Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Doel 8.1.3 Regio Zwolle

Regio Zwolle

Beschrijving

In juni 2022 is het nieuwe college van start gegaan. In het coalitieakkoord 2022 – 2026 is aangegeven dat wij samen werken aan een duurzame, inclusieve en sociale toekomst, waarin alle inwoners van Zwolle gelijke kansen hebben om mee te doen. De opgaven die er liggen op het gebied van fysieke en sociale ontwikkeling van onze stad zijn groot. De opgaven stoppen niet bij de gemeentegrenzen en ook het schaalniveau waarop wij deze opgaven oppakken is groter dan de stad. In Regio Zwolle-verband pakken wij daarom opgaven op, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, wonen, bereikbaarheid, ontwikkeling van menselijk kapitaal en een economie die bijdraagt aan brede welvaart. Daarnaast heeft het landschap hier veel kenmerken die ook in de rest van Nederland voorkomen. Onze regio is eigenlijk Nederland in het klein. Regio Zwolle is een samenwerking tussen 22 gemeenten en 4 provincies. In Regio Zwolle werken we bestuurlijk en ambtelijk samen op basis van regionale opgaven in een netwerk van overheid, ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Zwolle is onderdeel van veel netwerken: in de regio, in stedelijke netwerken, VNG, G40, in de provincie, in Nederland en als stad in Europa. De Regio Zwolle blijft voor ons cruciaal. Voor het samen realiseren van bovenstaande grote opgaven. En om samen op te trekken richting Den Haag en Brussel. Als grootste stad hebben we binnen de Regio Zwolle een speciale rol. Die verantwoordelijkheid blijven we nemen. Zonder Rijk, provincie en regio kan Zwolle zijn ambities niet waarmaken. En andersom ook niet. Daarom willen wij onze partners uitdagen om concreet bij te dragen aan de opgave waar we samen voor staan. Of het gaat om het bouwen van woningen in de hele regio, het verbeteren van de bereikbaarheid met de provincie, het verduurzamen van de economie met het Rijk en de schone mobiliteit per spoor met Europa. In al deze netwerken en samenwerkingsverbanden pakken we onze rol als verbinder.

Regio Zwolle is de afgelopen jaren gegroeid in grootte, relevantie en opgaven. In regioverband en samen met het Rijk werken we aan brede welvaart, een verstedelijkingsstrategie, menselijk kapitaal, bereikbaarheid, energietransitie en onze ambitie om de klimaatbestendige (economische) groeiregio van Nederland te worden. We zien dat het steeds belangrijker wordt dat we integraal vanuit de opgave sturen. De actuele vraagstukken doen een ander beroep op ons als overheid in samenwerkingsprocessen. We kunnen het steeds minder alleen en het is belangrijker dan ooit dat we veel meer aan de voorkant sturen op ontwikkelingen. De regionale schaal is steeds vaker het niveau om opgaven aan te pakken en er gaat steeds meer geld naar regio’s. Investeringen die bijdragen aan sociaal economische structuurversterking en fysiek ruimtelijke opgaven. Meer dan zes departementen werken samen met de Regio!

Regio Zwolle werkt vanuit basisfinanciering voor procesregie, programmamanagement, lobby, communicatie en netwerkstrategie. Op de opgaven wordt gewerkt met zogenaamde coalition of the willing, De gemeente Zwolle is financiële gastheer voor het Regio Zwolle bureau en de daarbij horende regionale budgetten. Dit doel is ingesteld om de regionale budgetten, waarvoor de gemeente Zwolle financieel gastheer is, afzonderlijk te presenteren. De Zwolse budgetten staan onder doelen in de overige hoofdstukken van de Zwolse begroting.

Criteria

Wij werken regionaal samen binnen de Regio Zwolle, zodanig dat:

  • De Regio Zwolle één van de economische topregio’s blijft
  • Een duurzame relatie tussen Regio Zwolle en het Rijk behouden blijft en verstevigd wordt.
  • Per regionaal dossier bekeken kan worden wat het best passende schaalniveau is van samenwerking.

Portefeuillehouder(s)

Peter Snijders

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht

Budgettair neutraal

Ruimte voor de Vecht is een langjarig programma waarin vele partners samenwerken. Een van de randvoorwaarden om het programma goed te kunnen uitvoeren, borgen en monitoren is het organiseren van penvoerderschap namens de partners. Regio Zwolle is voor de periode 2023-2026 de penvoerder van Ruimte voor de Vecht. Het programma conformeert zich hiermee aan de beleidscyclus en de daaruit volgende richtlijnen van de gemeente Zwolle voor de gehele periode. De kosten worden volledig doorberekend aan de deelnemende partijen: € 523.000,- in 2024, € 544.000,- in 2025 en € 567.000,- in 2026.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55