Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.1.5 Grondbeleid

We ondersteunen de ruimtelijke ontwikkeling van de stad door middel van actief of faciliterend grondbeleid

Beschrijving

Het grondbeleid, zoals beschreven in de verplichte paragraaf grondbeleid, ondersteunt de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, waarbij direct en indirect met inzet van financiële- en juridische instrumenten bij wordt gedragen aan een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van Zwolle. Duurzaamheid is uitgangspunt bij al ons handelen. Bij het vaker ontbreken van financieel rendabele ontwikkelingen, wordt gezocht naar de maatschappelijke effecten en het maatschappelijk rendement. Dit om de stedelijke ontwikkeling op gang te houden. Met een situationeel grondbeleid wordt, afhankelijk van de concrete situatie, bepaald welke werkwijze en rolneming wordt aangenomen, dit met inachtneming van de wet- en regelgeving. Daarbij zijn naast de inhoudelijke (beleids)kaders ook expliciet de financiële kaders meesturend.

Grondbeleid is faciliterend aan de doelen 5.1.1 en 6.1.2 en 6.2.1. Indicatoren bedrijventerreinen en woningbouw zijn daarom opgenomen bij economie en wonen.

Criteria

We ondersteunen de ruimtelijke ontwikkeling van de stad door middel van actief of faciliterend grondbeleid, zodanig dat:

  • Er voldoende ruimtelijke projecten in voorbereiding en uitvoerend zijn om de (toekomstige) huishoudensontwikkeling te kunnen faciliteren, zowel actief als facilitair.
  • De ambities op het gebied van wonen, werken en recreëren tot stand worden gebracht.
  • De ambities op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en de overige duurzaamheidsaspecten bij ruimtelijke projecten ook financieel in beeld wordt gebracht en hierover transparante besluitvorming kan plaatsvinden en deze tot stand kunnen worden gebracht.
  • Er actief wordt geacteerd op het eigen grondbezit en de actieve exploitaties tegen een financieel aanvaardbaar resultaat worden ontwikkeld.
  • De markt wordt gestimuleerd om haar aandeel te nemen in de ruimtelijke ambities van de stad.
  • Bij het beheer van gronden de marktbenadering van toepassing is.

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Resultaat Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV)

Budgettair neutraal

Bij de jaarrekening 2020 heeft de accountant (PWC) geadviseerd het voorspellend vermogen van de begroting te vergroten (dwz, de begroting beter aan laten sluiten op de jaarrekening) door het verwachte begrotingsresultaat van de MPV in de begroting te verwerken.
Bij de 2e Berap wordt op basis van de tussentijdse MPV het minimale resultaat over het lopende jaar, aangevuld met een inschatting van mogelijk aanvullende resultaten, in de begroting verwerkt. Het bedrag voor 2023 is berekend op € 12 miljoen. Conform afspraak wordt het resultaat voor 50% gestort in de reserve SIA en voor 50% gestort in de Algemene Reserve.

Erfpacht Kegelhuis

Aanvullende uitgaven

50000

Bij de ontwikkeling van woningbouw op de Stilohallocatie is ook het Kegelhuis betrokken. Door de gemeente is hoger beroep ingediend tegen het vonnis van de rechtbank van 27 juli 2022. De rechtbank heeft in het vonnis de vordering van de gemeente tot ontruiming van het Kegelhuis afgewezen en de gemeente veroordeeld tot medewerking aan het vestigen van een akte van erfpacht overeenkomstig het concept uit 2006. Tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld. De bij dit traject behorende juridische spoor kost in 2023 naar verwachting ca. € 50.000,-. Dit bedrag was niet begroot. Wel wordt ingezet op een minnelijke oplossing, in combinatie met de uitwerking van een passend scenario voor de Stilohallocatie.

Grondverkoop MVA - Zwartewaterallee

Aanvullende inkomsten

2000000

Voor de ontwikkeling van een IT-inivationpark is de gemeente in 2018 een verkoopovereenkomst aangegaan voor de verkoop van een perceel grond aan de Zwartewaterallee. De planontwikkeling van het IT-inovationpark heeft veelal stilgelegen. In overleg met de initiatiefnemer heeft de gemeente invloed aangewend om de planontwikkeling in een verder stadium te brengen. Uiteindelijk heeft de ontwikkelaar in 2023 aangegeven de gronden te willen afnemen en zijn getransporteerd. De verkoopopbrengst van deze gronden is € 2.675.000. De verkoopwaarde van de gronden is hoger dan de boekwaarde, met als een gevolg een boekwaardewinst van € 2.033.000,-. De gemaakte kosten t.b.v. verkoop zijn € 33.000,-. De raad wordt gevraagd deze kosten en opbrengsten te formaliseren. De boekwaardewinst komt ten gunste van de staat van baten en lasten.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55