Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Doel 8.1.2 College

Het college versterkt de samenwerking op verschillende schalen om tot toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen

Beschrijving

In juni 2022 is het nieuwe college van start gegaan. In het coalitieakkoord 2022 – 2026 is aangegeven dat wij samen werken aan een duurzame, inclusieve en sociale toekomst, waarin alle inwoners van Zwolle gelijke kansen hebben om mee te doen. Zwolle staat er goed voor. De stad is een economische motor in het oosten van ons land. Tegelijkertijd is de dynamiek en complexiteit in de samenleving ongekend. We leven in een tijd waarin crisissen elkaar opvolgen of cumuleren. De coronacrisis, de energiearmoede als gevolg van explosief gestegen energieprijzen, het urgente vraagstuk met betrekking tot de opvang van vluchtelingen, de tweedeling in de samenleving, de noodzaak tot verduurzaming van onze energiebronnen, de stikstofproblematiek.  We hebben ons te verhouden tot al deze vraagstukken. Als lokale overheid staan we het dichtst bij onze inwoner. Samen met onze inwoners, maatschappelijke organisaties, de markt en medeoverheden zoeken we naar en werken we continu aan oplossingen en maatregelen. We kiezen in onze aanpak voor een waardengedreven benadering met het merk Hartstad Zwolle om op die manier samen met onze partners doelgroepen aan ons te binden. We gaan deze uitdagingen met vertrouwen aan, waarbij het uitgangspunt is dat we het samen doen. We werken het komende jaar aan de brede welvaart van Zwolle, waarbij de transitie naar een duurzame samenleving een van de grote opgaven is.

We blijven inzetten op het zo simpel mogelijk communiceren met onze inwoners en we zijn digitaal, fysiek en telefonisch goed bereikbaar. De nieuwe participatieaanpak die eind 2022 door de raad wordt vastgesteld, is de komende jaar onze leidraad voor de participatie met onze inwoners, niet alleen voor ons maar ook voor initiatiefnemers in de stad. Daarnaast vinden we het belangrijk om ook kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij onderwerpen die voor hen van belang zijn. Om die reden continueren we de kinderraad en zetten we in op een kinderburgemeester. In het coalitieakkoord staat ook dat het debat in de raad de hartslag is van de lokale democratie. Daarom zullen we als college meer opiniërende voorstellen voorleggen aan de raad.

Criteria

Het college versterkt de samenwerking op verschillende schalen om tot toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen, zodanig dat:

  • de economische en sociale innovatiekracht van stad en regio zich verder ontwikkelt
  • er samen met inwoners en partners in de stad continu gewerkt wordt aan oplossingen en maatregelen voor diverse vraagstukken

Portefeuillehouder(s)

Peter Snijders

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Huldiging PEC Zwolle

Aanvullende uitgaven

124000

Sport verbindt, verbroedert en brengt talenten verder, ook in Zwolle. PEC Zwolle werkt aan samen successen neerzetten, sportief en maatschappelijk. Na een jaar in de eerste divisie promoveerde PEC Zwolle naar de eredivisie. Deze mijlpaal voor PEC Zwolle en voor Zwolle werd bekroond met een gemeentelijke huldiging. Deze vond plaats in een ander maatschappelijk klimaat dan de huldiging bij het winnen van de KNVB beker in 2014. Dit werkte ook door in de kosten die noodzakelijk waren.

Sinds de periode van Covid-19 is het kostenpeil voor live bijeenkomsten flink toegenomen. Vanwege de festivalperiode was het aanbod aan evenement-partijen beperkter en lagen prijzen daardoor hoger. Ook op het gebied van veiligheid zijn de standaarden aanzienlijk veranderd ten opzichte van 2014, hetgeen hogere kosten met zich meebrengt voor de inzet van verkeersregelaars, ‘afhekken’ van het evenemententerrein, begeleiding en beveiliging. Het evenement, dat goed werd bezocht en plaatsvond zonder incidenten, heeft uiteindelijk € 124.000 incidenteel gekost, waarvoor geen budget is/was.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55