Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.3.1 Toekomstbestendige verkeersinfrastructuur

We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer

Beschrijving

Zwolle is een gastvrije en toegankelijke gemeente. Inwoners, bedrijven, bezoekers, forensen en vervoerders hebben volop keuzevrijheid bij het plannen van hun reis. Zwolle is een belangrijk scharnierpunt voor verkeer, zowel via het water, de weg, het fietspad als het spoor. We zijn het tweede spoorknooppunt van Nederland, we kennen het hoogste fietsgebruik binnen de stad van de wereld én we hebben een uitstekende autobereikbaarheid.

Een goede mobiliteit draagt bij aan onze economisch sterke positie en regionale aantrekkingskracht, met een goede bereikbaarheid voor inwoners, forensen, logistiek verkeer, studenten en scholieren. We behoren tot de steden met het grootste aandeel verkeer dat iedere dag vanuit de regio naar de stad reist, het Daily Urban System van Zwolle.

Om Zwolle in de toekomst toegankelijk en bereikbaar te houden, gaan we vaker de fiets pakken, met deelmobiliteit rijden of met het openbaar vervoer reizen. Conform het principe uit de Mobiliteitsvisie en de Omgevingsvisie, waarbij is gekozen voor het STOMP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Mobiliteit als Service (MaaS) en Privé-voertuigen, zetten we in op het realiseren van een netwerk van aantrekkelijke en herkenbare loop- en doorfietsroutes, lanen en wegen en werken we toe naar een mobiliteitstransitie: meer actieve mobiliteit zoals lopen en fietsen in plaats van de auto. Dit is nodig om invulling te geven aan de inbreiding van woningen in de stad en de nog altijd toenemende verplaatsingsbehoefte. Met het oog op de verduurzaming van mobiliteit zetten we zowel vraag gestuurd, als proactief in op het realiseren van elektrische laadpalen om elektrisch rijden aan te moedigen en zetten we de samen met partners de volgende stap in het realiseren van mobiliteitshubs. Zowel in gebouwde voorzieningen net buiten de stadsgrachten, als op bestaande parkeerterreinen in de wijken. Zo willen we in fasen toewerken naar een autoluwe binnenstad en minder autoverkeer door de wijken. Aanvullend willen we toe naar minder, kleinschaliger en schoner vrachtvervoer in de stad. Deze aanpak sluit aan bij ons bestaande actieplan Stadslogistiek en de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (kortweg: ZES).

Door te investeren in duurzame en inclusieve mobiliteitsoplossingen, slimme doorstromingsmaatregelen met verkeersmanagement en goede alternatieven voor (vracht)autoverkeer kan onze stad een verdere groei ook voor het verkeer faciliteren. We streven naar meer gebruik van de fiets en het openbaar vervoer, in combinatie met de auto, maar wel met de ambitie van een autoluwe binnenstad, zodat onze stad voor alle vervoerwijzen bereikbaar blijft, we voldoende keuzevrijheid in mobiliteit blijven garanderen, maar ook de stad leefbaar houden.  

Criteria

We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer, zodanig dat:

  • Mensen keuzevrijheid hebben in vervoersmiddel/route.
  • De belangrijkste bestemmingen kunnen worden bereikt in een betrouwbare reistijd.
  • Bestemmingen gemakkelijk bereikt kunnen worden met de fiets of te voet.
  • De buitenruimte voor een ieder toegankelijk is, passend bij het gebruik van het gebied.
  • De doorstroming van het Openbaar Vervoer naar belangrijke bestemmingen wordt geborgd.
  • Bewoners, scholieren, forensen, bezoekers en bevoorradend verkeer voor hun verplaatsing de juiste (combinatie van) vervoerwijze(n) en moment kiezen, en prioriteit geven aan schoon vervoer.
  • De verkeersinfrastructuur bijdraagt aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de regio, de stad, wijk en de  bedrijventerreinen.
  • Wordt bijgedragen aan de strategische opgaven binnen de grootschalige gebiedsontwikkelingen, op het gebied van onder andere klimaatadaptatie, energietransitie, en circulaire economie

Portefeuillehouder(s)

Gerdien Rots

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Actualisatie projecten Spoorzone

Aanvullende uitgaven

Eén van de belangrijkste gebiedsontwikkelingen binnen de gemeente Zwolle is de Spoorzone. Het gebied staat voor een transformatie van een monofunctioneel gebied met voornamelijk kantoren naar een dynamisch stedelijk gebied met een mix aan functies met onder andere de toevoeging van woningen. Het project ‘Spoorzone’ kent op dit moment twee financiële sporen. Eén is het afbouwen van het station. Het laatste project hiervan is inmiddels uitgevoerde aanbesteding van de Passarelle, een langzaamverkeerverbinding over het spoor tussen de binnenstad en Hanzeland. De planvorming van de Passarelle is mede tot stand gekomen door een samenwerking met de provincie Overijssel en is eind dit jaar formeel afgerond. Een ander project dat bij dit spoor hoort is de gerealiseerde ondergrondse fietsenstalling. Het tweede spoor gaat over de gebiedsontwikkeling van het gebied de Spoorzone met op dit moment de planvorming binnen diverse deelgebieden.  

Binnen het eerste spoor (afbouw station) is een aantal projecten afgerond of een update nodig qua budget. Omdat alle bestedingen binnen het investeringsbesluit Stationsprojecten (2013) vallen worden er in totaliteit geen extra financiële middelen gevraagd. Voor nu kan de Spoorzone haar eigen onder- en overschrijdingen binnen het totale project Spoorzone opvangen, om zo het station af te bouwen. Daarnaast is er een financiële wijziging binnen de gebiedsontwikkeling. Er wordt € 50.000,- verwacht aan dekking van derden door middel van het kostenverhaal. Dit bedrag dekken we nu uit de bestemmingsreserve Spoorzone.

Autoloze zondag

Aanvullende uitgaven

15000

De gemeenteraad heeft op 11 november 2022 de motie ‘Zwolle ademt – autovrije zondag’ aangenomen. De raad roept hierin het college op:
· Komend voorjaar met een voorstel te komen teneinde in 2023 in een zo groot mogelijk, nog te bepalen gebied, een autovrije zondag te organiseren die waar mogelijk aansluit bij de “Europese week van de mobiliteit”.
· De ondernemers en wijk- en buurtverenigingen uit de stad te betrekken bij het organiseren van deze dag. Zodat het een bruisende, autovrije dag wordt voor iedereen in Zwolle. Met mogelijk ook initiatieven voor gezamenlijke fiets- en wandeltochten.

Het college wil voor 2024 klein beginnen. De raad is hier via een informatienota over geïnformeerd. Voorstel voor de invulling van autoloze zondag in 2024 is:
· Minimaal 10 straten zijn op autovrije zondag afgesloten voor autoverkeer.
· De autovrije straten zijn door inwoners georganiseerd met hun buurtgenoten.
· In/rond het centrum vindt één activiteit plaats waarbij inwoners bewust worden gemaakt van de beweeg- en leefruimte die er is als er geen auto’s rijden. Deze activiteit is openbaar toegankelijk.

Hier is € 50.000,- voor nodig om dit te kunnen organiseren. Deze kosten bestaan uit inzet van een projectleider, communicatiebudget, en budget voor de autovrije straten & activiteit. Voor dit jaar is 15.000 euro aan voorbereidingskosten gemaakt om een projectplan voor autoloze zondag uit te werken. Deze kosten zijn ongedekt en voeren we op ten behoeve van deze Berap.

Afwijkingen op kredieten Berap 2023-2

Wijziging dekking VCN - N340

Budgettair neutraal

In 2020 zijn er via voor- en najaarsmoment provinciale subsidies opgevoerd binnen het project VCN-N340 voor in totaal € 290.500,-. Dit moeten we bijstellen naar € 152.702,-. Dit is in overstemming met provincie Overijssel en is in overeenstemming met de uit voeren werkzaamheden. Het gehele bedrag aan lagere baten kan worden opgevangen door lagere lasten. Er is geen sprake van een scope wijziging.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55