Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.2.2 Sociaal woningaanbod

We behouden en versterken de beschikbaarheid van sociale huurwoningen en de betaalbaarheid voor de laagste inkomens

Beschrijving

De leidraad 30-40-30 betekent dat 30% van de nieuwbouw bestaat uit sociale huurwoningen en goedkope koop. Daarmee wil de gemeente voorzien in voldoende sociale huur in Zwolle. Om te zorgen dat corporaties ook positie krijgen in gebiedsontwikkelingen en projecten waar de gemeente geen gronduitgifte doet, is in de Prestatieafspraken opgenomen dat de gemeente erop stuurt dat de corporaties daar positie krijgen om sociale huur te realiseren. De Prestatieafspraken zijn verder gericht op de verdeling van de sociale huurwoningen, op betaalbaarheid, leefbaarheid en Wonen & Zorg. Tenslotte zijn prestatieafspraken gemaakt over klimaatadaptief bouwen, de energietransitie binnen de sociale woningbouw en over circulair bouwen van nieuwe sociale huurwoningen.  Jaarlijks werken gemeente, corporaties en de huurdersorganisaties de Prestatieafspraken uit in een jaarschijf en wordt jaarlijks een volkshuisvestelijk verslag gemaakt.  In 2023 maken we nieuwe afspraken voor de 4 jaarsperiode, waarin we rekening houden met alle nieuwe rijksbeleid wat vanuit de minister voor VRO op ons afkomt.

Criteria

We behouden en versterken de beschikbaarheid van sociale huurwoningen en de betaalbaarheid voor de laagste inkomens, zodanig dat:

 • Het aanbod wordt vergroot:
  • Het aanbod voor de primaire doelgroep groeit in de periode 2020-2023 met minimaal 700 sociale huurwoningen. Corporaties streven ernaar op de groei van de voorraad gelijk op te laten lopen met de groei van de stad. Bij de versterkte groei waarin Zwolle nu zit, zal de sociale huur ook meegroeien.
  • De te realiseren woningen passen grotendeels (80%) binnen de huurtoeslaggrenzen (van € 633  voor 1/2 persoons huishoudens/ € 678 per maand voor meerpersoons huishoudens, prijspeil 2022).
  • De gemeente stuurt erop dat corporaties in projecten en gebiedsontwikkelingen waar de gemeente geen gronduitgifte doet, voldoende sociale huur kan realiseren.
 • De meest kwetsbare groepen krijgen prioriteit:
  • De woonruimteverdeling zorgt dat 66% van de woningzoekenden met een urgente woonvraag binnen 6 maanden een woning hebben (indien zij binnen de spoedmodule minimaal 2x per week reageren).
  • Het afwegingskader binnen het woonruimteverdeelsysteem wordt een keer per 2 jaar  herzien.
  • Hoewel de taakstelling voor de huisvesting van statushouders in 2023 wederom flink verhoogd wordt, zet Zwolle zich maximaal in die te halen.
  • Mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen door een passend woningaanbod in een geschikte woonomgeving, met een goede aansluiting op intramuraal wonen wanneer dat nodig is.
 • Bij de verdeling van de woonruimte sturen we op een doorstroom zodat de juiste woningen beschikbaar komen voor de doelgroep en wij een ongewenste concentratie van doelgroepen voorkomen.
 • In afwijking van het inflatievolgende beleid van afgelopen jaren is in de Nationale Prestatieafspraken overeengekomen dat de koppeling met de inflatie wordt losgelaten. De huursom van corporaties zal daarom in 2023 een maximale stijging hebben die gelijk is aan de CAO-loonontwikkeling van het voorgaande jaar minus 0,5 procentpunt.
 • Door verdere verduurzaming van de bestaande voorraad zorgen we dat de woonlasten beperkt kunnen blijven.
 • Het renoveren en verbeteren van bestaand gebied en bestaande voorraad woningen loopt volgens principes van natuurlijke wijkvernieuwing. Het vernieuwingsproces verloopt op organische wijze, met nauwe betrokkenheid van bewoners waarbij beheer en ontwikkeling worden samen genomen en waarbij kracht wordt aangeboren en de eigen investeringen van bewoners meer centraal komen te staan.

Portefeuillehouder(s)

Dorrit de Jong

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Flexwoningen

Aanvullende uitgaven

193309

In Zwolle is het goed wonen en dat willen we graag zo houden. Dat is een uitdaging in een tijd waarin Zwolle groeit en waarin de
vraag naar woningen groter is dan het aanbod. Daarom blijven we extra inzetten op het realiseren van flexwoningen. Hierbinnen leggen we de nadruk op sociale huurwoningen, en woonruimte voor starters en studenten. De flexwoningen komen bovenop de 30% goedkope woningen die we volgens de afgesproken verdeling 30-40-30 realiseren in de gebiedsontwikkelingen.

De afgelopen periode hebben we hiervoor enkele belangrijke stappen gezet. Zo ontvingen we vorig jaar ca. 3,5 miljoen euro Rijkssubsidie voor de bouw van 288 flexwoningen [klik hier]. Hiermee willen we op korte termijn de druk op de woningmarkt verminderen en zorgen voor meer betaalbare woningen. Eén van de voorwaarde voor deze subsidie is dat een derde van de woningen beschikbaar komt voor statushouders. Voor een haalbare uitwerking en realisatie werken we intensief samen met de corporaties deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang. Hiervoor heeft het College met de corporaties afgesproken om 288 extra sociale huurwoningen te realiseren. De woningen komen bovenop de al geplande woningbouw. Hiermee willen we de druk op de Zwolse woningmarkt verminderen.

De afgelopen periode hebben we hiervoor enkele belangrijke stappen gezet. Zo ontvingen we vorig jaar ca. 3,5 miljoen euro Rijkssubsidie voor de bouw van 288 flexwoningen [klik hier]. Hiermee willen we op korte termijn de druk op de woningmarkt verminderen en zorgen voor meer betaalbare woningen. Eén van de voorwaarde voor deze subsidie is dat een derde van de woningen beschikbaar komt voor statushouders. Voor een haalbare uitwerking en realisatie werken we intensief samen met de corporaties deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang. Hiervoor heeft het College met de corporaties afgesproken om 288 extra sociale huurwoningen te realiseren. De woningen komen bovenop de al geplande woningbouw. Hiermee willen we de druk op de Zwolse woningmarkt verminderen.

Voor 2023 is € 193.000 aanvullend krediet benodigd vanwege extra capaciteitsinzet voor de 6 locaties. Deze aanloopkosten zullen deels terugvloeien vanuit het kostenverhaal bij realisatie van de flexwoningen in 2024 en 2025. De komende collegeperiode willen we flexwoningen op andere plekken in de stad toevoegen. Dit willen we doen vanuit de gereserveerde middelen € 300.000 per jaar (2024, 2025 en 2026), en zullen waar mogelijk een beroep doen aan volgende tranches van de stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen.

Afwijkingen op kredieten Berap 2023-2

Subsidieregeling Wonen en zorg

Budgettair neutraal

De huisvesting van aandachtsgroepen is voor Zwolle urgent. We willen dat inwoners in een kwetsbare positie (t)huis hebben. Deze groepen hebben nu veel moeite met het vinden van betaalbare woonruimte. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft hiervoor een meerjarige regeling specifieke uitkering voor huisvesting aandachtsgroepen open gesteld. De gemeente heeft vier aanvragen ingediend. Het gaat om de volgende projecten:

 • Beschermd thuis wonen met omwoners;
 • Gemengd wonen in een community;
 • Optopping;  
 • Woningsplitsing.  

Per gerealiseerde woonruimte keert het rijk € 7.000,- uit. Het ministerie heeft in totaal € 917.000,- toegekend. Het gaat hierbij om 131 woonruimten. Dit bedrag was niet voorzien in de begroting 2023 en daarom als Berap-voorstel opgenomen.  

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55