Domeinen

Fysiek Domein

Programma 6. Toekomstgerichte stad

Beschrijving

Zwolle is een aantrekkelijke, levendige stad in een krachtige regio. De stad ligt bijzonder fraai in het landschap en heeft daar vanouds een sterke relatie mee. De kwaliteiten van stad en buitengebied koesteren we en is in balans met de groei waar we voor staan. We zijn een belangrijke schakel in de regio en in het stedelijke netwerk van Nederland. Dat zorgt er mede voor dat Zwolle groeit, zowel economisch als qua aantal inwoners. Daar willen we goed op voorbereid zijn. We werken daarom aan een toekomstgerichte stad. In dit programma staat wat dat betekent voor onze fysieke leefomgeving.  

We gaan voor duurzame groei en een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving passend bij de identiteit, de menselijke maat en het karakter van Zwolle. Die ambitie vraagt letterlijk om ruimte op het gebied van wonen, economie, natuur, klimaatadaptatie en duurzame energieopwekking. Zwolle is aantrekkelijk om te wonen. De vraag naar woningen is heel groot. We willen voldoende huizen beschikbaar hebben, die betaalbaar zijn en een goede kwaliteit hebben. Meer inwoners leidt ook tot grotere mobiliteit. We zorgen daarom voor wegen, fiets- en voetpaden. Want we willen een stad zijn die gastvrij is en goed bereikbaar en meer ruimte biedt voor fiets en voetganger. Die verkeersveilig en toegankelijk is.   

Tegelijkertijd werken we aan een energieneutraal Zwolle en spelen we in op een veranderend klimaat. De negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen willen we zoveel mogelijk beperken en waar mogelijk omzetten in kansen. De energie die we verbruiken, gaan we zoveel mogelijk zelf opwekken. Die energie moet schoon en betaalbaar zijn. Denk aan energie uit onze bodem, ons (afval)water, uit biomassa en van zon en wind. Van aardgas gaan we zoveel mogelijk af. Die veranderingen noemen we de energietransitie. Alle inwoners, bedrijven, instellingen en overheden krijgen hier de komende jaren steeds meer mee te maken. In 2050 willen we energieneutraal zijn.    

Om Zwolle verder te laten bloeien, werken we samen onder het motto 'alleen ga je sneller, samen kom je verder'. Met medeoverheden, ondernemers, onderwijs en organisaties werken we hand in hand en zoeken we steeds naar maatwerk. Werken vanuit een sterk gezamenlijk belang is dan ook de kracht van Zwolle. Een gebiedsgerichte benadering helpt daarbij. Daarmee bouwen we voort op het gedachtengoed die de aankomende Omgevingswet ons biedt.  

De landelijke stikstofproblematiek geeft ook Zwolle de uitdaging om de stad te laten groeien in balans met de omringende natuur. Dat vraagt ook in 2023 stikstof-maatwerkoplossingen om nieuwe woningen en bedrijven te ontwikkelen.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2023-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

 

Doel 

Omschrijving 

 Berap-2  

2024

2025

2026

2027

6.1.1

NOVEX-regio Zwolle / Programma Stedelijk Zwolle

               161.218

6.1.1

 - Dekking provincie en Novex-gebied

             -161.218

6.1.1

Versnelling Woningbouwopgave 

               125.000

6.1.2

Actualisering Dorpsplan Wijthmen 

                 48.380

6.1.2

Herontwikkeling Ruusbroecstraat 205 en Geert Grootestraat 1

               145.000

6.1.2

 - Dekking bijdrage derden

             -145.000

6.1.2

Startnotitie Holtenbroek-Zuid

                 20.000

6.1.2

Zwartewaterzone

               476.000

6.1.2

 - Plankosten verhalen op ontwikkelaar (onzeker) 

             -476.000

6.1.2

Plankosten uitwerking gebiedsvisie Oosterenk

               371.000

6.1.2

 - Dekking bijdrage derden

                -51.000

6.1.2

Plankosten Midwest Oosternk

                 70.000

6.1.2

 - Dekking bijdrage derden

                -55.000

6.1.2

Plankosten Stadshagen Buckhorstlaan 

                 39.000

6.1.2

 - Dekking bijdrage derden

                -39.000

6.1.2

Visie Holtenbroek 

                 50.000

6.1.2

Gebiedsontwikkeling Broerenkwartier 

               600.000

6.1.2

 - Dekking budget Fraterhuis

             -100.000

6.1.3

Omgevingswet gerelateerde activiteiten 

               852.000

6.1.3

 - Dekking via GF en milieuleges

             -852.000

6.1.3

Bouwleges, hogere lasten 

               500.000

6.1.3

Bouwleges, hogere leges 

          -1.150.000

6.1.4

Vervolg nagedachtenis Joan Derk van der Capellen tot den Pol 

                -55.000

6.1.4

Lagere bijdrage provincie

                 55.000

6.1.5

Resultaat Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV)

        -12.000.000

6.1.5

Resultaat Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) algemene reserve 

           6.000.000

6.1.5

Resultaat Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) SIA

           6.000.000

6.1.5

Erfpacht Kegelhuis 

                 50.000

6.1.5

Grondverkoop MVA - Zwartewaterallee

                 675.000

6.1.5

Grondverkoop MVA - Zwartewaterallee

          -2.675.000

6.2.1

Subsidie Wijthmen fase 1 

               150.000

6.2.1

Blijven bouwen: Zwols Actieplan Woningbouw 

                 93.460

6.2.1

Stilohallocatie 

               150.000

6.2.2

Subsidieregeling Wonen en zorg 

               917.000

6.2.2

 - Dekking rijksbijdrage

             -917.000

6.2.2

Flexwoningen 

               920.601

6.2.2

 - Dekking tlv CA budget voor flexwonen + verkeenr flex (2023)

             -450.000

6.2.2

 - Dekking bijdragen andere partijen

             -277.292

6.3.1

Autoloze zondag

15.000

6.3.1

Actualisatie projecten Spoorzone 

                 50.000

6.3.1

 - Dekking bijdrage derden

                -50.000

6.3.1

Wijziging dekking VCN - N340 lagere lasten

               137.798

6.3.1

Wijziging dekking VCN - N341 lagere subsidie

             -137.798

6.3.2

Samentrekken budgetten MegaBits

                 79.000

       128.000

       128.000

6.3.2

 - Dekking subsidie

                -29.000

      -45.500

      -45.500

6.3.2

-  Dekking bestaand budget

-50.000

-82.500

-82.500

6.3.3

Wijziging afschrijvingstermijn (schattingswijziging) parkeerapparatuur 

                  -3.875

        -3.875

        -3.875

        -3.875

        -3.875

6.3.3

 - Dekking verrekening met reserve parkeren

                   3.875

         3.875

         3.875

         3.875

         3.875

6.3.3

Exploitatie parkeren voordeel

             -517.000

6.3.3

 - Verrekenen met reserve parkeren

               517.000

6.4.1

Energietransitie bijdragen vanuit diverse doelen ivm doel overschrijdende activiteiten 

               207.882

     100.000

     100.000

6.4.1

 - Dekking andere begrotingsbudgetten

             -207.822

   -100.000

   -100.000

6.4.2

Groen- en recreatiebeleid / natuurinvesteringsagenda (NIA)

                 37.000

Subtotaal programma 6. Toekomstige stad

             -883.322

                -  

                -  

                -  

                -  

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55