Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.3.3 Parkeren

We zorgen voor toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen

Beschrijving

Zwolle heeft circa 7.400 gereguleerde autoparkeerplaatsen (vergunninghouders en betaalde plaatsen op straatniveau) en circa 3.400 openbare parkeerplaatsen achter een slagboom. Daarnaast beschikt Zwolle over circa 2.400 stallingsplaatsen (bewaakt en onbewaakt) voor fietsers in de binnenstad. Het is belangrijk dat de vraag naar en het aanbod van parkeerplaatsen in balans is. Parkeren is onderdeel van de bereikbaarheidsketen en daarmee een essentieel onderdeel van de duurzame bereikbaarheid en gastvrijheid van de stad. Een goede balans draagt bij aan de leefbaarheid (parkeren bij de bestemming of thuis) en het milieu (voorkomen van zoekverkeer).

In het centrumgebied, maar ook in andere delen van de stad ontstaat door o.a. de verstedelijking van onze stad een extra vraag naar parkeerplaatsen, zowel voor fietsen als voor auto’s. Onderzoek toont echter aan dat er ook nog winst te behalen valt door de beschikbare parkeervoorzieningen beter te benutten. In ons streven naar toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen zetten we in eerste instantie in op het verlagen van de vraag naar parkeerplaatsen voor autoverkeer. Daarnaast willen we de parkeerbehoefte beperken door bij nieuwbouwwoningen te bouwen voor bewoners die – evenals hun bezoekers – eerder kiezen voor alternatieve vervoersmiddelen, zoals de fiets, bus of slimme, klantvriendelijke MaaS-concepten (Mobiliteit als een Service) zoals woonconcepten mét toegang tot een (elektrische) deelauto, of die meer waarde hechten aan een groene en aantrekkelijke woonomgeving.

Door te kiezen voor zowel openbare parkeerplaatsen als  privégarages en –terreinen kunnen zowel bewoners als bezoekers gebruik maken van deze parkeerplaatsen en benutten we de aanwezige capaciteit optimaal. Met parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s in gebouwde voorzieningen kunnen we een hoge kwaliteit van de openbare ruimte met veel plek voor groen, spelen, lopen en fietsen behouden en zelfs verbeteren. Daarom verkennen we de mogelijkheid van meer goed bereikbare mobihubs aan de randen van de (binnen)stad (Centrumhubs) voor onze groeiende groep bezoekers en bewoners. Deze Centrumhubs zijn voorzieningen waarin parkeren gecombineerd wordt met wonen, werken en/of voorzieningen, waarbij we streven naar een optimaal gebruik van de voorzieningen en nabijheid wordt gecreëerd in de ambitie naar Zwolle als 10-minuten stad. De mobihubs bieden ook kansen om het aantal straatparkeerplaatsen in de binnenstad te verminderen en te compenseren. Hiermee dragen we niet alleen bij aan de ambitie van een autoluwe binnenstad, maar het biedt ook kansen voor het realiseren van meer fietsparkeerplekken in het Stadshart, het toevoegen van groen en hiermee vergroten we de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van onze historische binnenstad voor bewoners en bezoekers.

De toenemende extra parkeerdruk in met name de wijken mag niet ten koste gaan van ruimte voor spelende kinderen, groen en recreatie. Dat vraagt bijvoorbeeld om aandacht voor alternatieve parkeeroplossingen, zoals parkeren aan de randen van een wijk en betere mogelijkheden voor fietsparkeren in de wijken.

Criteria

We zorgen voor toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen, zodanig dat:

 • Inwoners tevreden zijn over parkeren in Zwolle.
 • Er goede spreiding van parkeerplaatsen is over de stad.
 • Er afdoende parkeervoorzieningen voor de auto zijn.
 • Er voldoende kwalitatief goede parkeervoorzieningen zijn voor de fiets in en rond het Stadshart en in de Spoorzone.
 • De bestaande parkeervoorzieningen van zowel de gemeente als bedrijven optimaal benut worden.
 • De parkeervoorzieningen voor fiets en auto kwalitatief goed, veilig en klantvriendelijk zijn en passen bij de karakteristieken van de wijken van de stad en haar bewoners en bezoekers.
 • Het exploitatieresultaat van parkeren op basis van marktconforme tarieven voldoende ruimte biedt voor noodzakelijke toekomstige investeringen.
 • Er extra aandacht is voor parkeren in o.a. het centrumgebied en de schilwijken er omheen.
 • De vraag naar stallingsvoorzieningen afneemt door een hogere inzet van deelfiets en deelauto.
 • Het gebruik van fietsenstallingen gestimuleerd wordt door voor de gebruiker gratis bewaakte voorzieningen aan te bieden met service.
 • Overlast door verkeerd gestalde fietsen wordt teruggedrongen.

Portefeuillehouder(s)

Gerdien Rots

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Wijziging afschrijvingstermijn (schattingswijziging) parkeerapparatuur

Budgettair neutraal

De parkeerapparatuur van de gemeente Zwolle is sinds 2022 aangepast om de levensduur van de apparaten te vergroten. Dat kan, omdat de apparatuur minder elektronische componenten bevat en er meer gebruik wordt gemaakt van clouddiensten. Dat leidt tot een voorstel tot langere afschrijvingstermijn voor enkele onderdelen van de Zwolse parkeervoorzieningen, namelijk:  

 • Kentekencamera's van 5 jaar naar 7 jaar;
 • Parkeerapparatuur parkeergarages (Slagbomen, inrijstations, uitrijstations, managementstations, intercomsysteem, volsignalering) van 10 jaar naar 12 jaar;
 • Parkeerautomaten blijft 10 jaar;
 • Voor parkeermeters geldt geen afschrijvingstermijn meer, omdat we dezen niet meer toepassen.  

De aanpassing heeft als gevolg dat de kapitaallasten structureel € 3.875,- lager worden.

Exploitatie parkeren

Budgettair neutraal

Voor de gemeentelijke parkeerexploitatie zijn in 2023 de verwachte kosten lager en de inkomsten hoger. De inkomsten bedroegen € 200.000,- meer dan geraamd. De uitgaven waren in totaal € 317.000,- lager dan ingeschat:

 • Geldgaring € 150.000,- voordeel: de kosten voor betalingsverkeer dalen de laatste jaren door diverse wijzigingen in de verwerking en afwikkeling van betalingen
 • Hogere energiekosten in 2023 van € 80.000,- verwacht ten opzichte van de begroting.
 • Hogere kosten voor ICT van € 85.000,- structureel voor het softwarepakket voor de handhaving voor parkeren.
 • We hadden € 332.000,- lagere kosten aan NS voor de exploitatie van de fietskelder bij het station. Doordat er gebruik gemaakt wordt van bike lanes is de afrekening voor 2022 € 141.000,- lager uitgevallen en is het voorschot 2023 ca € 191.000,- lager dan het begrote bedrag voor 2023.

De meeste van de bovengenoemde posten zijn al bij de jaarrekening 2022 gemeld. De structurele gevolgen worden in de begroting 2024 verwerkt. Op de inkomsten uit parkeren 2023 wordt, op basis van de cijfers van het eerste halfjaar en de doorrekening ervan, een voordeel ten opzichte van de begroting verwacht van € 200.000,-. Zowel de lagere kosten als hogere inkomsten worden verrekend met de reserve parkeren.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55