Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Beschrijving

In het programma Algemene dekkingsmiddelen begroten we de inkomsten die geen specifieke bestemming hebben. Deze inkomsten kunnen we op verschillende manieren gebruiken om de activiteiten in de overige programma’s te financieren.

De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de gemeentefondsuitkering die we ontvangen van het rijk, en de opbrengst uit de onroerende zaakbelasting (OZB). Ook ontvangen we andere belastinginkomsten en winstuitkeringen.

In dit programma zijn ook het renteresultaat, de algemene reservemutaties, de post onvoorzien, de vennootschapsbelasting en de concernstelposten geraamd.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2023-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

 

Doel 

Omschrijving 

 Berap-2  

2024

2025

2026

2027

1.1.3

Integraal bestedingsvoorstel vluchtelingen en asielzoekers 

         12.577.180

10.1.1

 - Dekking: gereserveerde gelden uit vrijval krediet Oekraine

        -13.967.059

10.1.1

Rentemutaties taakveld Treasury 

          -2.195.000

10.1.1

Hogere bijdrage GBLT

               197.000

10.1.1

OZB

          -1.290.000

10.1.1

Storting in reserve SIA

               500.000

10.1.1

 - Dekking storting in reserve SIA uit concernstelpost

             -500.000

10.1.1

Lasten hogere energiekosten 

               970.000

10.1.1

 - Vrijval concernstelposten loon- en prijsaanpassingen

          -8.400.000

10.1.1

Vrijval concernstelpost lasten kapitaalgoederen

             -925.000

10.1.1

Doorlichting projecten en reserves

          -1.542.305

Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

        -14.575.184

                -  

                -  

                -  

                -  

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55