Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.4.1 Energie

We bevorderen dat Zwolle op termijn energieneutraal is

Beschrijving

Het landelijk Klimaatakkoord (in 2019 ondertekend door de VNG) vormt de basis voor de energietransitie in Zwolle. Wij volgen het tijdspad en ritme van het Klimaatakkoord om zo aan te sluiten bij regelgeving en subsidie-trajecten en om in communicatie naar inwoners onze boodschap uit te dragen lijn met het Klimaatakkoord. In het ambitiedocument ‘Zwolle geeft je energie’ (2017) is bepaald dat Zwolle uiterlijk in 2050 energieneutraal wil zijn. In het nieuwe coalitieakkoord van juni 2022 heeft het college deze ambitie aangescherpt en uitgesproken al in 2040 energieneutraal te willen zijn.
In 2017 is met de raad afgesproken dat in 2025 de hoeveelheid CO2-uitstoot in vergelijking met 1990 25% lager ligt en dat we 25% van de totale energievraag op duurzame wijze opwekken. Streven is dit zo te realiseren dat er ook sociaal economische meerwaarde ontstaat voor de inwoners van Zwolle. Bij Criteria staat de verdere uitwerking van deze doelstellingen.

Het behalen van deze doelstellingen betekent een transitie waarin we afhankelijk zijn van de inzet van en samenwerking met veel partijen, de ontwikkeling van innovatie en wetgeving en de beschikbaarheid van kennis, draagvlak en investeringsbereidheid. Waar we staan is weergegeven in de Zwolse Energiemonitor. Uit de Energiemonitor en uit de (als bijlage bij deze begroting gevoegde) Leeswijzer en Samenvatting daarvan blijkt dat we in Zwolle goed op weg zijn met de energietransitie. De daling van de CO2-uitstoot is ingezet en is in lijn met de doelstelling. Van de doelstelling duurzame energie-opwek is nu iets meer dan de helft gerealiseerd of zit in de pijplijn. De toekomst zal uitwijzen hoe enerzijds corona en anderzijds de hoge energieprijzen effect (gaan) hebben op deze trends. We leren dat deze resultaten alleen in intensieve samenwerking met inwoners, woningcorporaties, ondernemers en vele andere betrokken partijen te bereiken zijn. Dit is arbeidsintensief en tegelijkertijd leren we nu welke aanpak werkt.

In deze begroting zijn de activiteiten voor 2023 opgenomen en onderverdeeld in twee pijlers:  pijler Gebouwde omgeving en pijler Grootschalige energie infrastructuur voor opwek. Het betreft het realiseren van ambities die al zijn vastgesteld door College en Raad en beschreven in de Aangescherpte Strategie Energietransitie van september 2020.
De financiële omvang van het programma is afgelopen jaren toegenomen en zal dat de komende jaren ook doen. De gevraagde financiële inzet van de gemeente is de basisinzet. Deze is mede nodig is om extra gelden binnen te halen vanuit het Rijk en Europa. Hiermee kunnen we gemeentelijke co-financiering aantonen en projecten gereed krijgen voor goede subsidie-aanvragen. De structurele middelen in deze begroting zijn bedoeld voor continuering van de huidige koers van het programma. Daarnaast zijn in het coalitieakkoord van juni 2022 en via het Rijk extra middelen voor de energietransitie beschikbaar gekomen. Gezien de stijgende energieprijzen worden deze middelen vooral ingezet op besparen in de gebouwde omgeving voor kwetsbare doelgroepen.

Criteria

We bevorderen dat Zwolle op termijn energieneutraal is, zodanig dat:  

 • Er een verschuiving plaatsvindt van een energiehuishouding die gebruik maakt van fossiele brandstoffen naar een energiehuishouding die gebruik maakt van hernieuwbare bronnen waarbij het energieverbruik van gas en elektra afneemt en het % duurzaam opgewekte energie stijgt.
 • In 2025 de hoeveelheid CO2-uitstoot in vergelijking met 1990 25% lager ligt en dat we 25% van de totale energievraag op duurzame wijze opwekken (plan van aanpak)
 • Voor de gebouwde omgeving:
  • In de periode 2015 - 2025 minimaal 25% energiebesparing wordt gerealiseerd, ofwel een verlaging van het energiegebruik (achter de meter) van 1,6 PJoule per jaar.
  • de gemeentelijke organisatie per 2030 energieneutraal is.
 • Voor grootschalige duurzame opwek:
  • Bij het beoogde doel van 25% reductie de uitstoot in 2025 maximaal 375 kton bedraagt (exclusief vervoer en vervoer) ten opzichte van de 500 kton in 1990.
  • In 2025 van het resterende energieverbruik van 4,8 PJ per jaar, minimaal 25% (1,2 PJ per jaar) grootschalig duurzaam wordt opgewekt, hetgeen leidt tot een vermindering van CO2 uitstoot ter waarde van circa 125 kiloton.
 • Energie wordt ingezet als motor voor een toekomstbestendige ontwikkeling, waarbij wordt gewerkt aan én de verlaging van de CO2-uitstoot én gebieden waardevol worden en blijven en waarbij de (regionale en lokale) economie én de sociale infrastructuur van Zwolle en regio wordt versterkt (realiseren van sociaal-economische meerwaarde).

Portefeuillehouder(s)

Arjan Spaans

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Energietransitie bijdragen vanuit diverse doelen ivm doel overschrijdende activiteiten

Budgettair neutraal

De gemeente Zwolle werkt in samenwerking met verschillende organisaties hard aan de energietransitie. Vanuit energietransitie (begrotingsdoel 6.4.1) worden diverse activiteiten opgepakt die een relatie hebben met beleidsvelden op andere doelen. Deze beleidsvelden doen een bijdrage in de uitvoering.   

Vanuit het budgetrecht van de raad wordt programma-overstijgende overheveling van budget gemeld aan de raad. Via deze berap vindt formele besluitvorming plaats van deze budgetneutrale ophoging van het budget energietransitie op doel 6.4.1:

 • € 75.000,- verhoging krediet wijkuitvoeringsplan Dieze, te dekken door een bijdrage vanuit krediet "aanvraag 2e tranche stimuleringsfonds volkshuisvesting" (doel 6.2.1)
 • € 50.000,- verhoging budget energie - basisfinanciering initiatieven voor 3 jaren (2023-2025), te dekken door een bijdrage van 3 x € 50.000,- vanuit budget wijkinitiatieven (doel 7.1.1) conform besluitvorming college 18/7/23.  
 • € 32.882,- verhoging budget Utiliteit/Grootschalig, te dekken door een bijdrage vanuit de reeds beschikbare rijkssubsidie Regiodeal Port of Zwolle (doel 5.1.1).
 • € 50.000,- verhoging budget Utiliteit voor 3 jaren (2023-2025), te dekken door een bijdrage van 3 x € 50.000,- vanuit krediet aanpak bedrijventerreinen (doel 5.1.1).
Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55