Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.1.4 Erfgoed

We onderzoeken en koesteren het Zwolse erfgoed en zetten het in als één van de leidende en inspirerende thema's bij ruimtelijke ontwikkelingen

Beschrijving

Zwolle is rijk aan erfgoed. Dat is een belangrijke (ruimtelijke) kwaliteit. Zwolle behoort tot de grote monumentengemeenten in Nederland. Er zijn 481 rijksmonumenten, 1 archeologisch rijksmonument en 294 gemeentelijke monumenten. De historische binnenstad met een aangrenzende singelrand zijn aangewezen als beschermd stadsgezicht. Daarnaast zijn er vele gebouwen, objecten en structuren die vanuit hun cultuurhistorische waarde Zwolle tot Zwolle maken. Hier laten we zo veel mogelijk Zwollenaren en bezoekers van genieten (zie doel 5.2.2.). Ons erfgoed onderscheid ons van andere plaatsen en is medebepalend als aantrekkelijke vestigingsfactor. Het vertelt over onze bewoningsgeschiedenis en vormt een creatieve verbinding vanuit ons verleden als een inspirerende bron voor het heden en voor de toekomst. Het is daarom van groot belang om ons erfgoed op een goede manier in stand te houden door restauratie, onderhoud en passende wijzigingen. Zodoende blijft ons erfgoed toekomstgericht en toekomstbestendig. Daarnaast leveren archeologisch en bouwhistorisch onderzoek nieuwe inzichten op over onze mooie historie en zijn ze regelmatig de enige bron voor onze geschiedschrijving. We koesteren daarom ons erfgoed, doen er onderzoek naar en zorgen samen met onze partners in de stad voor een duurzame instandhouding. Ons erfgoed vormt een leidend en inspirerend principe in ruimtelijke ontwikkelingen en om dat te behouden gaan we een nieuwe erfgoedvisie opstellen.

Criteria

We onderzoeken en koesteren het Zwolse erfgoed en zetten het in als één van de leidende en inspirerend thema's bij ruimtelijke ontwikkelingen, zodanig dat:

  • de monumentale- en cultuurhistorische waarden in Zwolle in stand worden gehouden en de kwaliteit behouden blijft of wordt versterkt.
  • het beheer en behoud van het archeologisch bodemarchief op een goede manier plaatsvindt.
  • de eigenheid van de plek inspirerend is bij ontwikkelingen en daarmee bijdraagt aan een betere (ruimtelijke) belevingswaarde.
  • door archeologisch en bouwhistorisch onderzoek de waarde van het Zwolse erfgoed beter kan worden geduid.
  • de onderzoeksresultaten richtinggevend zijn voor planaanpassingen en ontwikkelingen.

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Vervolg nagedachtenis Joan Derk van der Capellen tot den Pol

Budgettair neutraal

Na het bestuurlijk proces (raad 19 april 2022, 6 maart 2023) over het vervolg van het levend houden van de nalatenschap van Joan Derk van der Capellen tot den Pol is hierover met de Provincie Overijssel overlegd. Op basis van de wijziging van het tentoonstellen van de beeldengroep naar het uitvoeren van het projectplan de Beelden van Joan Derk van der Capellen tot den Pol is de subsidie die de gemeente Zwolle ontvangt aangepast van € 100.000,- naar € 45.000,-. Tegenover deze lagere bijdrage van de Provincie staan ook lagere lasten en wordt het nieuwe projectplan conform besluit uitgevoerd. Dit sluit aan bij het doel om onze positie als historische stad te versterken door beleefbaar erfgoed.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55