Domeinen

Fysiek Domein

Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven en instellingen

We versterken de werkgelegenheid door het creëren van een concurrerend en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen

Beschrijving

Belangrijkste element van een gezonde en vitale economische structuur is werkgelegenheid. Zwolle wil een aantrekkelijke werkstad zijn voor eigen inwoners en de regio. Een stad waar het aantrekkelijk is voor bedrijven om zich te vestigen.

Voor een blijvend krachtig economisch fundament dient een concurrerend ondernemersklimaat te worden gecreëerd, nu en in de toekomst. Voor bedrijven is het van groot belang dat het regionale ondernemersklimaat vertrouwen geeft om te investeren. Ondernemers kiezen voor de strategische ligging van Zwolle en de gemeente creëert de juiste randvoorwaarden waarbinnen bedrijven kunnen vestigen, uitbreiden of vernieuwen.
De gemeente zorgt niet zelf voor de banen, dat doen bedrijven uit de profit sector en non-profit organisaties. Het gaat hierbij zowel om directe als indirecte banen. Want voor het goed kunnen functioneren moet een bedrijf of instelling weer een beroep doen op andere bedrijven en instellingen. De gemeente kan hierbij wel helpen. Een sterk accountmanagement en professionele organisatie dragen hier aan bij. Niet alleen omdat we hiermee in goede tijden de economische structuur en vitaliteit van Zwolle versterken. Tijdens de coronacrisis is ook duidelijk geworden dat bedrijven en instellingen een helpende en meedenkende gemeente waarderen.

En het gaat hierbij niet alleen om de gemeente Zwolle. We werken samen met andere gemeenten in de regio Zwolle. Regionale agendering ten behoeve van het versterken van het vestigingsklimaat in Zwolle en regio is hierbij van belang. Als sterke regio kunnen we ondernemers nog beter van dienst zijn. Binnen een brede economische regio bieden we ruimte aan een grote diversiteit van economische sectoren én de ondernemers die binnen die sectoren actief zijn.

Eén van de belangrijkste succesfactoren voor de economische groei is de aanwezigheid van voldoende geschoolde arbeidskrachten. Eén op de drie ondernemers in onze regio geeft aan dat het tekort aan voldoende en passend geschoold personeel verdere groei in de komende twee jaar zal hinderen. Daarom blijven wij de komende jaren investeren in de Human Capital-agenda. In de Human Capital Investeringsagenda staan centraal:

 • Beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen: voldoende arbeidskrachten nu en op middellange termijn.
 • Inclusiviteit: iedereen doet mee, elk talent telt en krijgt ruimte om te ontwikkelen.
 • Wendbaarheid van mensen en systemen: de uitdaging is ervoor te zorgen dat mensen en organisaties voorbereid zijn op permanente ontwikkelingen en
 • veranderingen in het werk.

Als samenwerkingspartners van Regio Zwolle werken wij aan een inclusieve en wendbare arbeidsmarkt waar vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. Het is en blijft van belang dat we onze integrale aanpak op economie, arbeidsmarkt en onderwijs voortzetten. Hiertoe werken we samen met werkgevers, onderwijsinstellingen, sociale partners, UWV Werkbedrijf, gemeenten, provincies en het Rijk. De Human Capital Agenda maakt onderdeel uit van de Regio Deal Regio Zwolle.

Centraal in 2023 staat de uitvoering van het economisch perspectief. Kern hiervan is dat Zwolle zich wil profileren als Experimentele Hanzestad binnen het stedelijk netwerk Nederland en zich wil inzetten voor het vergroten van de aantrekkingskracht voor nieuwe ondernemers, young potentials en start-ups. Dit door zich binnen de economische regio primair te richten op het versterken van een aantal groeiclusters: de creatieve en slimme (maak-)industrie, de ict & e-commerce en de sector health. Daarnaast zetten we ons in voor Impact ondernemen en circulair ondernemen (zie doel 5.2.1)

Criteria

We versterken de werkgelegenheid door het creëren van een concurrerend en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen, zodanig dat:

 • Bestaande bedrijven door goede en gerichte dienstverlening aan Zwolle blijven verbonden:
  • We ruimte creëren voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen, met passende randvoorwaarden.
  • We focussen op directe en indirecte banen.
  • We samenwerking tot stand brengen tussen onderwijs, ondernemers, overheid, omgeving (4-O's).
  • De tevredenheid over de dienstverlening aan ondernemers stijgt.
 • Nog niet in Zwolle gevestigde bedrijven voor Zwolle kiezen:
  • De groei van het aantal vestigingen minimaal op landelijk niveau ligt.
  • De groei van het aantal nieuwe bedrijven / startende ondernemingen minimaal op het landelijk gemiddelde ligt.
  • Het kwalitatief en kwantitatief aanbod van werklocaties in balans is met de vraag in de markt.
  • De leegstand van kantoren en bedrijfspanden, uitgedrukt in een percentage, in Zwolle onder de respectievelijke landelijke leegstandscijfers ligt.
 • Vanuit onze strategische opgave "Human Capital en topwerklocaties":
  • Een aantrekkelijk ondernemersklimaat wordt gecreëerd voor de clusters health / zorg, kunststoffen, klimaat en energie.
  • De verbinding tussen economie, onderwijs en arbeidsmarkt wordt versterkt.
  • Een beter beeld ontstaat van de groeisectoren, benodigde skills en het arbeidspotentieel in de regio.
  • Een betere geleiding ontstaat van a) werk naar werk, (b) opleiding naar werk en van (c) geen werk naar werk

Portefeuillehouder(s)

Paul Guldemond

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Verkenning Hessenpoort 4

Aanvullende uitgaven

131000

In 2021 is er onderzoek gedaan naar de uitbreidingsmogelijkheden voor Hessenpoort 4. Bestaand Hessenpoort is inmiddels nagenoeg uitverkocht, Hessenpoort 3 gaat in 2024 starten met uitgifte. Daarmee gaat de ontwikkeling van Hessenpoort de laatste fase in, daarna zijn er geen kavels meer beschikbaar voor uitgifte. Vanuit het economisch perspectief is de wens om te kijken naar een uitbreiding van Hessenpoort, het zogenaamde Hessenpoort 4.

Op 13 september 2021 heeft de raad kennisgenomen van de onderzoeksresultaten en is de vervolgstap gecommuniceerd om een financiële verkenning te doen van de uitbreidingsscenario’s. Deze vervolgstappen zijn inmiddels deels uitgevoerd, maar moeten nog afgerond worden. Hierbij hoort ook een actualisatie van het marktonderzoek en de verschillende ruimtelijke scenario's. Dit zal in twee stappen plaatsvinden, eerste stap is een collegebesluit over het principe van uitbreiding van Hessenpoort. Tweede stap is dan de uitwerking hiervan in ruimtelijke en financiële consequenties.

De opgenomen kosten betreffen plankosten voor de reeds uitgevoerde onderzoeken en de nog uit te voeren werkzaamheden tot het einde van de genoemde tweede stap. De raad wordt gevraagd hiervoor een budget van € 131.000,- beschikbaar te stellen. Bij scenariokeuze door de raad zullen (indien aan de orde) kosten voor het vervolg worden opgenomen.

Port of Zwolle

Aanvullende uitgaven

79400

Port of Zwolle gaat een nieuwe fase in. Dit in lijn met het ambitiedocument dat met de gemeenteraad is gedeeld. Het gaat hierbij om de eerste stappen richting verzelfstandiging, waarvoor verdere professionalisering nodig is. Daarnaast gaat het om de verdere verduurzaming. Kosten worden over de 3 betrokken gemeenten gelijkwaardig verdeeld (Kampen, Meppel, Zwolle). Het gaat daarbij:

·Een incidentele bijdrage voor 2023 van 73k ter dekking van op ophoging structurele middelen. Dit is eenmalig nodig; in vervolgjaren wordt deze ophoging vanzelf gecompenseerd vanwege de indexatie;

Afwijkingen op kredieten Berap 2023-2

Regiodeal Port of Zwolle

Budgettair neutraal

De gemeente Zwolle heeft vanuit een gesloten Regiodeal ‘Port of Zwolle’ subsidie ontvangen voor de gebiedsontwikkeling Hessenpoort op het gebied van klimaat, circulaire economie en energietransitie. Deze Berap-aanvraag betreft een administratieve begrotingsprogramma overstijgende wijziging van de verdeling de subsidiegelden naar betreffende projecten binnen de gemeentelijke begroting op basis van werkelijke kosten. Dit geldt ook voor mutaties in reservers. Dit ziet er als volgt uit.  

 • Er zijn 2021/2022 Regiodeal middelen ingezet voor een energieproject ad. € 50.000,-. Daarnaast wordt een deel van de middelen voor smart Energy hub Hessenpoort ingezet. Het gaat om een bedrag ad. € 32.882,-. In deze berap wordt in een aparte aanvraag onder doel 6.4.1. deze bijdrage gemeld. Dit betekent dat de beschikbare middelen voor de Regiodeal Port of Zwolle met € 82.882,- bij doel 5.1.1 naar beneden worden bijgesteld;
 • Daarnaast is de beschikking van de subsidie door de provincie na de behandeling in de raad afgegeven. Deze was € 4.820,- hoger dan het bedrag dat in het raadsvoorstel was genoemd. Verder moet een deel van de dekking worden aangepast op basis van de werkelijke inkomsten;
 • Een deel van het project moet worden gedekt uit eigen middelen. Destijds is gekozen voor de reserve Vastgoed. Naast de hogere bijdrage Regiodeal (€ 4.820,-) heeft de provincie en derden een bijdrage gedaan in de kosten (€ 75.842,-). Hierdoor kan bijdrage van de reserve Vastgoed met € 80.662,- naar beneden worden bijgesteld. Tot slot moet een bijdrage ad. € 25.000,- via reserve nog uit te voeren werken worden verantwoord. In het besluit is dit destijds niet juist vermeld.
Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55