Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.1.3 Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving

We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium

Beschrijving

Vanuit de nieuwe Omgevingswet is een omgevingsvisie en een omgevingsplan, als opvolger van het bestemmingsplan, verplicht. Beide instrumenten geven samen de actuele kaders voor de fysieke leefomgeving, waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn en waaraan wordt getoetst. De komende periode werken wij actief verder aan het implementeren van de Omgevingswet door het uitwerken van diverse sporen. Het spoor omgevingsvisie (zie doel 6.1.1) is inmiddels afgerond. Het spoor omgevingsplan wordt verder uitgewerkt en loopt door tot in elk geval najaar 2024. Alle sporen werken integraal, waarbij de gehele organisatie van de fysieke leefomgeving organisatie breed wordt betrokken. Het gaat niet alleen om de inhoud van de regels waaraan getoetst moet worden in het kader van aanvragen voor bijvoorbeeld bouwen. Het betreft ook het herzien van de procedures, om afspraken die nodig zijn om integraal te kunnen werken, om aanpassing van ICT om digitaal te kunnen werken enz.
Nu er nog onzekerheid is over het in werking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2023 en het digitale stelsel nog niet klaar is, waardoor het omgevingsplan nog niet ten volle kan worden vormgegeven, werken wij bovendien aan het implementeren van de tijdelijk alternatieve maatregelen  die per september bekend zullen worden om de overgangsfase zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Criteria

We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium, zodanig dat:

  • Concreet invulling gegeven wordt aan de Omgevingswet met bijbehorende transities.
  • Samenhang tot stand gebracht wordt tussen beleid, regels, vergunningen en beheer.
  • Samengewerkt wordt met inwoners, bedrijven en instellingen in gemeente en regio, op basis van gedeelde informatie.
  • Zorggedragen wordt voor evenwicht tussen rechtszekerheid en flexibiliteit.
  • Begeleiding van initiatieven en afhandeling van aanvragen op een vlotte wijze en binnen de wettelijke termijnen plaatsvindt.

Portefeuillehouder(s)

Gerdien Rots

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Bouwleges

Aanvullende inkomsten

650000

De baten uit bouwleges kunnen in 2023 met € 1.150.000,- worden verhoogd. Daarnaast ramen we € 500.000,- meer lasten. In de raming hebben we rekening gehouden met de huidige stand van zaken en de nu lopende aanvragen. We rekenen met kengetallen op basis van ervaringen uit voorgaande jaren, waarbij we ook kwalitatief oordelen over grotere aanvragen. Deze raming hebben we behoudend opgesteld omdat het soms meer tijd in beslag neemt om tot definitieve verlening te komen en de baten in een volgend jaar kunnen vallen. De hogere lasten betreft benodigde aanvullende inzet, door voornamelijk team bouw, en een inschatting van de benodigde capaciteit in 2023 met doorloop naar 2024. Op deze wijze hoeven we voor de werkzaamheden in 2024 niet met een knelpunt te komen en dat we op deze manier niet scheef gaan lopen in de maximaal kostendekkende baten, met mogelijk nadelige gevolgen bij een eventueel bezwaar.

Omgevingswet gerelateerde activiteiten

Budgettair neutraal

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanuit het programma Omgevingswet wordt de gemeentelijke organisatie hierop voorbereid. Voor 2023 is er voor de 2e helft van het jaar budget nodig om op 1-1-2024 voldoende klaar te zijn. In 2024 met een doorloop naar 2025 zitten we in een overgang met nog veel “oude” aanvragen die behandeld moeten worden, er ervaring opgedaan wordt met de nieuwe wetgeving en verder gewerkt wordt aan het omgevingsplan. We verwachten eind 2023 nog een hausse van aanvragen die onder het oude regiem behandeld moeten worden en we verwachten ook een tijdelijke toename van het aantal ingediende bezwaarschriften. Daarnaast moet ook bij de behandeling van bezwaarschriften ervaring opgedaan worden met de nieuwe wetgeving. Vanuit het programma is er geïnventariseerd wat er nodig is voor een goede overgang en implementatie en dit is gebundeld in deze aanvraag. Dit is mede van groot belang gelet op de versnelling woningbouw en andere (grote) bouwinitiatieven.

Hiervoor wordt in 2023 € 852.000,- voor 2024 € 1.080.000,- en 2025 € 682.000,- aangevraagd. Vanuit het Rijk worden er voor de jaren 2023-2025 gelden ontvangen. Daarnaast worden er vanaf 2024 milieuleges ingevoerd, inschatting voor Zwolle een opbrengst van jaarlijks € 45.000,- en worden de beschikbare gelden voor aanpassen bestemmingsplannen (wordt omgevingsplan) voor de jaren 2023-2025 ingezet. Inschatting voor nu is dat de rijksgelden, de milieuleges en gelden bestemmingsplannen voldoende zijn om de kosten 2023-2025 te dekken.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55