Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.1.1 Omgevingsvisie

We ontwikkelen samen de kracht van de stad (en regio) met als leidende agenda een inspirerende, uitnodigende, strategische en integrale omgevingsvisie

Beschrijving

Demografische prognoses geven aan dat Zwolle de komende tientallen jaren groeit. Een sterkere groei is niet ondenkbaar, omdat Zwolle steeds meer in trek als aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Dat betekent dat we in Zwolle een slimme groeistrategie nodig hebben om die (extra) groei letterlijk ruimte te kunnen bieden. We zorgen daarbij voor de juiste balans tussen groei, het behouden van de menselijke maat en het borgen van de vele ruimtelijke kwaliteiten die Zwolle rijk is, zowel in de stad als het buitengebied. Denk bij dit laatste aan natuur, landschap en cultuurhistorie. Behalve de toename van het aantal inwoners, leiden ook andere trends en ontwikkelingen tot kansen en opgaven op stedelijk en regionaal niveau. Economische ontwikkelingen, veranderingen in het klimaat, energiegebruik en technologie hebben gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Tegen die achtergrond is in 2021 een Omgevingsvisie Zwolle vastgesteld die de koers uitzet voor de gewenste ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Met de visie als basis zetten we het komende decennium in op een volgende stap in kwalitatieve verstedelijking, de economische ontwikkeling van Zwolle, een aantrekkelijke buitenruimte en het versterken van de relatie tussen stad en landelijk gebied. Door ruimte te geven aan vernieuwing kunnen de transitievraagstukken op het gebied van klimaat, energie, gezondheid, demografie en leefbaarheid in verschillende gebieden opgepakt worden.

Een omgevingsvisie is nooit af. Periodieke bijstelling van de Omgevingsvisie is nodig om goed in te kunnen spelen op continu veranderende maatschappelijke omstandigheden en het effect daarvan op de fysieke leefomgeving.  Het maken en bijstellen van een uitnodigende omgevingsvisie doen we samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Andere belangrijke betrokken partners zijn bijvoorbeeld het rijk, de regiogemeenten, de provincie Overijssel, het waterschap en de GGD. We hebben elkaar nodig om invulling te geven aan de grote opgaven waar we in Zwolle en de regio voor staan. In de omgevingsvisie komt al het beleid voor de fysieke leefomgeving, integraal, gebiedsgericht en in samenhang samen. De inhoud van de visie geeft richting aan een op te stellen omgevingsplan. Daarnaast geeft het richting aan verdere ontwikkeling van de gemeente en helpt het initiatiefnemers om te komen tot haalbare plannen.

Vanuit onze strategische opgave in het centrumgebied zijn voor de gebieden Centrum-stad (Programma 5) en Centrum-spoorzone strategische agenda’s opgesteld. Het centrumgebied is van bovenlokaal belang en vormt het visitekaartje van Zwolle. Het is juist in dit gebied waar grote maatschappelijke opgaven spelen en waar we als gemeente de ruimtelijke structuur willen versterken.

Criteria

Met de Zwolse omgevingsvisie als basis werken we aan een toekomstbestendige ontwikkeling van Zwolle (stad en buitengebied) waar groei, menselijke maat en behoud en versterken van omgevingskwaliteiten met elkaar in balans zijn, zodanig dat:

  • We samen met inwoners, ondernemers, medeoverheden en belangenorganisaties (op de Zwolse manier) aan een sterk Zwolle werken.
  • Er een goede afstemming is met onze medeoverheden Rijk, provincie en Waterschap, ook op instrumenteel niveau (omgevingsvisies).
  • We maximaal gebruik maken van onze ligging en positie in het land.
  • Er concreet invulling wordt gegeven aan de Omgevingswet en bijbehorende transities, zie vooral doel 6.1.3.
  • We altijd anticiperen op veranderingen: toekomstgerichtheid als randvoorwaarde.
  • We verschillende opgaven in de gemeente altijd blijven verbinden: integraal werken als basisvoorwaarde.
  • We altijd zoeken naar meervoudige waardecreatie voor de fysieke leefomgeving.

Portefeuillehouder(s)

Gerdien Rots

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Novex-regio Zwolle

Budgettair neutraal

Rijk en Regio Zwolle werken samen aan de integrale verstedelijkingsopgave voor de regio in directe samenhang met randvoorwaardelijke opgaven voor klimaat, bereikbaarheid en economie/werkgelegenheid. De Verstedelijkingsstrategie voor de regio Zwolle “Warme Harten in een klimaat adaptieve delta" is daarin leidend. Samen met het eerder vastgestelde Plan van Doorpakken voor het NOVI-gebied. In het kader van het Rijksprogramma Novex is de Regio Zwolle daarom van NOVI-gebied, NOVEX-gebied geworden.

Voor de werkzaamheden in 2023 en deels voor 2024 kan worden gewerkt vanuit bestaande en beschikbare middelen vanuit het NOVI-gebied, MIRT en de bijdrage van het NOVEX-gebied. Middels dit voorstel worden de ontvangen bijdragen van de provincie en het NOVEX-gebied geformaliseerd (€ 161.218,-).  

Versnelling Woningbouwopgave

Aanvullende uitgaven

125000

In Zwolle willen we dat iedereen een (t)huis heeft. We zien dat de woningmarkt het in Zwolle, net als in de rest van Nederland moeilijk heeft. Met het project ‘Versnelling Woningbouwopgave’ spant de gemeente zich maximaal in om de realisatie van woningbouw in Zwolle te versnellen. In de opstartfase van het project zijn extra kosten gemaakt voor het projectmanagement. Die waren nodig om een nieuwe manier van werken kracht bij te zetten en waren niet voorzien bij aanvang van het project. Door de acute situatie op de woningmarkt waren we genoodzaakt de sporen van ‘implementatie’ en ‘realiseren van de opgave’ gelijktijdig op te pakken. Dat vroeg om nauwe afstemming en vernieuwend handelen. De overschrijding van het budget bedraagt € 105.000,-. Daarnaast is voor de resterende inzet in 2023 € 20.000,- nodig. De extra financiële aanvraag voor het project woningbouwopgave bedraagt in totaal € 125.000,-.  

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55