Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.3.2 Slimme en duurzame mobliteit

We benutten de bestaande infrastructuur optimaal door in te spelen op (technologische) innovaties in slimme en duurzame mobiliteit

Beschrijving

Onze ambitie is om innovatieve oplossingen in te zetten als bijdrage aan het oplossen van onze mobiliteitsvraagstukken, ter ondersteuning van ons beleid en ons streven om de stad vitaal te houden. Lopen, fietsgebruik en het openbaar vervoer stimuleren, is niet genoeg om de groeiende druk van het verkeer op onze wegen op te vangen. De komst van elektrische deelmobiliteit in Zwolle heeft wel geleid  Daarvoor is ook een slimmer, duurzamer en optimaal gebruik van het bestaande wegennet nodig met behulp van (technologische) innovaties. Ook blijven we ons het komende jaar inzetten om binnen mobiliteit doelstellingen op andere beleidsterreinen, zoals klimaatadaptatie en energietransitie te realiseren.

Binnen het programma “Slim en Duurzaam regio Zwolle” zijn de afgelopen jaren de eerste stappen gezet om te komen tot innovaties binnen mobiliteit en parkeren. Ook in 2023 willen we actief in blijven zetten op samenwerking tussen marktpartijen, werkgevers en overheden met als doel om de bereikbaarheid en leefbaarheid te waarborgen. In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT) zijn afspraken gemaakt over het opstellen van het project Digitalisering van Mobiliteitsdata en de werkagenda Veilig, Slim en Duurzaam. De inzet van het project Digitalisering van Mobiliteitsdata is dat overheden eind 2023 veel data met een grote nauwkeurigheid beschikbaar stellen voor reizigers om goede keuzes voor hun reisgedrag te maken. Het komende jaar vergt dit nog veel voorbereiding.

De aanpak Veilig, Slim en Duurzaam moet de afspraken tussen Rijk en regio vastleggen op het gebied van veilige, slimme en duurzame mobiliteit. Vanuit landsdeel Oost-Nederland kiezen wij voor een aanpak waarin gebundelde projecten ondergebracht zijn in een landsdelig kader waarbij de focus ligt op:

  • Hubs/mobiliteitsknopen (deelmobiliteit, inrichting, gedrag, smart, gebruiksvriendelijkheid/vindbaarheid)
  • Fiets (stimulering, data, deelfietsen)
  • Doelgroepenaanpak (Werkgevers en Scholen) en de integrale gedragsaanpak mobiliteit
  • SMART (digitalisering, ISA)

Uitgangspunt is daarbij inzetten op positieve ervaringen elders, koppelen van projecten tussen regio’s en zorgen voor (ervaren en voldoende) menskracht op het onderwerp. Zo werken we samen aan oplossingen om de stedelijke en de landelijke gebieden op duurzame wijze bereikbaar en leefbaar te houden, zowel binnen de regio’s als van en naar de Randstad en Duitsland.

Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit hebben een sterke onderlinge relatie. De opbouw van de stad en de mobiliteitsvoorzieningen zijn bepalend voor de mobiliteitsvraag en de vervoerwijzekeuze. De komende jaren blijft ook de gebiedsgerichte aanpak en ontwikkeling van gebieden rondom OV-knooppunten een belangrijke drager in het optimaal benutten van de bestaande infrastructuur. Het creëren van gemengde woon-werkgebieden die van oudsher een relatief grote autoafhankelijkheid kennen leidt tot betere benutting van de beschikbare infrastructuur én optimaal gebruik van de beschikbare parkeerplaatsen: overdag (door werknemers) en ’s nachts (door bewoners). Bouwen binnen het stedelijk gebied en nabij OV-knooppunten verhoogt juist de kans op het verkorten van de verplaatsingsafstanden, het gebruik van de fiets en dus lagere parkeernormen.

Criteria

We benutten de bestaande infrastructuur  optimaal door  in te spelen op (technologische) innovaties in slimme en duurzame mobiliteit, zodanig dat:

  • Stakeholders, waaronder bedrijven, in de stad zich mede verantwoordelijk voelen voor de bereikbaarheid, waardoor nieuwe initiatieven ontstaan gericht op collectief vervoer  en deelconcepten.
  • Aantrekkelijke overstappunten (hubs) worden gecreëerd van auto of bus naar deel(e)fiets en kleinschalige vervoersvormen als collectieve taxi’s.
  • Schoon vervoer (voetganger, fiets, elektrische (deel)auto’s, zero emissie goederenvervoer) wordt gestimuleerd.
  • Dit bijdraagt aan het verminderen van het autogebruik en een toename van gebruik van schone (deel)voertuigen.
  • Door betere benutting de aanleg van nieuwe (auto)infrastructuur wordt voorkomen.
  • Er door middel van mobiliteitssturing, verwijzing en tariefdifferentiatie optimale benutting van de verkeersinfrastructuur en parkeerplaatsen ontstaat.

Portefeuillehouder(s)

Gerdien Rots

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Samentrekken budgetten MegaBITS

Budgettair neutraal

De gemeente Zwolle deed in de periode 2019-2023 mee aan het project BITS. Met dit project gebruiken we data om uiteindelijk maatregelen te kunnen nemen om het fietsgebruik te kunnen stimuleren. Dit draagt bij aan de Zwolse mobiliteitsrtransitie die inzet op meer ruimte voor fiets en voetganger. De provincie Overijssel was hierin lead partner.

In 2023 werd bekend dat het nieuwe project MegaBITS definitief is goedgekeurd. Vanaf de zomer 2023 is het project gestart met een looptijd van 3 jaar. De subsidie vanuit het Europese INTERREG programma betreft € 120.000,-. Hier tegenover is € 215.000,- aan gemeentelijke middelen nodig. Dit kan uit bestaande budgetten worden gedekt. De eigen bijdrage betreft 50% vanuit IV (Doel 9.3.1 Moderne informatievoorziening) en 50% vanuit Mobiliteitsbudgetten (doel 6.3.1. Verkeersinfrastructuur).

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55