Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie

Wij zijn een wendbare, samenlevingsgerichte organisatie die werkt met én voor de stad

Beschrijving

Het college is ambitieus. Dat vraagt een organisatie die de politiek bestuurlijke ambities op een professionele manier ondersteunt en uitvoert, en medewerkers die het beste uit zichzelf en uit elkaar halen. De stad is gebaat bij intensieve samenwerking tussen de vele partners. Door het bundelen van krachten en kwaliteiten bereiken we meer. Het doel is dat elke professional van de gemeente Zwolle hiernaar kan en wil handelen.

De omstandigheden en het gewenste resultaat zijn leidend, niet de procedures. Een deel van ons werk wordt minder voorspelbaar en ook met wie we dit doen. Dit vraagt van medewerkers om anders te kijken, anders te denken en anders te doen.

De gevolgen van Corona en het hybride werken stellen nieuwe vragen aan onze organisatie t.a.v. onze manier van werken. We zijn flexibel en de omstandigheden blijven onze adaptiviteit vragen. We investeren in Opgavegericht werken omdat dat ons in staat stelt om vraagstukken integraal op te pakken. De arbeidsmarkt verandert. Dat vraagt continue aandacht om een aantrekkelijke werkgever te zijn en blijven voor de talenten die we nodig hebben.

We hebben een inclusieve samenleving, een inclusieve regionale arbeidsmarkt en zijn daarbinnen een inclusief werkgever. Dit betekent dat we van elkaar accepteren dat we anders zijn. Dat we daar de meerwaarde van inzien. (Zwolse) burgers en organisaties ervaren en (h)erkennen ons als organisatie met een divers samengesteld personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de Zwolse samenleving.

Criteria

Wij zijn een wendbare, samenlevingsgerichte organisatie die werkt met én voor de stad, zodanig dat:

  • Medewerkers ruimte krijgen voor initiatief, uitnodigend zijn en zich faciliterend opstellen.
  • Medewerkers duurzaam inzetbaar zijn.
  • Leidinggevenden in staat zijn om hun medewerkers te ontwikkelen en te stimuleren om de (strategische) ambities van de gemeente Zwolle te realiseren.
  • We een aantrekkelijke werkgever zijn door een goede balans tussen werk en privé mogelijk te maken.
  • Burgers en organisaties de gemeente Zwolle ervaren en (h)erkennen als een organisatie met een divers samengesteld personeelsbestand.
  • Het aantal medewerkers met een garantiebaan minimaal het door het Rijk vastgestelde streefgetal is.

Portefeuillehouder(s)

Paul Guldemond

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Externe uitbreiding vergaderzalen

Budgettair neutraal

De groei van de organisatie en de behoefte van medewerkers om meer hybride te vergaderen heeft geresulteerd in een te kort aan (hybride) vergaderzalen in het Stadskantoor. Door tijdelijk kantoorruimte te huren in de commerciële plint aan de Koggelaan en deze in te richten als vergaderzalen, kan de problematiek rondom vergaderruimtes (voorlopig) ondervangen worden. Daarnaast geeft deze tijdelijke periode ruimte om te onderzoeken welke huisvesting voor medewerkers nodig is om de groei van de organisatie in de aankomende jaren op te vangen.

De verbouwing (kosten € 50.000) zal in 2023 plaatsvinden en gedekt worden binnen de bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten.

Inzet Blik

Budgettair neutraal

De organisatie groeit en is in ontwikkeling. De inzet van van BLIK (loopbaanontwikkeling) groeit, zowel in -als extern gestaag door. De vele trajecten vragen om een juiste administratieve afhandeling en ondersteuning. UItbreiding met een (administratieve) ondersteuner van het team BLIK is dan een logisch gevolg van het succes. Deze uitbreiding van 0,62 fte (schaal 6 incl. overhead) à € 61.000,- structureel kan opgevangen door een hoger externe dekking en lagere kosten. De dekking is met name extern hoger doordat er meer externe trajecten worden uitgevoerd en het tarief onlangs is geïndexeerd. Dat laatst was al 5 jaar niet gebeurd. Tevens dalen de externe inhuurkosten doordat, door de komst van ondersteuner, de BlIK-adviseurs efficiënter kunnen werken.

Vrijval overhead medewerker jeugd

Lagere uitgaven

29000

In de begroting 2024 wordt voor beleidsmedewerkers jeugd structurele financiering aangevraagd. Dit is deels ter vervanging van incidentele financiering die hiervoor eerder in het kader van het Sociaal herstelplan is toegekend. Om deze reden kunnen de resterende incidentele middelen komen te vervallen. In doel 2.3.1 staat de vrijvallende loonsom, in dit voorstel de bijbehorende overhead.

Afwijkingen op kredieten Berap 2023-2

Aanschaf keukenapparatuur stadskantoor en Stadshuis

Budgettair neutraal

In het stadskantoor en op het stadhuis wordt een aantal keukenapparaten vervangen, doordat de kans op (volledige) uitval groot is. In de eerdere verbouwingen zijn deze niet meegenomen omdat ze toen nog niet aan vervanging toe waren. Het gaat om een vervangingsinvestering (krediet) van € 80.000,- waarvan de kapitaallasten in de toekomst door de stelpost vervangingsinvestering Bedrijfsvoering gedekt kan worden.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55