Domeinen

Fysiek Domein

Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen

We zorgen voor passende en functionele bovengrondse én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad

Beschrijving

Wij beheren en onderhouden ons areaal (o.a. wegen, verkeerslichten, openbare verlichting, kabels & leidingen en bruggen/tunnels) om de huidige functie te borgen. Dit doen we door gestructureerd jaarlijks het onderhouds- en vervangingsprogramma op te stellen. De basis hiervoor is voldoen aan wet- en regelgeving, landelijke richtlijnen en normen. Hiermee borgen we veiligheid, de technische kwaliteit en voorkomen we kapitaalvernietiging. We maken dit programma met een horizon van 5 jaar. We kijken steeds verder vooruit om kostenstijgingen als gevolg van het ouder wordende areaal aan te zien komen. De beheerstrategie voor de verschillende kapitaalgoederen is vastgelegd in de jaarlijkse beheerplannen en is actueel. De beheerplannen zijn input voor de Nota kapitaalgoederen 2022-2026.  
We programmeren niet alleen vanuit de onderhouds- en investeringsbehoefte, maar stemmen integraal af met de wijken, andere fysieke voorzieningen en met de gemeentelijke programma’s op het gebied van Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulariteit (KEC). Participatie is onderdeel van de daadwerkelijke uitvoering van de projecten. Hiermee leveren we zo goed mogelijk een bijdrage aan de bereikbaarheid van de stad, het woon-, leef- en vestigingsklimaat (buitengeluk) en andere doelen binnen programma’s 5, 6 en 7. Deze integrale afstemming is geborgd in de MeerJarenOpavenProgrammering (MJOP).

Naast het uitvoeren van het fysieke onderhoud en vervanging vraagt het borgen van de functionaliteit om verbetering van de beveiliging van de systemen. Met name bij de processen en systemen van de procesautomatisering (ten behoeve van aansturing verkeersregelinstallaties, gemalen, bruggen) aanvullende werkzaamheden. Voor het borgen van het veilig werken aan installaties is het concept handboek installatieverantwoordelijkheid NEN3140 opgesteld. Vanaf najaar 2022 gaan we over tot implementatie ervan.  

Criteria

We zorgen voor passende en functionele bovengrondse- én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad, zodanig dat:·   

  • We het functioneel en veilig gebruik van de openbare ruimte borgen vanuit een risicogestuurde benadering op basis van landelijke normeringen.  
  • We zoveel mogelijk anticiperen op de andere programma’s en de toekomst via het MeerJarenOpgaveProgrammeringsproces (MJOP), waaronder klimaat, energietransitie,  circulariteit, mobiliteit en de gebiedsontwikkelingen als Spoorzone en Zwartewaterzone.
  • We bij de daadwerkelijke uitvoering van de projecten oog hebben voor de wensen uit de wijk en participatie toepassen.  

Portefeuillehouder(s)

Arjan Spaans

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Vervanging verhardingen

Budgettair neutraal

Bij de Berap 2023-1 is € 3,2 miljoen toegekend om onveilige wegen te volledig vervangen en een nieuwe constructie aan te brengen met een jaarlijkse kapitaallast van € 150.000,-. Daarom vragen we nu aanvullend € 58.000,- investeringskrediet. De dekking vindt plaats binnen het beschikbare budget voor kapitaallasten (€ 150.000).

Recognities Prorail

Budgettair neutraal

Jaarlijks betaalt de gemeente Zwolle recognities aan ProRail voor het toekomstig onderhoud en de vervangingen van spoorwegkruisende voorzieningen zoals spoorwegovergangen, onderdoorgangen (tunnels) en bruggen. De kosten hiervoor bedragen voor 2023 € 390.834,- terwijl het beschikbare budget € 340.548,- bedraagt. Het beschikbare budget is daarmee ontoereikend. Het tekort bedraagt € 50.286,-. Dit is het gevolg van contractuele prijsindex die hoger is dan die in onze gemeentelijke begroting. Om dit tekort op te vangen wordt het volgende voorgesteld:

In het ontwerp en tijdens de realisatie van de N340 is rekening gehouden met het realiseren van een vervoershub langs de Nieuwleusenerdijk. Voor het onderhoud van deze nog te realiseren vervoershub zijn de beheerlasten voorlopig vastgesteld op € 50.000,- per jaar. Dit bedrag is reeds beschikbaar gesteld. Het is echter nog niet bekend op welke termijn deze vervoershub wordt gerealiseerd en welke beheerlast daarbij hoort. Het voorstel is om de reeds beschikbaar gestelde € 50.000,-  binnen doel 7.1.2 structureel in te zetten op de kosten van de recognities en bij de aanvraag voor de ontwikkeling van de vervoershub de structurele middelen voor het beheer opnieuw aan te vragen.

Vervangingsinvesteringen bruggen herinzet middelen

Budgettair neutraal

In de periode 2020 t/m 2022 zijn er kredieten aangevraagd voor het vervangen van onderdelen aan een drietal bruggen. Op basis van o.a. de heroverweging van maatregelen (binnen de speelruimte van vigerende normen en richtlijnen) en het efficiënter uit voeren van de geplande maatregelen (werk met werk maken) zijn de betreffende middelen niet aangewend. Het voorstel is om de betreffende middelen (€ 88.000,-) in te zetten voor specifiek de Vispoortenbrug. Aan deze brug vinden in 2024 werkzaamheden plaats in het kader van Europese wet- en regelgeving (voldoen aan de machinerichtlijn). In de voorbereiding op deze werkzaamheden is op basis van nader onderzoek gebleken dat er aanvullende werkzaamheden benodigd zijn om de brug in de toekomst optimaal te laten functioneren. Door de geplande en aanvullende werkzaamheden in 2024 te combineren beperken we de eventuele hinder voor de omgeving tot één onderhoudsmoment. De betreffende € 88.000,- zijn naar verwachting toereikend om de aanvullende werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Prijsstijging vervangingsinvesteringen  houten bruggen

Budgettair neutraal

In de periode 2020 t/m 2023 is er sprake geweest van prijsstijgingen in de GWW-sector (materiaal en arbeid) met 2022 als piekjaar. Dit heeft ook zo zijn doorwerking gehad op de verrekenprijzen in onze onderhoudsbestekken voor het uitvoeren van vervangingen aan specifiek de vaste houten bruggen en het remmingwerk van de Schoenkuiperbrug. Het voorstel is om een kapitaallast van € 4.641,- (afschrijving en rente) in 2024 beschikbaar te stellen om de voorgenoemde overschrijdingen ad € 64.226,- op het krediet "Vervangen vaste houten bruggen 2022" en "Vervangen remmingwerk Schoenkuiperbrug 2023" op te vangen.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55