Domeinen

Fysiek Domein

Doel 7.1.4 Vastgoed

Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad

Beschrijving

De gemeente Zwolle heeft regie op vastgoed waarbij het draait om maatschappelijk waardecreatie vanuit de activiteiten in het gebouw. Het gaat hierbij voornamelijk om het huisvesten van functies die erop zijn gericht om de aantrekkingskracht van Zwolle te versterken. Diverse maatschappelijke organisaties in de stad maken voor hun activiteiten gebruik van gemeentelijk vastgoed. We zien ons gemeentelijk vastgoed als een middel om ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen en activiteiten te faciliteren of aan te jagen. Door focus te leggen op vraagstukken die spelen binnen de stad vanuit een maatschappelijke context, kan het gemeentelijk vastgoed de maatschappelijke betrokkenheid en cohesie in de wijken en stad versterken.

In 2022 is het programma Maatschappelijke Voorzieningen vastgesteld en het programmateam samengesteld. In 2023 geven we uitvoer aan deze nieuwe manier van werken:

  • Van focus op stenen/vastgoed, naar focus op de maatschappelijke opgave en voorzieningen in de wijken;
  • Van versnippering van kennis en ervaring op het gebied van maatschappelijke organisatie binnen de gemeente Zwolle, naar bundeling van kennis en ervaring binnen één programma;
  • Van zicht op de voorzieningenopgave per sector, naar zicht op de totale opgave;
  • Van zicht op de huidige behoefte aan voorzieningen naar zicht op de behoefte over 10 tot 15 jaar.

We pakken dit gebiedsgericht op, samen met partijen werkzaam in de wijk. Een interactief proces! In 2023 leveren we twee brede verkenningen in twee wijken op, met als doel om te komen tot toekomstgerichte, samengestelde voorzieningen in aansluiting op de leefstijl en de sociale behoeften.

Vastgoedmanagement realiseert een optimale afstemming tussen de verschillende opgaven in de stad (huisvestingsvragen) en aanbod. We streven naar een solide en duurzame vastgoedportefeuille, die inspeelt op de maatschappelijke vraag en gericht is op financiële stabiliteit. Daarnaast dient het gemeentelijk vastgoed toekomstbestendig te zijn en kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de strategische opgave, zoals de "energietransitie". Door een brede aanpak van verduurzaming binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille ontstaan kansen om deze transitie verder vorm te geven. De routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed voor de gemeente Zwolle is in ontwikkeling en zal dit proces vormgeven.

De kern van ons gemeentelijk vastgoedbeleid is vastgelegd in een Nota Vastgoed-management welke wordt geactualiseerd naar een nieuwe Kadernota Vastgoedmanagement. Het monitoren van de maatschappelijke en financiële prestaties van de vastgoedportefeuille is een continu proces, met aandacht voor de huurders-tevredenheid, kwaliteit van gebouwen en afstemming van vraag naar en aanbod van vastgoed.

Criteria

Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad, zodanig dat:

  • Een toekomstgerichte solide en duurzame vastgoedportefeuille wordt gerealiseerd die is gericht op zowel maatschappelijke vraag als op financiële stabiliteit;
  • Maatschappelijke en culturele vraagstukken m.b.t. huisvesting worden gefaciliteerd;
  • Er een goede afstemming tussen vraag en aanbod is;
  • Een maximale bijdrage wordt geleverd aan de energietransitie door de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed;
  • De kwaliteit van de gebouwen in stand blijft en door het optimaliseren van de onderhoudssystemen een reductie van kosten gerealiseerd wordt.

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Meerkosten schoonmaak gymzalen

Budgettair neutraal

Vanwege de aansprakelijkheid is het noodzakelijk dat er structureel dieptereiniging en keuring van de vloeren van de gymzalen gaat plaatsvinden. Dat wordt op dit moment nog niet gedaan. Dit kost € 25.000,- per jaar. De extra kosten dekken we uit het budget vandalismeschade bij onderwijsinstellingen. De laatste jaren blijkt dat er minder kosten vanwege vandalisme zijn.

Vervangingsinvesteringen (VVI) gemeentelijke panden

Budgettair neutraal

In het Najaarsmoment van 2022 is besloten dat de systematiek voor het bekostigen van het onderhoud per 2023 te wijzigen. Vanaf 2023 wordt een deel van het onderhoud op de balans geactiveerd als vervangingsinvesteringen (VVI). Om investeringen te kunnen activeren is een investeringskrediet nodig. De nieuwe afschrijvingstabel was destijds nog niet bekend, waardoor deze nog niet aangevraagd konden worden. Er is een investeringskrediet van € 2.545.868,- nodig. Dit resulteert in € 108.000,- aan kapitaallasten. In het Najaarsmoment van 2023 was een stelpost van € 150.000,- begroot, dus een structureel voordeel van € 42.000,-. Op basis van de nieuwe afschrijvingstabel kan ook de onttrekking aan de onderhoudsreserve worden aangepast. Zowel de lasten als de onttrekking kunnen omlaag met € 1.871.077.

Afwijkingen op kredieten Berap 2023-2

Verhoging voorbereidingskrediet Bruisend Trefpunt

Aanvullende uitgaven

85000

In 2020 is er een voorbereidingskrediet ter beschikbaar gesteld ad € 45.000,- door het college ‘voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie om de fysieke mogelijkheden om de Stadkamer en Wijkcentrum De Pol te integreren tot één wijkcentrum voor Zwolle Zuid, genaamd Bruisend Trefpunt. In het Najaarsmoment van 2022 is op basis van de haalbaarheidsstudie, uitgaande van een interne verbouwing en verduurzaming van de begane grond een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 10.450.000,-.

Als gevolg van het vertrek van Landstede op de bovenliggende verdieping en mogelijke plannen van het naastgelegen zorgcomplex worden de eventuele raakvlakken en mogelijke invloed van deze ontwikkelingen op het project onderzocht. Om de gevolgen en de mogelijke kansen te onderzoeken is de voorbereidingsfase doorgelopen en is een aanvullend incidenteel voorbereidingskrediet van € 85.000,- nodig.

Kredietverhoging Stadsfoyer Stadshagen

Aanvullende uitgaven

145000

De ontwikkeling van de Stadsfoyer geeft invulling aan de ontwikkelopgave dat invulling geeft aan het ontwikkelen van een maatschappelijk programma in het nieuwe winkelcentrum van Stadshagen. Het wordt beoogd een centraal punt voor ontmoeting en verbinding van alle functies (blurring n een echt stadshart) te worden. In mei 2022 heeft de gemeenteraad besloten tot aankoop van de Stadsfoyer. Er is hiervoor een investeringskrediet van € 16 mln. beschikbaar gesteld.

Door een uitlopende planning van de ontwikkeling, de sterk stijgende bouwkosten en rekenrente en het toevoegen van gebouwkwaliteit om het ook een fijn gebouw te laten zijn om in te werken en te bezoeken, wordt het gebouw duurder. Hoeveel erg aanvullend nog is, dat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Ook is het op dit moment nog niet duidelijk in hoeverre er binnen de aanwezige budgetten van Cultuurhuis, financiële ruimte ter dekking van de aanvullende investering aanwezig is.

In 2022 en 2023 is onder begeleiding van de gemeente met alle (negen) betrokken stakeholders gewerkt aan een gedragen indelingsontwerp en is met hen een missie en visie voor de Stadsfoyer vastgesteld. Ook is de kwaliteit van de te realiseren locatie verder uitgewerkt. Aanvullend is een verhoging van het voorbereidingskrediet nodig om regie te blijven houden op het zeer intensieve proces om te komen tot realisatie vanuit de gemeente Zwolle. Namelijk van ad € 195.000,-. Verdeeld over € 145.000,- in 2023 en € 50.000,- in 2024.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55