criteria

We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag, zodanig dat:
Het bouw- en ontwikkeltempo wordt komende jaren gericht op 1.000 woningen per jaar. Het woningbouwprogramma  wordt afgestemd op de behoefte en gaat uit van de volgende kaders:

 • Circa 60% van het Zwolse woningbouwprogramma wordt gerealiseerd in de bestaande stad.
 • De gemiddelde verdeling uitgaat van de prijsdifferentiatie van 30-40-30 (goedkoop, middelduur en duur).  Van de 40% middelduur realiseren we de helft in het goedkopere middeldure segment. Daarmee sturen we op 50% betaalbaar. We sturen op een programma waarbij elke woning raak is.
 • De nieuwe woningen voldoen aan de BECK-ambities en zijn daarmee toekomstbestendig.
 • We zetten in op experiment en innovatieve in woonvormen, bouwtechnologie en ontwikkelstrategie
 • We werken op basis van de "Zwolse aanpak gebiedsontwikkeling" die door het Concilium is opgesteld.
 • De betaalbaarheidsagenda als kader voor betaalbaar wonen.
 • Een goede afstemming van de woningbouwprogrammering met regio, provincie en rijk

Portefeuillehouder(s)

Dorrit de Jong

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Subsidie Wijthmen fase 1

Aanvullende uitgaven

150000

Een belangrijk onderdeel van het Dorpsplan Wijthmen is de ontwikkeling van het woningbouwproject ‘Wijthmen Het Buyten’. Het betreft de bouw van 117 woningen, met sinds 2022 een onherroepelijk bestemmingsplan. Oplevering van de eerste woningen is gepland in 2024. Met deze ontwikkeling zetten we in op een toekomstbestendig Wijthmen als één van de dorpen in het buitengebied van Zwolle. Ook is dit een mooie stap in de Zwolse woningbouwopgave.   

In 2020 is er voor het project woningbouw Wijthmen (’t Byuten) een anterieure overeenkomst afgesloten met ontwikkelende partijen Loostad en Kreator. Hierin zijn afspraken gemaakt over de projectkosten. Omdat er destijds al sprake was van een financieel tekort op de haalbaarheid van het plan is overeengekomen gezamenlijk te zoeken naar een subsidie om met € 300.000,- om dat tekort te dichten. Ook is overeengekomen dat indien partijen om welke reden dan ook niet slagen om uiterlijk 31 december 2023 een subsidie te verkrijgen van ten minste € 150.000,- de Gemeente een bijdrage doet aan de Ontwikkelaar tot een bedrag van totaal € 150.000,-. Tot op heden zijn er geen subsidiemiddelen gevonden. Het is niet aannemelijk dat deze voor 31 december 2023 in beeld komen. Het gevolg is dat de gemeente € 150.000,- uitkeert aan de projectontwikkelaar om aan de verplichting in de anterieure overeenkomst te voldoen.  

Stilohallocatie

Aanvullende uitgaven

150000

Het project Stilohallocatie heeft betrekking op de sloop en herontwikkeling van de Stilohallocatie naar een aantrekkelijke en passende woonomgeving in Dieze-Oost. In april 2023 is krediet aangevraagd voor de sloop van de Stilohal en het tussengedeelte. Een deel van dat krediet was bedoeld voor plankosten en is inmiddels overschreden als gevolg van werkzaamheden die te maken hebben met de situatie rondom het Zwols Kegelhuis, raadsvragen (feitenrelaas) en het ontwikkelen van scenario’s. Om deze reden is meer krediet benodigd voor de plankosten dan vooraf kon worden voorzien.

Het plan voor nieuwbouw komt tot stand door middel van een aanbesteding, hiertoe worden ruimtelijke randvoorwaarden ontwikkeld op basis van het voorkeursscenario. Er wordt een participatieproces opgezet voor het bespreken van de ruimtelijke randvoorwaarden met de buurt. Daarna worden de ruimtelijke randvoorwaarden en de te openen grondexploitatie aan college en raad voorgelegd ter vaststelling. Het benodigde krediet tot en met de vaststelling van de ruimtelijke randvoorwaarden en de grondexploitatie is € 150.000,-. Na vaststelling van de grondexploitatie vallen de kosten binnen de grondexploitatie. De raad wordt gevraagd een budget van € 150.000,- beschikbaar te stellen.

Afwijkingen op kredieten Berap 2023-2

Blijven bouwen: Zwols Actieplan Woningbouw

Aanvullende uitgaven

93460

De woningmarkt staat onder druk. We hechten veel waarde aan het blijven doorbouwen. Hiervoor hebben we voor de zomer van 2023 een Actieplan voor vastgesteld met 5 strategieën om de komende periode er alles aan te doen binnen de gemeentelijke rol om dit mogelijk te maken. Hiervoor is tijdelijk extra capaciteit nodig om de acties te implementeren en uit te voeren. Binnen de strategieën zijn specifieke acties geformuleerd, die zich richten op interventies en concrete maatregelen op de gebiedsontwikkelingen die oa samenhangen met onze eigen uitvoeringscapaciteit, extra inspanningen in het grondbeleid, betere stuurinformatie en de aanvraag van de start bouwimpuls. Voor 2024 is dit begroot op € 565.000,- en in 2025 voor € 250.000.-. Voor het jaar 2023 hebben we een Berap-aanvraag van € 93.460,- om vast te starten met de uitvoering van het Actieplan.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55